PSÁNO PŘED STO LETY

(červen 1906)
Pražská železářská společnost.

Výtěžek I. čtvrtletí obchodního roku 1906 jest naproti loňskému soudobí o 450.000 kor. příznivější následkem většího odbytu uhlí a vyšších zaktiv. úroků. Odbyt železných konversí je bez změny. Poptávka po uhlí jest čilá. V bilančním obnosu zahrnut jest již výtěžek uhelného dolu Libušínské uhelnodolné společností, který přešel do vlastnictví pražské železářské společnosti. Naproti tomu není obsažen v bilanci výnos České montánní společnosti, jelikož tato se vede zcela samostatně.


Důlní katastrofa.

Na Helenině šachtě v Novém Sedle opět zuří požár. Dne 20. prosince 1905 vznítil se na zmíněné šachtě důlní požár, který s neobyčejnou rychlostí se rozšířil. Dle oznámení zahynulo 19 mužů. Na zachránění nebylo ani pomyšlení an strašlivý žár nedovoloval vniknouti na místo neštěstí. Místo požářiště bylo rozhodnuto i s nešťastnými horníky zazdít. Po zadušení požáru bylo koncem dubna t.r. přikročeno k znovu otevření dolového pole Rozálie-Theresie v úzkém lakoku uhelné kotliny směřujícím od šachty k severu.

Dne 18. června byly ve zmíněném dolovém oddílu uvedeny v činnost dva poruby a dva předky chodbic s celkovým obsazením 15 horníky, mimo to byli zaměstáni dva dělníci u vrátku k odvážení dobyté rubaniny. Den nato se o deváté hodině dopolední sesula z příčin dosud neznámých zděná klenba v patě svážné u vratidla, kteráž spojovala hlavní překop s výše uvedenými předky, načež vyrazily plyny hořlavé a množství hořícího uhlí. Dělníci mohli včas utéci a donesli na povrch zprávu o neštěstí. Dolové pole Rozálie-Theresie bude urychleně opět zazděno.


Místní dráha Ostravsko-karvínská,

jíž stavěti budou obce Polská a Moravská Ostrava, probíhati bude kol 27 jam. Počet obyvatelstva obývajícího obvod dráhy, obnáší 200.000 duší. Vlaky jezditi budou každých 36 minut, denně celkem 102 vlaky. Celá trať bude 32 km dlouhá.


Červivka.

Dle vyrozumění c.k. horního hejtmanství v Praze jest důl Adolf v Bukvě, umístěný v hornoúředním obvodu Sokolov, na vyskytnutí se červivky podezřelý.


Nová surovina pro výrobu svíček.

V Indočíně roste strom Stillingia sebifera. Dorůstá výšky 7 až 8 metrů. Listy jeho podobají se osykovým. Odvar jich dává barvivo černé na hedvábí. Z plodů lisují tuk jako z olio. Lisují-li se plody celé, nabude se tuku tuhého, jenž slouží na výrobu svíček a nazývá se pi-iéon. Strom dává plody již v pátem roce a dá jich ročně 25-30 kg. Roste i v jižní Francii a pěstován je v okolí Perpignanu.


1Pozoruhodnou novinkou

v oboru průmyslu kovového jest ocel vanadiová. Četné pokusy ukázaly, že ocel s přísadou 1 % vanadia nabývá obzvláštní tvrdosti a že se pak zvláště hodí k výrobě takových částí motorů plynových a podobných jiných, které neustále nárazy explosivní přijímají a dále podávají. Vanadium bylo ještě před 20 lety lučební zvláštností a mnohem dražší zlata. Vyskytuje se hlavně ve sloučeninách železa a bylo Roscoem poprvé čistě vyrobeno. Následkem novějších zlepšených method pracovních, novější lučby i metallurgie vyrábí se nyní vanadium ve větším množství a mnohem levněji než dříve.


Rudy wolfrámové v Rudohoří.

V dřívějších dobách nevážili si nikterak ceny wolfrámu, takže s hromadami křemene, ruly a slídy na haldy vyvezen byl. Jak se nyní ze Slavkova a Cinvaldu v Sasku sděluje, hledá se v Rudohoří nyní pilně po wolfrámu na starých haldách, neboť od nějakého času poznala se cena toho kovu pro průmysl lamp žárových.


Ryby pravěku.

Při budování tunelů a studnic v amerických státech Nevadě, Utahu a Arizoně přicházejí dělníci v hloubkách asi pod 100 metry v podzemí na rozsáhlá ložiska soli, ve kterých nacházeli značné množství ryb. Jak se zdá, bylo před dávnou dobou na oněch místech obrovské jezero, mající přes 48 kilometrů v průměru. Hloubka jezera obnášela dle odhadů geologů několik set metrů. Ryby, jež v hlubinách byly vykopány, podobají se štikám a jak se sděluje, jsou tak zachovalé, jako by byly nedávno vloženy do ledu. Učenci udávají věk těchto ryb, které na denním světle úplně stuhly, nejméně na 10.000 let!


Z nakladatelství Jos. R. Vilímka v Praze.

Právě vychází 29. sešit edice "Říše nerostná obrazem i slovem", určená pro všechny kruhy vzdělaného obecenstva. Dle dra. R. Braunse upravil Jan John. Cena sešitu 60 hal.


Zabezpečení léčivých zřídel Karlovarských

proti dolování a dobývání kaolinu. Veřejné zájmy neobyčejné důležitosti, splývající v jedno s neporušeným stavem Karlovarských léčivých zřídel, vyvolaly nutnosť přikročiti ku revisi úředních bezpečnostních předpisů, vydaných v osmdesátých a devadesátých letech předešlého století proti vlivům okolních uhelných dolů a kaolinových závodů. Ministerstva orby, vnitra a obchodu se rozhodla, svolati komisi sestávající ze znalců na poli geologie, hornictví, hydrotechniky a chemie k rozluštění úkolu důkladného odborného prozkoumání vzájemných vztahů mezi lázněmi Karlovarskými, doly a kaolinovými závody v okolí Karlových Varů. Všechna za tímto účelem nutná šetření mají býti provedena v dotýčných dolech s veškerou péčí a přesností a dle výsledku těchto ohledání v základě o tom podané zprávy sestaven dobroznalecký posudek, zda dosavadní ochranné předpisy k úplnému zajištění uvedených zřídel dostatečnými se býti zdají aneb zdáli a v kladném případě, v kterém směru by k dosažení obmýšleného cíle pozměněny neb doplněny býti mohly. Tato komise, jejíž sestavení oznámeno bude, sestoupí se co nejdříve.


2Katastrofa v dolech Courriéresských.

Vzdor četným telegramům od místa ukrutného neštěstí denně přícházejícím nevíme dodnes nic určitého o pravé příčině celé katastrofy. Mluví se o požáru důlním, jenž už před katastrofou v dole prý zuřil, úkaz to známý, zvláště v hnědouhelných pánvích dosti častý. V Rakousku vzpomínáme prudkého žáru v dolech hnědouhelného revíru v Münzenbergu u Lubna, jenž zuřil několik roků. Takový požár patrně ve Francii vzbudil explosi, která na seismogramech prý i u nás byla pozorována, a o které telegramy stále vyprávějí. Dosud vyneseny byly 902 mrtvoly horníků, takže zbývá vynésti z dolů ještě 193 mrtvoly. Práce na opětném zřízení šachet a chodeb v dolech rychle pokračují.


Ředitel dolů Meyer,

který řídil německé záchranné mužstvo v Courriéresu, byl vyznamenán rytířským křížem čestné legie, který udělil mu a zaslal president Falliéres.


Nová třaskavina.

Nedávno byla objevena nová třaskavá látka, jež sestává z práškovitého hliníku smíchaného s dusičňanem ammonatým (salnytrem); v obchodě je známa pode jménem "Ammonal". Tato mocně výbušná látka je velmi málo nebezpečná, jelikož se nevznítí ani nahodilým třením neb úderem, při čemž má všechny ostatní dobré vlastnosti třaskavin. Okolnost, že kyselina dusičná nepůsobí na hliník, chrání třaskavou směs před pozvolným rozkladem. Jiná důležitá její vlastnost je, že se nemění vlhkem. Jelikož na ni nepůsobí ani mráz, jsou při ní vyloučeny všechny nehody, jež hrozí při zacházení se zmrzlým dynamitem. Výbuch ammonalu se přivodí obyčejným doutnákem.


Prof. A. Hofmann

seznal v kusu ze zlatonosné žíly křemenné z Jakubského dolu poblíže Kasejovic v Čechách tellur obsahující zlatou rudu, nagyagitu podobnou a soudí, že i jiné nerosty, obsahující tellur, zlato a stříbro se ve křemenných žilách u Kasejovic vyskytují. Nález professora A. Hofmanna má velikou zajímavost vědeckou, neboť aspoň v Evropě tellur obsahující zlatonosné rudy byly dosud pozorovány toliko ve spojení s mladšími horninami eruptivními.

logo

CZECH MINING CLUB
2006
TOPlist