PO STOPÁCH UTRPENÍ A SLÁVY HORNICTVA NA PŘÍBRAMSKUZLATONOSNÝ TERÉN SMOLOTELSKÝ

Karel VALTA


      Smolotelské zlato má starou tradici, starší než zlato bytízské, při němž byl nalézán pyrit, arsenopyrit, tetradymit, apatit, živec a chlorit, vzniklý z biotitu. Vzhledem k tomu, že se činily u Smolotel četné kutací pokusy (kutací šachtice J. Bambasem zaražená, přečetné pokusy prof. dr. Ježka, ano i nový důl "U buku", zaražený nákladem ministerstva veřejných prací), povíme si o tomto slibném terénu více.

      Stařiny u Smolotel na svahu vrchu Maková, jakož i kopečky bývalých rýžovištích v okolí se připomínají po prvé literárně před mnoha lety. V letech 1924-1925 zde konal rozsáhlejší kutací práce profesor Vysoké školy báňské dr. Bohuslav Ježek, a výsledky svých pokusů uveřejňoval v Hornickém věstníku (roč. VII., X.). Již ve IV. ročníku tohoto časopisu píše autor o starých dolech líšnicko-smolotelských.

      Četná kutiště u Horní Líšnice a Smolotel se prostírají ve středočeském masivu žulovém, podobně jako staré doly u Bytízu, které jsou ovšem již na pokraji zmíněné žuly. Mezi prvky, vylučující se za nejrůznějších fysikálních podmínek, patří zlato. Nalézáme je v žule, aplitech, v eruptivních křemenech, na žilách antimonových, železito-manganatých, olovnato-stříbrnatých i v kruškách. Nejvíce zlata se vyloučilo v žilách vyvřelých křemenů; ale i na žilách antimonových a je zlato zastoupeno ve značném množství.

      O dolování v území smolotelsko-líšnickém nalézáme první zprávu v zástavním listu krále Jana Lucemburského (1338), v němž je zmínka o zlatém dole Lestnyczie, patrně dnešní Líšnici. Tam bylo dovoleno ryžovati "seyfengold" Ubislavovi z Neřestec. Jméno Líšnice je patrně podle jména potoka Lesnice, jenž pramenil v lese Bolina na Milínem a vtéká u Zavadilky do Vrtavy. Byl zlatonosný. Z původního jména vznikl tvar Léstnice, z toho Líšnice, kterého se užívá od roku 1555. O stařinách v tomto okolí psali J. Grimm (1864), zejména o kutací štole u Líšnice, Fr. Pošepný (1895) o rýžovnických stařinách, J.L. Barvíř (1896) o stařinách u Lipiny a o uvedené štole. Pošepný zjistil, že od Zavadilky (starobylý hostinec na Vltavě) proti Líšnickému potoku (od stoku s potokem Bohostickým) nalézá se při obou potocích mnoho pozůstatků po dávném rýžování. Rýžoviště se prostírají až k osadě "Na drahách".

      Mohutné jámy, dnes jedlím porostlé, jsou blíže hájovny "Na Pile", posléze i na stráni vrchu Dubenecká hora. Dávní naši předkové byli výbornými horníky, ale ještě znamenitějšími prospektory. Zejména pokud jde o zlato, uměli nalézti kdejakou žilku, takže můžeme dnes říci, že v Čechách neznáme více než oni, nebo spíše že neznáme ani všeho, co oni znali. Všechny doly, ve kterých se dnes dobývá zlato, nebo se konají práce pokusné, všechny zlatonosná místa, uváděná v četných pracích našich badatelů, počínajících se základní monografií Pošepného z roku 1896, vše to znali již staří, říká prof. Ježek.

      Pošepný sledoval práce starých kutéřů až k Luhu, kde mezi rybníkem Stržených a Kotalíkem a pak u sousední cihelny, při silnici z Milína ke Smolotelům, nalézá se mnoho pozůstatků po bývalém rýžování. Pod Makovou zjišťuje Pošepný husté řady četných starých hald, ovšem již zalesněných. Tuto část zalesněných obvalů považoval za staré zlatodoly a sám našel v křemeni sledy zlata. Pošepný navštívil a prohlížel celý tento terén zlatonosný v roce 1881. Jeho zprávy týkají se rýžování od Milína ke Smolotelům, podél Líšnického potoka. Před půl stoletím nabyl více poznatků a sehnal více svědků bývalého rýžování.

      Severovýchodně od Lazska, na kontaktu žuly a pásma první břidly jest v řadě šest "šorfů"; severovýchodně od Lazska při západním okraji Milínského rybníku nalázá se pět kutacích jam. Jsou to vesměs stará kutiska. Od Lazska k Vrančicům, Milínu, Smolotelům a Líšnici nacházíme pak stále častěji svědky dávného kutání a rýžování.

      Na zbytcích dávného dolování studoval později Barvíř. Sledoval okolí dvorce Lipín, prohledal obval Dědičné štoly; soudil, že ve svrchních vrstvách se nalézá zlato v křemeni, ve spodních pak v pyritu a arsenopyritu. Barvíř se domníval, že zlatonosné žíly uložené v žule se táhnou od Bytízu k Horní Líšnici.

      Poněvadž v místech starých rýžovišť, zvaných Močidlo (blíže Nepřejova), nalezl se leštěnec, počalo zde kutati roku 1808 těžařstvo na Rudolfově žíle. Po deseti letech noví těžaři zarazili v údolí proti Nepřejovu štolu Gutglück (Dobré štěstí - lidově Kuklík). Sledovali ji v délce 50 m, narazili na couk Matyášův, který sledovali pak na 90 m délky. Po odbočení přišli ve 20 m na žílu Bernardskou, Nepojmenovanou a Josefskou; tuto sledovali po 60 m až se dostali na leštěncovou žílu Rudolfovu. Těžařstvu se valně nedařilo. Nedostatek peněz a snad i špatné vedení způsobily, že práce ustaly.

      Roku 1819 počalo se opět pracovati ve starém dole u Líšnice u Vltavy, kde se v haldách přišlo na stříbronosné leštěnce. Dolovalo se tu několik let. Později bylo dobýváno zlatonosných křemenců, z nichž zlato na necičkách mohlo býti odloučeno.


Otvírka stařin pod Makovou
Otvírání stařin pod Makovou (1936)


      V roce 1844 byla zaražena Dědičná štola sv. Františka pod dnešním Hrabákovým mlýnem. Chodba dosáhla do roku 1852 asi 272 metrů délky; později 300 m. V roce 1854 těžaři žádalo 67 majitelů podílů či kuksů za vedení dobříšského faráře Nádherného, lesmistra Bohutínského a hospodářského rady Ošemborna (vesměs neodborníků) horní úřad v Příbrami, aby převzal správu dolování. Sekretář Čáp z Příbramě sice štolu přeměřil, ale pro různé příčiny byly práce roku 1857 zastaveny. Křemeny z uvedených žil byly vesměs zlatonosné; podle zpráv Jakuba Franze chovaly značné procento zlata.

      Franz roku 1837 udává, že se v tamních místech ještě nalézají dávné křemenné mlýny, jimiž rubanina žil byla drcena a pak rýžována. Takový mlýnský kámen jest zasazen jako dlažební před domem č.1 v Líšnici. Zbytky žulových běhounů nalézají se též v Líšnickém potoce. Na lesní strání nad potokem proti pile p. Sochora je znáti strouhu, kudy přicházela voda na bývalá "prádla", po nichž jsou místa dosud zřetelná.

      V Horním věstníku ze 23. ledna 1926 udává prof. dr. Ježek výsledek svých pokusných prací kutacích, vykonaných ve Smolotelích roku 1924 a 1925. Jsou to poznatky pro praktické těžení velmi důležité. Jsou to zejména záznamy o zlatonosnosti, mocnosti, směrných délkách křemenných žil, jakož i údaje o žilách bohatých arsenopyritem. Dr. Ježek seznamuje odborníky o velkých kutacích pracích, jež ve dvou západních oddílech "Pod Makovou" a "U buku" vykonal; dal tam kopati 48 jam až přes 15 m hlubokých a "hnal" 21 příčných zářezů o celkové délce 306 m. Akci tuto podpořilo ministerstvo veřejných prací. Obchodní a živnostenská komora v Praze a Okresní správní komise v Příbrami.

      Prof. Ježek soudí, že se v tamních místech pracovalo již ve 14. století. Nalezl také na dně stařin zuhelnatělá dřeva, což snad svědčí o dolování metodou žárovou. Voda, která starým havířům bývala velikou překážkou při dolování, způsobila, že nemohli staří kutati hlouběji. Dr. Ježek konstatuje, že stará rýžoviště za Milínem u Strženého rybníka a Luhu nepoukazuje na zlatonosnost terénu smolotelského, protože jejich zlato pocházelo z Červeného vrchu (mezi Vrančicemi a Milínem). Až teprve rýžoviště od Parníku (bývalý mlýn) u Smolotel a zvláště od Panského mlýna do Líšnice mají materiál ze žil smolotelského terénu. Stará kutiště nad krásným lesním zákoutím u hájovny Pily nazval Pošepný partií "přímo velkolepou". Tamní místa dostávala písky z Dubenecké hory. V lese sz. od Panského mlýna je rozsáhlé území stařin a jam, z nichž největší je "Jezevčí díra". I při Bohostickém potoku jsou zbytky starého rýžování, jehož zlato pocházelo z okolí Smolotel. Nejvíce stařin se nalézá na svazích Makové a Prostředního vrchu. Terén, ve kterém se konaly pokusné práce, je ohraničen Bohostickým a Líšnickým potokem, pak obcí Smolotely a osadou Draha.


Kutací zářez
Příčný kutací zářez pod Makovou (1936)


      Místa jam, stařin, obvalů a žil zlatonosného křemene rozdělil prof. Ježek na "Pod Makovou", tj. severní svah Makové (26.000 m2 plochy); "U buku", tj. severozápadní svak Prostředního vrchu (27.000 m2); "Prádlo", severní a severozápadní svah téhož vrchu (47.000 m2); severní svah Prostředního vrchu na hranicích dobříšských a smolotelských lesů; "Calta", severně od Makové na Vršku Calta. Posléze je toto území východně od Líšnického potoka u dvorce Lipín, s Dědičnou štolou Františkovou, téměř 400 m dlouhou.

      V dílu "Pod Makovou" určuje prof. Ježek kromě řady jiných jam, že bohatost jámy č.7 činí průměrně 24,47 gramů zlata v tuně, na jáme č.4 dokonce 34,02 g/t. Z důkladného prozkoumání smolotelského terénu prof. Ježkem ve vrchních vrstvách jde najevo, že je tam velmi hustá síť žil zlatonosného křemene značné bohatosti, až i 78,8 g/t. Zlato je ve velmi jemném vtroušení buď volné nebo vázané na arsenopyrit.

      Ve druhé své zprávě o výsledku kutacích pokusů podává Dr. Ježek přehled o orientačních pracích, vykonaných ve východnějších lesních oddílech "Prádlo" a oddílu IV. "Prádlo" se vyznačuje sty jamek starých rýžovišť. Jméno jest od praní (vypírání) zlata z křemenných písků. V tomto oddílu byla voda značnoua překážkou, proto sta jamek tam se prostírajících jsou většinou mělké. Zbytky rýžování podél potůčků jsou již v oddílu IV. v nejvýchodnější části lesů smolotelského velkostatku.

      Dne 8. října 1933 se započalo u Smolotel kutati ve větším měřítku. Na místě zvaném "U buku" zarazili šachtici, jejímiž překopy se mají překřížit četné žíly tamního území. Kromě zlata objevuje se zde v žule a křemeni arsenopyrit. Hlavním produktem dnešního pokusného dolování má býti ovšem zlato, vždyť zkoušky z výše uvedených nalezišť vykazovaly uspokojivé množství zlata. Arsen by byl vedlejším výrobkem, po němž v dnešní neklidné době a ještě chmurnější budoucnosti snad by byla poptávka, neboť jest znamenitým prostředkem válečným. V srpnu 1934 bylo zaměstnáno v nové šachtě 16 horníků. Vedoucím úředníkem kutacích prací byl Josef Černohorský, který bydlil v prkenném staveníčku tak trochu poustevnicky. Neměl daleko na houby neboť pěkné hříbky rostly mu u obydlíčka, okolo šachtice, ano i na prostoře pod prázdným kotlem. V roce 1936 vystřídal jej pan Jokl. Kovář a dva strojníci pečují jednak o hornické nářadí, ostření vrtáků a jednak o stroje, výtahy, stavbu vodovodu, větrovodu apod. Závodní správa dolu "U buku" je svěřena ministerstvem veřejných prací báňskému inspektoru ing. K. Blahnovi z Březových Hor. Důl je zaražen v žulovém masivu.

      Pevná skála se vrtá pneumatickými vrtačkami (pohánějí se stlačeným vzduchem) a jest odstřelována dynamitem. Vyrubaná skála (rubanina) vytahuje se ze šachty samočinně sklápěcími tunami (železnými truhlíky), čili skypy, taženými těžným vrátkem na stlačený vzduch. Když jsem v srpnu 1934 na šachtě dlel, byla již 23,5 m hluboká. V 50. metru má vylámané náraziště, ze kterého jsou raženy dva překopy, a to směrem jihozápadně pod Makovou a směrem k Líšnici. Těmito překopy mají se překřížiti četné žíly, jejichž existence se tuší podle vrchních starých děl, rýžovišť a příkopů. Plán těchto starých kutacích prací, rýžovišť a nových pokusných děl podrobně zpracoval prof. Ježek a obsáhlou studii otiskl v Hornickém věstníku ve článcích "O zlatonosném terénu smolotelském", "Staré zlatodoly líšnicko-smolotelské" a "Über das Goldführende Terrain bei Smolotel".

      Až do 50 metrů hloubky se pracovalo v jalové, tvrdé žule. Spodek 3,5 m byl ponechán pro založení sklípku šachty, tj. zásobníku, do kterého se sype hornina vyrubaná v překopech, odkudž se zmíněnými tunami vyváží. U šachty se zvedá již dosti mohutná halda tvrdého kamene, který by se hodil pro dobrou jakost ke štěrkování silnice. Ve 29. metru hloubky ukázala se ve skále trhlina, kterou vyvěrá podzemní voda. Tato, jakož i jiné vody se svádějí rourami na dno šachty do jímky, odkud se čerpá stlačeným vzduchem na povrch do reservoiru; z nádrže se odvádí k chlazení kompresoru. Tlakem vzduchu se válec velmi zahřívá, a musí tudíž býti vodou chlazen. Chlazení též brání roztažení válce a tím i špatnému těsnění pístu. Kompresor je poháněn elektrickým motorem o výkonnosti 50 HP. Elektrický proud o napětí 22 tisíc voltů se přivádí na šachta zvláštní odbočkou od Smolotel do vlastní transformační stanice, v níž se proud transformuje na 380 a 220 voltů. Při hloubení šachtice, výlomu náraziště a při počátečním "hnaní" překopů odstřelovali horníci skálu dynamitovými náboji, zapalovanými elektrickým proudem. Odstřelování skály se děje ke konci směny, aby plyny vzniklé odstřelem byly do příští směny vyfoukány. Jest zajímavé poslechnouti v okolí šachty, jak se v podzemí ozývá "pálení" 11-12 ran mocným prasknutím, za nímž mohutné, hloubkou však tlumené dunění zachvívá vzduchem.

      Státní báňské závody věnovaly na nynější kutací práce dosti značnou peněžitou částku. V přítomné době byla zastižena dosti mocná žíla a překřížena. Překopy se však ženou dále; v prosinci 1934 na obě strany téměř po 60 metrech, aby více žil, které se později budou sledovati, bylo proraženo. Na výsledku nynějšího kutání závisí další rozsah kutacích prací. Dolovati by se mohlo ve velkém rozsahu, kdyby se splnily naděje, jež podnikatel v dolování skládá.


Důl Na plácku
Důl "Na plácku" v oddělení "U buku" ve Smolotelích (1936)


      V roce 1936 jest soustředěna kutací práce v lesním úseku "U buku" a "Pod Makovou". Z šachtice "Pod Makovou" jest ražen překop proti překopu hnanému ze šachty "U buku". Tím se docílí nejen rychlejšího prozkoumání zlatonosných žil mezi oběma šachtami, ale zároveň bude postaráno o druhý východ z dolu; rovněž ventilace jámy bude tím značně zlepšena. Celková délka překopem proražené horniny měří již 500 m. Byla zjištěna řada zlatonosných žil a žilek, o jejichž praktickém využití bude rozhodnuto teprve po bližším jejich prozkoumání. Zatím byly částečně sledovány jen dvě žíly, které obsahem zlata dávají mnoho nadějí do budoucnosti. V roce 1936 jest zde zaměstnáno 35 dělníků. Široké okolí Smolotel je prostoupeno četnými "výchozy" křemenných žil, obsahujících zlato, někde stříbro, antimon, olovo, arsen měď aj. Smolotelské zlato je dukátově žluté, jakosti 800/1000.

      Terén starých děl, tj. několik velkých kompexů jak a rýžovišť, je pozoruhodný, neboť zabírá území značných rozměrů, o čemž bylo již dříve mluveno. Rozsah prací by zasluhoval, aby se kutalo i na jiných místech, zejména na Dubenecké hoře, kde je tak zvaná Jezevčí díra, největší stařina celého okolí, patrně zřícený hlubinný důl starých dob. Mezi panským mlýnem a myslivnou Na pile byl hlavní zdroj drahého kovu v blízkých žilách a jejich rozsypech na svazích Dubenecké hory. Zvláště místa lidově zvaná Na ovčárně v V jamách patří k nejnadějnějším. Dr. Ježek považuje řady kopečků po levém břehu potoka za zbytky pravých rýží, jednak za zbytky zpracované ssuti dovážené sem z rozsypů. Na dvou místech určuje dr. Ježek i haldy z bývalých stoup a mlýnu, v němž se hornina drtila. Poukazuje na to starý náhon, který sem přiváděl vodu z dosti značné vzdálenosti, a pak i nálezy mlýnských kamenů, které nesou na sobě zřejmé stopy mletí tvrdého materiálu, zlatonosného křemene. Zbytky kamenů ze zlatorudného mlýna nalezl dr. Ježek zazděny ve zdivu kamenného mostu před hájovnou, v terase za ní aj. Na jihovýchodní straně Dubenecké hory jest největší počet jam (320), mezi nimi největší z okolí smolotelského. V těchto místech byl zřejmě největší zlatý důl z celého okolí, neboť rozsáhlé jámy vznikly probořením hlubinného dolu.

      V líšnickém okolí se vyskytuje také galenit. Je buď jemně vtroušen v žilném křemeni, nebo tvoří impregnce v porfyru. Podle starých "průb" uchovaných v báňském ředitelství odpovídala "průba" z roku 1823 (podle posudku vládního rady ing. Heverocha) 375 g/t zlata. Pošepného "průba" z roku 1824 vykázala ve vytáhnutém šlichu 625 g/t zlatonosného stříbra. Kdyby bylo 20 % zlata ve stříbře, činila by "průba" 125 g/t zlata. Ve šlichu byl buď pyrit nebo galenit zlatonosný, případně oba. Prospektor p. Bambas napsal, že se kloní k náhledu, že galenit je tu zlatonosný právě tak, jako na jiných typických zlatodolech v žulových horninách.

      Otázka radikálního prozkoumání kraje měla by býti řešena velkoryse. Jednak toho zaslouží kraj, který má tolik známek po dávném dolování, jednak by se pomohlo kraji poskytnutím práce lidu, který o ni přímo prosí. Těžkým balvanem, jenž zasypává naděje mnohých, jest nedostatek peněz. Smolotelský terén je sice vzdálen od tratí, ale v době, kdy se používá nákladních aut, není tato otázka překážkou dolování. Dříví do šachty je dostatek v nejbližším okolí, podobně ani o vodu není nouze. Elektrický proud je zaveden až do centra území. Lidu ochotného, levně pracujícího je dosti po ruce. Jde jen o kov, pro který v dějinách lidstva teklo tolik slzí i krve.


---xxx---


"Rej skřítků v hloubi, tanec víl
je kolem zlata mojich žil.
Jen sestup v lůno z žuly skal,
bys odměnou můj poklad vzal.
Až dá ti zlato, kladiv ruch,
měj štědrou ruku, Zdař ti Bůh!"
                           MontanusMAPOVÁ PŘÍLOHA
FOTOPŘÍLOHA-----------------------------
Pramen:
VALTA Karel, Po stopách utrpení a slávy hornictva na Příbramsku (1936)
Druhé rozšířené vydání, str. 391-404, obr. 7, map 5.
MORÁVEK Petr, Zlato v Českém masivu (1992)
Dokumentační fond CMC
logo

CZECH MINING CLUB
2007


TOPlist