HORNÍ ZÁKON 55/1996
                  55/1996
                V Y H L Á Š K A
              Českého báňského úřadu
               ze dne 7. února 1996
     o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
     práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým
               způsobem v podzemí
   Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a), b) a
d) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.:
               Č Á S T  P R V N Í
               VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
              H L A V A  P R V N Í
               ÚVODNÍ USTANOVENÍ
                   § 1
                Rozsah platnosti
   (1) Tato vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen "bezpečnost práce a provozu")
při činnosti prováděné hornickým způsobem /1/ v podzemí.
   (2) Tato vyhláška se nevztahuje na dobývání ložisek nevyhrazených nerostů
v podzemí. /2/
                   § 2
                 Výklad pojmů
   (1) Pro účely této vyhlášky se považuje za
 a) jámu dílo v podzemí svislé nebo s úklonem od vodorovné roviny větším než
   45, jehož délka přesahuje 50 m; kratší než uvedená délka, nejméně však 3
   m, je-li průřez větší než 3,75 m2,
 b) komín dovrchně ražené dílo v podzemí, jehož délka je větší než průměr
   nebo delší strana půdorysného rozměru a úklon od vodorovné roviny je
   větší než 45,
 c) návěští zákaz, výstraha,  příkaz nebo informace  vyjádřená zvukem,
   světlem, značkou, nápisem nebo návěštním znakem podle jeho polohy, pohybu
   nebo barvy,
 d) dotykové předvěští výstražný prvek, např. zavěšené tyče nebo pásy, který
   dotykem v předstihu upozorňuje účastníka dopravy na blížící se překážku
   na dopravní cestě,
 e) ochranné zařízení zařízení bránící vzniku úrazů, provozních nehod nebo
   poruch technických zařízení,
 f) ochrannou vzdálenost vzdálenost mezi ochranným zařízením a zdrojem
   ohrožujícím život nebo zdraví fyzických osob (dále jen "osob"),
 g) otevřený oheň záměrné kontrolované hoření; za otevřený oheň se považuje
   i takový vývin tepelné energie nebo jiskření, který je důsledkem záměrně
   vyvolaných fyzikálních nebo chemických procesů nebo pochodů a mohl by být
   příčinou vzniku požáru nebo výbuchu,
 h) pracovní postup druh provozní dokumentace uvádějící sled jednotlivých
   pracovních operací a související bezpečnostní opatření,
 i) pracoviště prostor určený zaměstnanci k výkonu jeho pracovní činnosti; z
   hlediska větrání a chůze se za pracoviště považuje jen to místo v
   podzemí, kde se razí, zajišťuje, zmáhá nebo likviduje podzemní dílo,
 j) provozovnu  obestavěný  nebo jinak ohraničený  prostor, v němž je
   zabudováno strojní nebo elektrické zařízení nebo který je určen k
   odstavování mobilních strojů,
 k) spodní mez výbušnosti nejnižší koncentrace hořlavé látky nebo jejich
   směsí v ovzduší, při níž vzniká nebezpečí výbuchu,
 l) stavební šachtu jáma, jejíž hloubka nepřesáhne 20 m,
 m) studnu svislé dílo v podzemí (jáma, šachtice) hlubší než 3 m, určené pro
   vodohospodářské účely,
 n) šachtami dílo v podzemí svislé nebo s úklonem od vodorovné roviny větším
   než 45, jehož průřez nepřesahuje 3,75 m2 a hloubka je větší než 3 m,
   nejvýše však 50 m,
 o) údržbu zařízení činnost směřující k udržování zařízení v bezpečném a
   provozuschopném stavu. Údržbou zařízení jsou i předepsané prohlídky,
   zkoušky, kontroly, revize a opravy zařízení, jakož i montáž a demontáž
   částí v rozsahu potřebném k provedení prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí
   nebo oprav zařízení,
 p) vedení děl v podzemí proces vytváření nebo likvidace děl v podzemí.
   Zahrnuje  ražení,  vyztužování,  údržbu,  rekonstrukci,  zakládání,
   zajišťování a likvidaci děl v podzemí,
 q) výztuž (ostění) soubor stavebních prvků sloužících k zajištění díla v
   podzemí proti uvolňování horniny, deformaci horskými tlaky a podobně,
 r) výstroj veškeré vybavení díla v podzemí potřebné pro jeho výstavbu a
   provoz.
   (2) Pro účely této vyhlášky se za dílo v podzemí považuje
 a) podzemní dílo , kterým je podzemní prostor vytvořený činností prováděnou
   hornickým způsobem /1/ nebo zpřístupněná část jeskyně. /3/ Je jím i
   velkoprůměrový vrt nebo protlak, pokud mají charakter podzemního díla, ve
   kterém se mohou zdržovat osoby. Za jednotlivé podzemní dílo se považuje i
   mělce založená podzemní liniová stavba, jako je ražená kanalizace,
   kolektor a podobně,
 b) podzemní stavba , kterou je soubor podzemních děl, kde z jednoho vstupu
   do podzemí jsou vedena tři a více podzemních děl. Pokud obvodní báňský
   úřad nerozhodne jinak, jsou podzemními stavbami i tato podzemní díla
    1. tunel s průřezem nejméně 16 m2,
    2. štola, jejíž celková délka přesáhne 200 m,
    3. jáma o hloubce větší než 50 m,
    4. jiný podzemní prostor o objemu nad 500 m3, /1/ přičemž hranice 500
     m3 se netýká podzemních tzv. dlouhých děl (jámy, šachtice, štoly,
     chodby a též protlaky, pokud mají charakter chodeb, ve kterých se
     mohou zdržovat osoby, a podobně), nýbrž jen podzemních prostorů
     samostatně zřizovaných  pro zvláštní účely (komory, strojovny,
     zásobníky),
 c) drobné podzemní dílo , kterým je
    1. šachtice do hloubky 20 m a stavební šachta bez rozrážek,
    2. protlak bez použití trhacích prací,
    3. štola do délky 30 m,
    4. studna do průřezu 3,75 m2.
   (3) Za práci na udržování jeskyní v bezpečném stavu se považuje zajištění
zpřístupněné části jeskyně proti pádu hornin, údržba schůdnosti cest a
osvětlení, větrání a kontrola tohoto stavu.
              H L A V A  D R U H Á
            OBJEKTY, PRACOVIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ
                   § 3
            Vstup do objektů a na pracoviště
   (1) Vedoucí pracovník /4/ určí způsob zabezpečení objektů pracovišť a
zařízení na povrchu proti vstupu nepovolaných osob a určí lhůty jejich
kontrol. Za způsob zabezpečení se nepovažuje pouhé označení tabulkami.
   (2) Zabezpečení ústí podzemního díla na povrch proti vstupu nepovolaných
osob nesmí znemožnit odchod osob z podzemí při nebezpečí.
   (3) Otvory, prohlubně, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu
osob, nesmí být ponechány bez zakrytí, ohrazení nebo zasypání.
   (4) Zákaz vstupu nepovolaných osob do míst uvedených v odstavci 1 se
uvede na bezpečnostních tabulkách u všech vchodů, přístupů a cest k nim.
   (5) Do podzemního díla označeného zákazem vstupu, bezpečnostní tabulkou,
laťovým křížem a podobně nebo znepřístupněného se smí vstoupit jen na písemný
příkaz, ve kterém vedoucí pracovník určí opatření k zajištění bezpečnosti
vstupujících osob.
   (6) Do podzemí se nesmí vstoupit a zdržovat se v něm bez nasazené
ochranné přilby, a pokud pracoviště není osvětleno denním světlem, bez
osobního svítidla. Na povrchu se nesmí vstupovat bez ochranné přilby do míst s
nebezpečím pádu předmětů.
   (7) Všechny osoby vstupující do podzemí se evidují. Je-li v podzemí
současně více než deset osob, vede se o nich dvojí nezávislá evidence. Je-li
někdo pohřešován, neprodleně se po něm zahájí pátrání.
                   § 4
              Sebezáchranné přístroje
   (1) Tam, kde lze předpokládat výskyt nedýchatelného ovzduší, nesmí se
vstupovat do podzemí bez sebezáchranného přístroje.
   (2) Sebezáchranný přístroj je dovoleno přidělit pouze tomu, kdo byl
seznámen a procvičen s jeho používáním. Procvičení se opakuje jednou za dva
roky.
                   § 5
               Objekty a zařízení
   (1) Při činnostech upravených touto vyhláškou je dovoleno provozovat a
používat jen pracoviště, stroje, zařízení, přístroje, pomůcky, objekty a
materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají
předpisům k zajištění ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Do
používání mohou být uvedeny jen výrobky, které svou konstrukcí, provedením a
technickým stavem splňují požadavky na bezpečný výrobek./4a/
   (2) Používání  strojů, zařízení, přístrojů, pomůcek a materiálů je
dovoleno pouze při dodržování pokynů nebo technických podmínek výrobce, návodů
a podmínek stanovených při jejich schválení nebo povolení.
   (3) Zařízení smí uvádět do chodu nebo používat jen zaměstnanci určení k
jejich obsluze. Zařízení je dovoleno používat k úkonům, pro které jsou určena;
k jiným úkonům jen za podmínek určených vedoucím pracovníkem.
                   § 5a
              Požadavky na objekty
   (1) Podlahy nesmí mít nebezpečné překážky, otvory nebo sklon a musí být
pevné, stabilní a nekluzké.
   (2) Půdorysná plocha (základna), výška a objem pracovního prostoru musí
být navrženy a provedeny tak, aby zaměstnanci mohli provádět svoji práci, aniž
by byla ovlivněna jejich bezpečnost, zdraví nebo dobrá pracovní pohoda./17/
   (3) Prostor, který má zaměstnanec na pracovišti k dispozici, musí být tak
velký, aby zaměstnanec měl při své činnosti dostatečnou volnost pohybu a mohl
bezpečně plnit své úkoly./17/
   (4) Okna, světlíky a větrací zařízení, které mohou být otevírány,
uzavírány, přestavovány a zajišťovány, je nutno navrhovat a konstruovat tak,
aby bylo zaručeno bezpečné zacházení s nimi. V otevřeném stavu  nesmí
představovat nebezpečí pro zaměstnance. Musí být umožněno bezpečné čištění
oken a světlíků.
   (5) Průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v
blízkosti dopravních cest, dveře a vrata musí být ve výši  očí zřetelně
označeny a vyrobeny z bezpečnostních materiálů nebo spolehlivě chráněny, aby v
případě, že dojde k jejich rozbití, bylo zabráněno zranění zaměstnanců.
   (6) Je zakázán přístup na střechy z materiálů, které nemají vyhovující
odolnost vůči zatížení, pokud není k dispozici zařízení, s jehož pomocí lze
příslušnou činnost provést bezpečně.
   (7) Umístění, počet a rozměry dveří a vrat a materiály pro jejich
zhotovení musí být voleny podle vlastností a způsobu využívání prostorů a
pracovišť.
   (8) Dveře a vrata musí splňovat tyto požadavky:
 a) kyvadlové (létací) dveře a vrata musí být průhledné; pokud nejsou
   průhledné, musí mít průhledné okénko,
 b) posuvné dveře je nutno zajistit proti vysunutí a vypadnutí,
 c) dveře a vrata, které se otevírají směrem nahoru, musí být zajistitelné
   proti nečekanému pádu zpět,
 d) dveře na záchranných cestách se musí otevírat směrem ven, musí být
   označeny, jejich konstrukce musí umožňovat kdykoliv otevření i zevnitř
   bez použití pomocných prostředků a nesmí být uzamčeny,
 e) vrata na cestách s dopravou, pokud průchod jimi pro chodce není bezpečný,
   musí být vybavena dalšími dobře viditelnými a stále přístupnými dveřmi
   pro průchod,
 f) dveře a vrata ovládaná mechanickou silou nesmí svým pohybem ohrožovat
   zaměstnance, musí být vybaveny zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce
   přístupným nouzovým vypínacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při
   poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat též ruční
   otevření,
 g) pokud je přístup na některé místo zamezen řetězy nebo podobným zařízením,
   musí být tyto řetězy nebo podobná zařízení zřetelně viditelná a označena
   odpovídajícími označeními zákazu nebo výstrahy.
   (9) Pomocné provozní objekty, například dílna, kancelář, sklad nebo
odpočívárna, musí být umístěny v prostoru bez nebezpečí výbuchu.
   (10) Pokud jsou v provozním objektu instalovány měřicí a kontrolní
přístroje, do kterých je přiváděn plyn, musí být jejich odfukové potrubí
vyvedeno ven z objektu tak, aby se plyn nemohl vracet, a to ani zředěný.
   (11) Provozní objekty musí být označeny názvem objektu.
                   § 6
                 Prohlídky
   (1) Pracoviště smí být obsazena, pokud byla, včetně přístupových cest,
před zahájením práce prohlédnuta dozorčím orgánem, kterým je osoba ustanovená
k výkonu technického dozoru /4/ (dále jen "technický dozor") nebo předák
vyškolený pro výkon dozoru, a zjištěné závady odstraněny nebo bezpečnost práce
a provozu zajištěna jiným způsobem.
   (2) Na pracovišti, včetně přístupových cest, kde nelze vyloučit výskyt
hořlavých plynů, par a prachů (dále jen "hořlavé plyny") a kde nelze vyloučit
ohrožení nebezpečím průvalu vod a zvodněných materiálů, na podzemní stavbě a
při ražení pomocí trhacích prací zajistí vedoucí pracovník jejich prohlídku
technickým dozorem, a to nejméně jedenkrát za den, ve kterém je konána práce.
   (3) K zajištění bezpečnosti práce a provozu si vedoucí pracovníci
sousedních podzemních děl a podzemních staveb bezodkladně sdělují všechny
poznatky, které souvisí s bezpečným a odborným řízením těchto děl a staveb.
   (4) Prohlídku bezpečného stavu zpřístupněné jeskyně (dále jen "jeskyně")
provádí denně před zahájením provozu v ní pověřený zaměstnanec a jedenkrát za
půl roku vedoucí pracovník.
   (5) Prohlídkami podle odstavce 4 musí být ověřeno zejména
 a) horninový plášť jeskyně a přístupových cest,
 b) schůdnost a průchodnost cest a jejich osvětlení,
 c) větrání a složení ovzduší,
 d) vodní režim jeskyně.
              H L A V A  T Ř E T Í
                 ZAMĚSTNANCI
                   § 7
                  Zácvik
   (1) Osnovu zácviku, dobu, po kterou zaměstnanec musí pracovat pod
dohledem určeného kvalifikovaného zaměstnance, a způsob zkoušek určí vedoucí
pracovník podle druhu práce, pokud tyto požadavky nejsou stanoveny předpisy k
zajištění bezpečnosti práce a provozu nebo zvláštními předpisy.
   (2) Zácvik  může vedoucí pracovník prominout absolventům  středních
odborných a vysokých škol a zaměstnancům, kteří jsou vyučeni v oboru, ve
kterém mají pracovat.
                   § 8
              Zařazování zaměstnanců
   (1) Zaměstnanec smí být pověřen výkonem práce a zařazen na pracoviště,
je-li zdravotně způsobilý, a jen tehdy,
 a) prošel-li zácvikem, pokud mu nebyl prominut dle § 7 odst. 2,
 b) byl-li seznámen se zásadami bezpečného chování na pracovišti a s místy a
   zdroji možného ohrožení a
 c) byl-li seznámen s provozní dokumentací v rozsahu potřebném pro výkon jeho
   práce. /5/
   (2) Práci, při které hrozí zvýšené nebezpečí úrazu (dále jen "práce
spojená se zvýšeným nebezpečím") může provádět jen pověřený zaměstnanec.
Taková práce se nesmí provádět bez provozní dokumentace a bez nepřetržitého
sledování pracovní činnosti a stavu pracoviště určeným zaměstnancem (dále jen
"stálý dozor").
   (3) Stálý dozor může vykonávat pouze zaměstnanec, který byl se svými
právy a povinnostmi seznámen. Při jeho výkonu se zaměstnanec určený jako stálý
dozor nesmí z místa výkonu vzdálit a nesmí se zaměstnávat ničím jiným než
dozorem.
                   § 9
               Obsazení pracovišť
   Obsadit pracoviště v podzemí jedním zaměstnancem je dovoleno tehdy, je-li
určen a zajištěn způsob a čas dovolání nebo hlášení nebo kratší lhůty
prohlídek pracoviště dozorčími orgány.
                   § 10
                  Předák
   (1) Skupina dvou a více zaměstnanců je řízena předákem, kterého ustanoví
technický dozor.
   (2) Předák dbá na bezpečnost své skupiny a zajišťuje bezpečný stav
pracoviště, dodržování provozní dokumentace a plnění příkazů nadřízených.
Hrozí-li zaměstnancům zřejmé a bezprostřední ohrožení a nelze-li je odstranit,
zastaví práci a odvede svoji skupinu na bezpečné místo.
   (3) Při střídání směn předák upozorní nastupujícího předáka na důležité
skutečnosti nebo závady na pracovišti.
              H L A V A  Č T V R T Á
       ZÁVAŽNÉ PROVOZNÍ NEHODY (HAVÁRIE) A NEBEZPEČNÉ STAVY
                   § 11
         Ohlášení závažné provozní nehody (havárie)
   Zaměstnavatel je povinen příslušnému obvodnímu báňskému úřadu bezodkladně
hlásit také závažné provozní nehody (havárie) /6/ a nebezpečné stavy (dále jen
"havárie"), a to
 a) při skladování  a použití výbušnin včetně přiotrávení  výbuchovými
   zplodinami,
 b) na těžních a dopravních zařízeních, /7/
 c) při používání vyhrazených technických zařízení, /8/
 d) při používání radioaktivních zářičů, a to i při jejich ztrátě nebo
   prokázané netěsnosti uzavřeného zářiče,
 e) požáry v podzemí a ty požáry na povrchu, které ohrožují osoby v podzemí,
 f) zapálení a výbuchy hořlavých plynů,
 g) výskyt hořlavých plynů nebo škodlivin nad přípustnou mez v podzemí,
 h) závaly podzemních děl, jejichž zmáhání se předpokládá po dobu delší než
   24 hodin nebo jejichž účinky ohrozily nebo by mohly ohrozit povrchové
   objekty,
 i) průvaly vod a zvodněných materiálů, a to i povrchových,
 j) únik a průsak nebezpečných látek do podzemních děl,
 k) hledání pohřešovaného,
 l) úmrtí v dílech v podzemí,
 m) vyhlášení stávky.
                   § 12
          Plán zdolávání závažné provozní nehody
   (1) Plán zdolávání závažné provozní nehody /9/ (dále jen "havarijní
plán") je závazný pro všechny osoby zdržující se v prostorech a objektech, pro
které je havarijní plán vypracován.
   (2) Pro celou podzemní stavbu nebo podzemní dílo se vypracuje pouze jeden
havarijní plán.
   (3) Vedoucí pracovník zajistí včasné vypracování havarijního plánu, jeho
správnost, doplňování, provádění změn a seznámení zaměstnanců. K vypracování
havarijního plánu a provádění změn si vyžádá součinnost závodní nebo revírní
báňské záchranné stanice, pokud je nařízena. /10/
   (4) Tam, kde není stanovena povinnost zpracovat havarijní plán, určí
vedoucí pracovník způsob vyrozumění a zajištění osob pověřených úkoly při
likvidaci havárie a seznam orgánů, organizací a zaměstnavatelů, které je nutno
o havárii vyrozumět.
                   § 13
              Obsah havarijního plánu
   (1) Havarijní plán obsahuje část pohotovostní, operativní a mapovou.
   (2) Pohotovostní část havarijního plánu obsahuje
 a) seznam osob, zaměstnavatelů, organizací a orgánů, které je nutno povolat
   na místo havárie; jako prvního je nutno přivolat vedoucího likvidace
   havárie,
 b) seznam osob, organizací a orgánů, které je nutno informovat o havárii,
 c) povinnosti vybraných zaměstnanců při havárii.
   (3) Operativní  část  havarijního  plánu  obsahuje  řešení  všech
předvídatelných  druhů havárie, jejichž výskyt na podzemní stavbě nebo
podzemním díle lze předpokládat, a těch havárií na povrchu, které by svými
důsledky ohrozily osoby v podzemí, a určuje
 a) způsob rychlého a spolehlivého vyrozumění osob ohrožených havárií,
 b) způsob odvolání a záchrany osob, určení záchranných cest, komorových
   úkrytů a podobně,
 c) prostředky pro rychlé a účinné zdolávání havárie, hasební prostředky a
   způsob zásobování požární vodou, havarijní sklady a skládky,
 d) nutné změny ve větrání zajišťující bezpečný odchod osob z postižené části
   podzemní stavby nebo podzemního díla.
   (4) Operativní část dále stanovuje dobu, po jejímž uplynutí se při
přerušení větrání odvolají osoby z podzemí.
   (5) Pohotovostní i operativní část obsahuje případná opatření ve vztahu k
sousedním podzemním stavbám a podzemním dílům, popřípadě k dolům a povrchovým
objektům.
   (6) Mapovou část havarijního plánu tvoří
 a) základní mapa závodu, /11/
 b) mapa zdolávání havárií /12/ s vyznačením vodních zdrojů použitelných k
   hasebním účelům, skladišť výbušnin, skladišť hořlavých látek na povrchu a
   rozvodů požární vody a požárních hydrantů, umístění prostředků k záchraně
   osob, k jejich ošetření a dopravě.
                   § 14
               Zdolávání havárie
   (1) Práce na záchranu osob a zdolávání havárie řídí vedoucí likvidace
havárie, kterým je vedoucí pracovník.
   (2) Vedoucí  pracovník může ustanovit zástupcem vedoucího likvidace
havárie jiného zaměstnance; tento však musí splňovat odbornou způsobilost /13/
vedoucího pracovníka. Zástupce vedoucího likvidace havárie plní povinnosti
vedoucího likvidace havárie po dobu jeho nepřítomnosti.
   (3) V době zdolávání  havárie nesmí být vedoucí likvidace havárie
pověřován jinými úkoly, které by mu bránily plnit úkoly vedoucího likvidace
havárie.
   (4) Vedoucí likvidace havárie se po obdržení zprávy o havárii neprodleně
ujme řízení jejího zdolávání. Po rozboru situace posoudí, případně upraví
operativní část havarijního plánu, určí způsob zdolávání a vydává, případně
zkontroluje vydané příkazy k
 a) záchraně osob, zejména jejich odvolání, odchodu nebo vyvedení z ohrožené
   oblasti,
 b) provedení evidence osob, které jsou v podzemí, a to zejména v ohrožené
   oblasti,
 c) provedení dalších opatření v operativní části havarijního plánu, určených
   pro vzniklou havárii,
 d) vyrozumění, případně povolání osob, orgánů, zaměstnavatelů a organizací
   uvedených v pohotovostní části havarijního plánu podle druhu havárie,
 e) zákazu vstupu do podzemí, s výjimkou báňských záchranářů a osob, které
   vstupují do podzemí na jeho písemný příkaz,
 f) informování jiných právnických osob a osob, které by havárie mohla
   ohrozit,
 g) přísunu materiálu a zařízení potřebných pro zdolávání havárie.
                   § 15
            Seznamování s havarijním plánem
   (1) Seznámení zaměstnance s havarijním plánem je podmínkou jeho zařazení
na pracoviště podle § 8.
   (2) Seznámení zaměstnanců podle odstavce 1 se opakuje při každé změně
havarijního plánu, která se jich týká, nejméně však jednou za rok.
               H L A V A  P Á T Á
                 DOKUMENTACE
                   § 16
               Provozní dokumentace
   (1) Provozní dokumentaci tvoří zejména
 a) technologický postup nebo pracovní postup,
 b) dopravní řád,
 c) provozní řád,
 d) návod k používání. /13a/
   (2) Provozní dokumentaci schvaluje vedoucí pracovník.
                   § 17
              Geologická dokumentace
   (1) Vedení podzemního díla je dovoleno, je-li zpracována a doplňována
geologická dokumentace, která zajišťuje dostatečné informace o geologických
poměrech, ve kterých má být dílo vedeno.
   (2) Geologická dokumentace obsahuje zejména tyto údaje:
 a) vlastnosti a uložení hornin, a to zejména z hlediska vrstevnatosti,
   kvality vrstevních ploch, soudržnosti, nebezpečí vyjíždění a zavalování,
   propustnosti, vrtatelnosti a vhodnosti pro kotvení,
 b) průběh geologických poruch, předpokládaná místa se zvýšenými tlaky
   hornin, průběh pokryvných útvarů, hloubku zvětrání a hladinu spodní vody,
 c) předpokládané tlaky v rozsahu nutném pro dimenzování výztuže a stanovení
   způsobu rozpojování,
 d) hydrogeologické  a plynové  poměry v rozsahu nutném pro stanovení
   bezpečnostních opatření.
   (3) Geologická dokumentace obsahuje údaje i o okolí podzemního díla do
vzdálenosti jeho možného ovlivnění.
   (4) V geologické dokumentaci se vyznačí skutečnosti přímo ověřené,
nepřímo ověřené nebo předpokládané.
   (5) Tam, kde se v průběhu výstavby nepotvrdí předpokládané geologické
poměry, se před dalším ražením provede dodatečný geologický průzkum.
   (6) Geologická dokumentace se vede průběžně s postupem ražby podzemního
díla a výstavby podzemní stavby.
   (7) Součástí dokumentace je i způsob likvidace průzkumných podzemních děl
a vrtů.
                   § 18
              Dokumentace a záznamy
   (1) Vedoucí pracovník určí rozsah a formu vedení dokumentace o
 a) výsledcích kontrol a předepsaných prohlídek a o haváriích,
 b) školení, zácviku a zkouškách zaměstnanců,
 c) měření škodlivin v pracovním prostředí, o větrání a o odvodňování,
 d) výsledcích měření proměnlivých veličin a bezpečnostních měřeních, kde je
   to touto vyhláškou nebo projektem stanoveno.
   (2) Záznamy dozorčích orgánů, hlášení údajů snímačů, čidel a podobně
mohou být vedeny jen způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po
určenou dobu.
   (3) Vedoucí pracovník určí rozsah vedení dokumentace a místo a způsob
jejího uložení.
                   § 19
               Uchování dokumentace
   (1) Dokumentace a záznamy uvedené v § 16 a 18 zaměstnavatel uchovává
nejméně rok od ukončení prací, pro které je vypracována. Pokud při provádění
prací došlo k hromadnému, těžkému nebo smrtelnému úrazu, provozní dokumentaci
uchovává nejméně pět let po roce, kdy se úraz stal.
   (2) Uchovávání dokumentace uvedené v § 17 se řídí zvláštním předpisem.
/14/
               Č Á S T  D R U H Á
        VEDENÍ DĚL V PODZEMÍ A PODZEMNÍ SANAČNÍ PRÁCE
              H L A V A  P R V N Í
               VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
                   § 20
               Vedení děl v podzemí
   Vedení díla v podzemí je dovoleno jen podle projektu, který zpracoval
projektant, jehož odborná způsobilost byla ověřena podle zvláštních předpisů.
/13/
                   § 21
          Ústí děl v podzemí a východy z pracovišť
   (1) Vedoucí pracovník určí způsob zajištění ústí děl v podzemí proti pádu
osob, hornin a předmětů.
   (2) Předměty a vytěžená hornina nesmí být uloženy způsobem umožňujícím
pád do díla v podzemí či jeho porušení nadměrným zatížením.
   (3) Každé pracoviště musí mít bezpečně schůdný a volný východ.
                   § 22
     Ochrana podzemních děl, inženýrských sítí a jiných objektů
   (1) Projekt pro vedení podzemního díla pod souvislou zástavbou vymezí
pásma předpokládaných poklesů a uvede hodnoty dovolených poklesů stavebních
objektů a inženýrských sítí v závislosti na použité technologii a vlastnostech
horninového masivu. Projekt dále určí způsob a četnost měření konvergencí líce
výrubu v době výstavby podzemního díla a jejich dovolené hodnoty, měření
posunů stavebních a jiných objektů; při použití trhacích prací i měření
seismického zatížení.
   (2) V prostoru podzemního díla raženého z povrchu ústícího na povrch nebo
vedeného mělce pod povrchem musí být zjišťovány
 a) inženýrské sítě a kabelová vedení, /15/
 b) podzemní prostory,
 c) prosakování nebo výron škodlivých látek,
 d) stavební a jiné dotčené objekty nebo archeologické památky,
 e) vzdálenost komunikací a povaha provozu na nich
a ražení smí být zahájeno, byl-li ověřen jejich stav a provedena potřebná
opatření. Pokud se tyto skutečnosti zjistí během ražení, učiní se potřebná
opatření nebo se práce zastaví.
              H L A V A  D R U H Á
        VEDENÍ DĚL V PODZEMÍ A PODZEMNÍ SANAČNÍ PRÁCE
                   § 23
           Technologický postup a provozní řád
   (1) Dílo v podzemí smí být vedeno a podzemní sanační práce prováděny jen
podle technologického  postupu zajišťujícího  bezpečný  pracovní postup.
Technologický postup může být zčásti nebo v plném rozsahu nahrazen projektem.
   (2) Technologický postup určí
 a) směr a úklon ražení a průřez díla v podzemí,
 b) velikost záběru, způsob a postup rozpojování hornin a členění čelby,
 c) bezpečnostní  opatření nutná z důvodu blízkosti  jiných podzemních
   prostorů, inženýrských sítí a kabelových vedení,
 d) předpokládané geologické a hydrogeologické poměry, včetně přítoků vody,
 e) druh, způsob a lhůty budování výztuže, její vzájemnou vzdálenost a
   nejvýše dovolenou vzdálenost od čelby, způsob zakládání volných prostor
   za výztuží, případně druh prozatímní výztuže a záměnu prozatímní výztuže,
   nejmenší přípustnou zásobu hmot pro výztuž,
 f) větrání pracoviště a zneškodňování prachu,
 g) způsob odvodňování,
 h) zvláštní opatření proti průvalu vod a zvodněných materiálů, ujetí
   okolních hornin, případně jiným nebezpečím,
 i) strojní a elektrická zařízení pro ražení, vyztužování a dopravu,
 j) rozsah a organizaci dopravy na pracovišti,
 k) postup a návaznost jednotlivých operací,
 l) rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti,
 m) osobní ochranné pracovní prostředky,
 n) další opatření, vyžadují-li je zvláštní podmínky, zejména při očekávání
   zvýšených tlaků, vyjíždění hornin z čelby a podobně.
   (3) Přílohu technologického postupu tvoří nákres příčného, případně i
podélného průřezu díla v podzemí s vyznačením umístění výstroje a dopravního
zařízení.
   (4) Jeskyně  přístupná veřejnosti smí být provozována v souladu s
provozním řádem, který určí podmínky pro vstup osob do jeskyně. Provozní řád
obsahuje také
 a) řešení mimořádných událostí,
 b) rozsah a obsah prohlídek podle § 6 odst. 4 a 5,
 c) opatření k naplnění požadavků stanovených v povolení k provozu,
 d) zajištění náhradního zdroje osvětlení,
 e) vybavení osobními svítidly,
 f) zajištění nezávadného ovzduší, a to i s ohledem na vliv vnějších
   klimatických podmínek.
                   § 24
               Výztuž děl v podzemí
   (1) Dílo v podzemí musí být vyztuženo tak, aby se zabránilo pádu horniny.
Jeho výztuž musí zároveň zabránit nežádoucímu uvolňování horninového masivu a
jeho pronikání do něj, a tím i možnému ohrožení povrchových objektů.
   (2) Dílo v podzemí je dovoleno razit a ponechat bez výztuže, pokud v něm
nehrozí nebezpečí pádu horniny.
                   § 25
        Ražení razicími a tunelovacími stroji a štíty
   (1) Razicí a tunelovací stroj smí být uveden do chodu až po odchodu všech
osob z dosahu rozpojovacího orgánu stroje. Do prostoru před rozpojovací orgán
stroje, mimo případů výměny řezných nástrojů, údržby a vyztužování v místě
poruch, nesmí nikdo vstoupit. Před vstupem do tohoto prostoru se ověří, zda
nehrozí nebezpečí pádu horniny a zda je stroj zajištěn proti uvedení do chodu.
   (2) Posunovat razicí a tunelovací stroj a štít je dovoleno, jen nebude-li
nikdo tímto posunem ohrožen.
   (3) V prostoru, kde jsou osazovány díly výztuže pomocí ukladače, se nesmí
konat práce, která s osazováním bezprostředně nesouvisí.
   (4) Pod pracovními plošinami se smí osoby zdržovat, jen nejsou-li tam
ohroženy pádem horniny nebo předmětu.
                   § 26
               Ražení protlačováním
   (1) Při  uvedení hydraulického  agregátu  do chodu se v blízkosti
hydraulických částí stroje smí zdržovat jen ten, kdo stroj ovládá. Při posunu
smí být u čelby jen ten, kdo dává návěští obsluze protlačovacího zařízení.
   (2) V protlačované rouře a ve vstupní jámě smí být při posunu prováděny
pouze práce spojené s usměrňováním pohybu roury.
   (3) Ruční těžení hornin na čelbě se dovoluje pouze v rourách o průměru
nejméně 0,8 m. Při průměru menším než 1 m je zaměstnanec na čelbě připoután k
zajišťovacímu lanu a jištěn dalším zaměstnancem z místa mimo protlačovanou
rouru. 
                   § 27
        Ražení tunelů a velkoprostorových podzemních děl
   (1) Do doby zřízení trvalé výztuže tunelu a velkoprostorového podzemního
díla musí být umožněna kontrola stability a případné obtrhávání boků a stropu.
   (2) Ražení s předraženou štolou je dovoleno pouze tehdy, je-li pro ražbu
předrážky použita taková technologie, která nezhorší podmínky ražení tunelu.
   (3) Při ražení členěnou čelbou nesmí být při odtěžování rubaniny z
horních stupňů nikdo ohrožen na dolních stupních. Současné obsazení více
stupňů čelby se dovoluje pouze tehdy, je-li udržen bezpečný přístup na ně a
zajištěna stabilita horních stupňů; zařízení a osoby nesmí být ohroženy pádem
ani sesutím.
                   § 28
          Ražení s využitím spolupůsobení masivu
   Ražení s využitím spolupůsobení masivu nesmí být prováděno bez měření
přetváření napjatosti nosného systému hornina - výztuž (dále jen "bezpečnostní
měření"). Prostorový a časový limit k provedení jednotlivých etap výztuže a
bezpečnostního měření určí projekt. Pokud vyhodnocené výsledky bezpečnostního
měření překračují hodnoty určené projektem, musí projekt upravit další postup.
Do té doby nesmí ražení pokračovat.
                   § 29
         Ražení v tunelovacích rámech z ploché oceli
   (1) Vzdálenost dřevěných prahů, na které se staví tunelovací rámy, smí
být nejvýše 1 m. Rámy jsou navzájem rozepřeny.
   (2) Pažení musí být zatahováno průběžně s postupem ražby, a to po celém
obvodu díla, a přitlačuje se k líci výrubu odstavnými klíny.
                   § 30
                Ražení komínů
   (1) Komín nemusí mít samostatné lezní oddělení, pokud je zajištěna
možnost dorozumění mezi zaměstnanci u paty komína a na čelbě komína. Vstup do
komína bez předchozího dorozumění je zakázán. Po dobu chůze nebo jízdy v
komíně je veškerá jiná práce zakázána.
   (2) Současná práce v různých úrovních komína je dovolena pouze tehdy,
pokud zaměstnanci nejsou vzájemně ohroženi. Zvláštní opatření na ochranu
zaměstnanců při těchto pracích určí technologický postup.
                   § 31
            Ražení pomocí razicích plošin
   (1) Technologický postup určí lhůty a způsob kontrol soudržnosti hornin
raženého díla a stavu ukotvení dráhy razicí plošiny.
   (2) Materiál  dopravovaný  razicí plošinou nesmí ohrožovat osoby a
znemožňovat výstup na pracovní plošinu.
                   § 32
             Hloubení šachtic a studní
   (1) Hloubení šachtice a studny (dále jen "šachtice") je dovoleno pouze
tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:
 a) ústí šachtice na nakloněném povrchu je zajištěno tak, aby srážková voda
   nestékala do šachtice a nerozmáčela její okolí,
 b) v šachtici hlubší než 5 m je zřízen ve výšce 2 až 4 m nad dnem ochranný
   poval. Za poval se považuje i plné odpočívadlo lezního oddělení. U
   šachtic do průřezu 2,5 m2 je možno místo povalu zřídit plné ohražení
   ohlubně do výše 1,1 m,
 c) šachtice do hloubky 15 m je vybavena alespoň pevným žebříkem. Šachtice
   hlubší než 15 m je vybavena samostatným lezním oddělením s odpočívadly o
   svislé vzdálenosti menší než 5 m. Lezní oddělení může být nahraženo
   svislým žebříkem s ochranným košem. V šachtici, kde se lze při lezení
   opřít o stěnu, je možno od ochranného  koše upustit nebo použít
   provazového žebříku. Při těžbě v šachtici do průřezu 2,5 m2 nesmí zůstat
   žebřík v průřezu šachtice.
   (2) Pokud není lezní oddělení od těžního prostoru odděleno pažením, je
současná těžba a chůze osob zakázána.
   (3) Vstup do šachtice je zakázán, pokud není připraveno lano nebo žebřík
pro nouzový výstup.
   (4) Práce v šachtici je dovolena pouze tehdy, je-li na ohlubni stále
přítomen nejméně jeden zaměstnanec.
   (5) Šachtice, která ztratila svůj význam, a podzemní díla z ní vyražená
musí být po pořízení dokumentace neprodleně likvidována. Způsob likvidace určí
projekt.
                   § 33
             Hloubení stavebních šachet
   (1) Stavební šachtu hlubší než 5 m je dovoleno dále hloubit a provozovat
pouze, je-li vybavena samostatným lezním oddělením. Lezní oddělení musí
splňovat tyto konstrukční požadavky:
 a) svislá vzdálenost mezi odpočívadly může být nejvýše 5 m,
 b) mezera pažení oddělující lezní oddělení od těžního prostoru může být
   nejvýše 0,1 m,
 c) konstrukce musí zajišťovat ve všech směrech ochranu proti pádu do
   hloubky.
   (2) Lezní oddělení je dovoleno nahradit svislým žebříkem s ochranným
košem, který je umístěn nejméně 0,5 m od prostoru dosahu těžní nádoby.
   (3) Technologický postup určí způsob a prostředky pro nouzový výstup ze
stavební šachty a místo jejich uskladnění nebo umístění.
                   § 34
         Hloubení, prohlubování a rekonstrukce jam
   (1) K ochraně osob na dně jámy musí být zřízen ochranný poval provedený
podle zvláštního předpisu. /7/
   (2) Používá-li se k hloubení, prohlubování nebo rekonstrukci těžní
zařízení jámy, nesmí být během prací v jámě používáno k jiným účelům.
   (3) Pro hloubení, prohlubování a rekonstrukci jam určí projekt také
bezpečnostní opatření, zejména k ochraně osob před pádem do jámy, opatření
proti pádu horniny a předmětů a způsob uchycení pracovního povalu.
                   § 35
       Hloubení ve zvodněných nebo plynujících horninách
   (1) Hloubení v horninách, kde lze očekávat výrony vod nebo plynů, průvaly
vod nebo zvodněných materiálů, je dovoleno pouze po ověření horniny do
vzdálenosti určené projektem nebo technologickým postupem.
   (2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na hloubení jam, jejichž dno je
zpevněno injektáží nebo zmrazováním.
   (3) Při hloubení a prohlubování jam pomocí zmrazování určí projekt nebo
technologický postup zvláštní opatření k zabránění vzniku ledových krápníků v
profilu jámy nebo opatření k jejich včasnému odstraňování a zvýšení četnosti
kontrol návěštních zařízení.
                   § 36
         Hloubení jam s předvrtem nebo s předrážkou
   (1) Práce na dně jámy bez zajištění proti pádu do předvrtu nebo předrážky
je zakázána. Projekt nebo technologický postup určí způsob zajištění, jakož i
způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců při odtěžování pod spodním ústím
předvrtu nebo předrážky.
   (2) Vedoucí pracovník určí způsob uvolnění a odtěžení horniny při ucpání
předvrtu nebo předrážky. Tyto práce se provádějí za stálého dozoru.
                   § 37
              Podzemní sanační práce
   (1) Podzemní  sanační práce smí být zahájeny až po ověření stavu
podzemních i povrchových objektů a okolí v rozsahu předpokládaného vlivu
těchto prací.
   (2) Podzemní prostor, ve kterém jsou sanační práce vykonávány, musí být
řádně zajištěn.
                   § 38
               Výkopy a propadliny
   (1) Boky výkopu musí být zajištěny proti zavalení při dosažení hloubky
1,5 m; v nesoudržných horninách nebo tam, kde lze očekávat vnější vlivy
(například seismické namáhání), od hloubky 0,7 m.
   (2) Při zmáhání nebo zpřístupňování propadliny je nutno postupovat od
předpokládané vnější hrany propadliny k otvoru, případně středu propadliny.
Opatření pro případ sesuvu nebo propadnutí určí provozní dokumentace.
   (3) Je zakázáno ponechat nezajištěný materiál pod větším úklonem, než je
sypný úhel materiálu.
   (4) Odstraňování nebezpečných převěsů se provádí za stálého dozoru.
                   § 39
              Bourací práce v podzemí
   (1) Před započetím bourání je nutno vymezit ohrožený prostor. Tento
prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.
   (2) Projekt nebo technologický postup bouracích prací určí opatření proti
ohrožení sousedních konstrukcí, výztužních a stavebních prvků a způsob
statického zajištění ohrožených objektů.
   (3) Bourací práce nad sebou jsou zakázány. Ústupová cesta z pracoviště
musí být stále volná.
   (4) Stropní konstrukce nesmí být zatěžována nad únosnost uvedenou v
provozní dokumentaci.
   (5) Pro opuštění pracoviště při ohrožení se určí nouzový signál výrazně
odlišný od ostatních používaných signálů. S nouzovým signálem je nutno
seznámit všechny zaměstnance zúčastněné na bouracích pracích.
                   § 40
               Údržba děl v podzemí
   (1) Vstup do díla v podzemí nebo jeho části, jehož stav ohrožuje
bezpečnost osob, je dovolen jen za účelem odstranění nebezpečného stavu, a to
na písemný příkaz.
   (2) Zmáhací práce se provádějí podle technologického postupu. Jeho
vypracování se nepožaduje, jde-li o zdolávání havárie.
                   § 41
                Plenění výztuže
   Při plenění výztuže se zaměstnanci smí zdržovat jen v zajištěném prostoru
s volnou ústupovou cestou. Jiné práce se smí současně provádět jen tehdy,
není-li ohrožena bezpečnost osob.
              H L A V A  T Ř E T Í
           TRVALÁ VÝZTUŽ (OSTĚNÍ) DĚL V PODZEMÍ
                   § 42
                Stříkaný beton
   (1) Použití stříkaného betonu určí projekt nebo technologický postup,
který obsahuje zejména
 a) zásady výroby dopravy a ukládání směsi,
 b) lhůty a způsob kontroly hotové výztuže,
 c) prostředky pro ochranu zaměstnanců před odletující směsí.
   (2) Za armovací sítí nesmí vznikat dutý prostor.
                   § 43
           Doprava a ukládání betonové směsi
   (1) Betonovou směs je dovoleno dopravovat a ukládat jen takovým způsobem,
aby zaměstnanci nebyli ohroženi zavalením betonovou směsí nebo zabořením do
ní.
   (2) Dorozumění mezi místem ovládání zařízení pro dopravu betonové směsi a
místem ukládání zajišťuje vhodná signalizace. Od této je možno upustit v
případě vzájemné viditelnosti.
   (3) Technologický postup určí zejména
 a) způsob uložení a spojení potrubí, hadic, dopravníků a jiných zařízení pro
   dopravu betonové směsi tak, aby nemohl způsobit přetížení nebo nadměrné
   namáhání výztuže, výstroje, lešení nebo bednění a ohrožení bezpečnosti
   práce a provozu,
 b) způsob čištění potrubí,
 c) nosnost závěsů potrubí s přihlédnutím k váze plného potrubí a na případné
   rázy.
   (4) Při dopravě spádovým potrubím je každou trubku nutno upevnit k
výstroji nebo závěsnému lanu.
   (5) Při dopravě betonové směsi nesmí docházet k přehýbání hadice.
                   § 44
                  Bednění
   (1) Bednění a odbedňování se provádí podle technologického postupu, který
určí zejména
 a) způsob zajištění těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti bednění,
 b) únosnost podpěrných konstrukcí bednění,
 c) dobu, po jejímž uplynutí lze konstrukci odbednit,
 d) náplň kontroly bednění a podpěrné konstrukce před započetím betonáže,
 e) u nafukovacího bednění i kontrolu na stanovený vnitřní tlak v průběhu
   betonáže.
   (2) Používá-li se posuvné bednění, technologický postup dále určí
 a) způsob překládání sekcí a betonovací koncovky,
 b) způsob dorozumění mezi místem obsluhy a pohonnou stanicí při tažení
   bednění.
   (3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na bednění jednoduchých prvků
nebo bednění do výše 1 m.
                   § 45
              Montáž skládaného ostění
   (1) Montáž ostění skládaného ze stavebních prvků je dovolena jen pomocí
ukladačů. Vrátek lze k této činnosti použít jen při zřizování pracoviště pro
ukladač, výměně prvků, při montáži spojovacích prvků a zámkových kusů a v
případech, kdy celková délka úseku skládaného ostění nepřesáhne 10 m.
   (2) Uvolnění osazovaného prvku z ramene ukladače je dovoleno jen tehdy,
je-li zajištěn proti pádu. Ponechat prvek ostění zavěšený na rameni ukladače
je zakázáno.
   (3) Při montáži ostění pomocí vrátku je nutno prvek ostění připojit k
lanu vrátku tak, aby byla zaručena bezpečnost připojení a manipulace. Při
zdvihání je zakázáno přepojovat prvek z lana jednoho vrátku na lano druhého
vrátku a odpojovat lano od prvku, který nebyl bezpečně zajištěn proti pádu.
                   § 46
             Kotvení a svorníková výztuž
   (1) Svorníkovou výztuž je dovoleno použít jen tam, kde je zaručena
potřebná pevnost jejího zakotvení.
   (2) Provozní dokumentace určí způsob a lhůty provádění kontrol únosnosti
svorníků při osazení a při plném zatížení.
   (3) Svorníky je nutno osazovat postupně od zajištěného prostoru směrem k
nezajištěnému.
   (4) U svorníků upnutých na konci vrtu musí patka s podložkou pevně
doléhat na líc výrubu.
                   § 47
                  Injektáž
   Injektáž se provádí podle projektu nebo technologického postupu, který
určí zejména
 a) nejvyšší injektážní tlak,
 b) místo, kde se smí zdržovat obsluha soupravy, aby byla chráněna před
   možnými účinky prováděných prací,
 c) vybavení a způsob zaústění injektážní jehly do otvorů ve výztuži nebo
   vývrtu tak, aby se nemohla tlakem injektážní hmoty uvolnit,
 d) způsob spojení hadic, jakož i způsob napojení injektážní jehly.
                   § 48
       Podzemní stěny, vrtané piloty pro výztuž (ostění)
   Výstavba podzemní stěny a vrtaných pilot pro výztuž (ostění) se provádí
podle projektu nebo technologického postupu, který určí zejména
 a) postup výkopových prací,
 b) stabilitu podzemních stěn v průběhu výkopu i po jeho dokončení,
 c) dobu, po jejímž uplynutí podzemní stěna dosáhne potřebné únosnosti,
 d) množství hmot, které musí být v zásobě k dispozici pro zahuštění suspenze
   v rozsahu prováděných prací,
 e) opatření při prudkém poklesu hladiny suspenze v rýze nebo vrtu, včetně
   opatření k zajištění okolí.
              H L A V A  Č T V R T Á
                  ODVALY
                   § 49
   Odval je provozován /16/ podle technologického postupu, který určí
zejména
 a) způsob ukládání a odběr hmot,
 b) zneškodňování prachu,
 c) bezpečnostní opatření při provozu strojů a zařízení,
 d) stabilitu odvalu.
               Č Á S T  T Ř E T Í
                  VĚTRÁNÍ
                   § 50
                Složení ovzduší
   (1) V dílech v podzemí, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat osoby,
musí ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a koncentrace dále
uvedených plynných škodlivin nesmí překročit tyto hodnoty:
 a) kysličníku uhelnatého (CO)  0,003 %
 b) kysličníku uhličitého (CO2 ) 1,0 %
 c) kysličníků dusíku (nitrozní plyny)
   (NO + NO2)          0,00076 %
 d) sirovodíku (H2S)       0,00072 %.
   (2) Do podzemí musí být dodáváno takové množství čerstvých větrů, aby
bylo dodrženo složení ovzduší podle odstavce l.
   (3) Při zjištění plynných škodlivin v ovzduší nad hodnoty uvedené v
odstavci 1, jiných hořlavých plynů nebo jiných plynných škodlivin /17/ je
nutno provoz v díle v podzemí zastavit. Práce je možno obnovit jen se
souhlasem obvodního báňského úřadu.
   (4) Pokud složení ovzduší nevyhovuje podmínkám stanoveným v odstavci 1,
je nutno dílo označit zákazem vstupu nebo znepřístupnit.
   (5) V jeskyni musí být ověřen vliv vnějších klimatických podmínek na
větrání.
                   § 51
                Způsob větrání
   (1) Díla v podzemí musí být větrána. Způsob větrání, druhy zařízení pro
rozvod větrů a podobně určí projekt. Dále projekt řeší případy možného průniku
hořlavých plynů.
   (2) Přirozeným větráním nebo difúzí je dovoleno větrat tehdy, jestliže
nelze předpokládat překročení koncentrací uvedených v § 50 odst. 1 písm. a) až
d). V ostatních případech musí být zřízeno umělé větrání.
   (3) Je-li projektem určeno umělé větrání, je nutno větrat nepřetržitě po
dobu přítomnosti osob v podzemí. Vedoucí pracovník určí potřebný časový
předstih spuštění větrání před vstupem osob do podzemí a opatření k zajištění
bezpečnosti práce a provozu při přerušení umělého větrání při jeho poruše.
   (4) Námrazy v úvodním podzemním díle nebo nad ním se musí odstraňovat
nebo jiným způsobem zabezpečit, aby neohrožovaly bezpečnost práce a provozu.
Otevřený oheň k přímému ohřívání vtažných větrů nesmí být použit.
                   § 52
               Hlavní ventilátor
   (1) Má-li být podzemní dílo nebo podzemní stavba větrána průchodním
větrním proudem a není-li tlakový spád určený projektem docílen přirozeně,
musí být instalován ventilátor k vytvoření potřebného tlakového spádu (dále
jen "hlavní ventilátor"). Hlavní ventilátor musí být vybaven zařízením pro
měření tlakového spádu.
   (2) Před uvedením hlavního ventilátoru do trvalého provozu nebo při
podstatné změně jeho parametrů je nutno ověřit jeho provozní charakteristiku.
   (3) Hlavní ventilátor a jeho příslušenství je nutno podrobně zkontrolovat
nejméně jednou za rok a podle potřeby vyčistit a nakonzervovat.
   (4) O provozu a kontrolách hlavního ventilátoru se vede kniha.
                   § 53
                 Rozvod větrů
   (1) Všechna nežádoucí spojení ve větrní síti je nutno izolovat.
   (2) Větrní dveře se musí samočinně zavírat. Nesmějí zůstat otevřené
zbytečně. Jakmile pomine jejich potřeba, je nutno je vysadit nebo zajistit v
otevřené poloze.
   (3) Tam, kde otevření dveří narušuje řádné větrání, je nutno postavit
nejméně dvoje dveře v takové vzdálenosti, aby jedny z nich byly vždy uzavřeny.
   (4) V místech, kde nemohou být postaveny nebo řádně udržovány větrní
dveře a netěsnost nenaruší rozvádění větrů, je možno použít větrní závěsy nebo
jednoduché dveře.
                   § 54
          Větrání separátní a stlačeným vzduchem
   (1) Separátní větrání musí být zřízeno, pokud složení ovzduší nevyhovuje
požadavkům § 50.
   (2) Tam, kde není možno z technologických důvodů, například při použití
razicích plošin, při ražbě maloprofilových podzemních děl nebo protlaků zřídit
separátní větrání, smí být větráno stlačeným vzduchem.
   (3) Separátním větráním nesmí být v žádném místě průchodního větrního
proudu odebíráno více větrů, než je objemový průtok tohoto větrního proudu.
   (4) Lutnový tah je nutno vyvést do průchodního větrního proudu nebo na
povrch do takové vzdálenosti, aby použité větry nebyly znovu vedeny do
neproraženého podzemního díla.
   (5) Ovládání prvního ventilátoru separátně větraného podzemního díla je
dovoleno jen z průchodního větrního proudu nebo povrchu.
   (6) Použity smí být jen lutny z materiálu, který vylučuje šíření požáru.
   (7) V prostoru čelby separátně větraného podzemního díla je možno pro
zlepšení větrání použít vedlejší lutnový tah.
   (8) Druh separátního větrání, druh a umístění ventilátorů a tlumičů
hluku, druh a průřez luten včetně jejich vyvedení do průchodního větrního
proudu nebo na povrch, jejich vzdálenost od čelby, prodlužování  nebo
zkracování, zavěšování, spojování a těsnění a způsob likvidace odváděného
prachu určí projekt nebo technologický postup.
   (9) Separátní větrání smí být přechodně zastaveno za podmínek, které určí
vedoucí pracovník.
                   § 55
            Větrání podzemních provozoven
   (1) Vozovnu důlních lokomotiv, provozovnu strojů s naftovými motory,
elektrickou stanici, obložený sklad výbušnin a sklad hořlavých kapalin a
tuhých maziv je nutno větrat průchodním větrním proudem nebo musí být vybaveny
separátním větráním.
   (2) V komoře pro nabíjení akumulátorů nesmí být koncentrace vodíku v
ovzduší větší než 0,5 %. Požadavky uvedené v § 50 odst. 3 musí být splněny při
překročení této hodnoty. Požaduje se nejméně dvanáctinásobná výměna vzduchu za
hodinu. Je-li komora větrána separátním větráním, nesmí být ventilátor umístěn
uvnitř nabíjecí komory. Provoz usměrňovacího agregátu je nutno funkčně vázat
na provoz ventilátoru.
   (3) Ve skladu hořlavých kapalin a tuhých maziv a v provozovně, kde se
manipuluje s těmito látkami nebo plyny, se požaduje nejméně čtyřnásobná výměna
vzduchu za hodinu.
   (4) Větrání komory s olejovým transformátorem nebo elektrickým zařízením
s olejovou náplní a skladu hořlavých kapalin a tuhých maziv je nutno uspořádat
tak, aby výdušné větry z nich již nebyly použity k ovětrávání pracovišť.
                   § 56
           Kontrola složení ovzduší v podzemí
   (1) Vedoucí pracovník určí druhy škodlivin,  /17/ které mají být
zjišťovány, četnost a místa jejich zjišťování. Tam, kde vznikne podezření
výskytu plynných škodlivin, je nutno je zjišťovat vždy.
   (2) Výsledek kontroly složení ovzduší na pracovišti musí ten, kdo ji
provedl, sdělit předákovi.
                   § 57
          Měření a odběry vzorků ovzduší v podzemí
   (1) Ve všech používaných podzemních dílech je nutno měřit nejméně
jedenkrát za půl roku objemový průtok a teplotu větrů a odebrat vzorky ovzduší
k provedení rozboru na kyslík, kysličník uhelnatý a kysličník uhličitý.
   (2) Vedoucí pracovník určí lhůty odběru vzorků ovzduší pro zjištění
koncentrace nitrozních plynů a kysličníku uhelnatého na místech, kde je
prováděna trhací práce, a v místech s provozem naftových motorů. Odběrem
vzorků ovzduší je namátkově kontrolována i délka určené čekací doby po
odstřelu a celosměnový průměr nejvyšších dovolených škodlivin v ovzduší. /17/
   (3) V komoře pro nabíjení akumulátorů je nutno jednou za tři měsíce
odebírat vzorek ovzduší pro zjištění koncentrace vodíku, stejně také v
místech, kde je nebezpečí nahromadění jiných plynů, a to v době, kdy lze
předpokládat jejich nejvyšší koncentrace.
   (4) Rozbor vzorků ovzduší pro zjištění jejich plynných složek smí být
nahrazen měřením přístroji a pomůckami povolenými podle zvláštního předpisu.
/18/
              Č Á S T  Č T V R T Á
             POŽÁRNÍ OCHRANA V PODZEMÍ
                   § 58
          Prostory se zvýšeným požárním nebezpečím
   (1) Prostory se zvýšeným požárním nebezpečím určí vedoucí pracovník. Vždy
se však za prostor se zvýšeným požárním nebezpečím považuje
 a) dílo v podzemí s hořlavou výztuží,
 b) objekt a zařízení nad jamou nebo šachticí,
 c) prostor strojů a zařízení, v jejichž nádržích a rozvodech je více než 40
   l hořlavých kapalin,
 d) sklad hořlavých materiálů,
 e) podzemní provozovna,
 f) provozovaný sklad výbušnin.
   (2) Prostory se zvýšeným požárním nebezpečím musí být opatřeny tabulkou s
vyznačením zákazu kouření umístěnou před vstupem do tohoto prostoru.
   (3) Z podzemí a z prostoru se zvýšeným požárním nebezpečím na povrchu
musí být pravidelně odstraňovány nepotřebné hořlavé látky.
                   § 59
              Použití otevřeného ohně
   (1) Použití otevřeného ohně je dovoleno jen v nezbytně nutných případech
se souhlasem vedoucího pracovníka, v prostoru se zvýšeným požárním nebezpečím
jen na jeho písemný příkaz.
   (2) Písemný příkaz k použití otevřeného ohně v místě se zvýšeným požárním
nebezpečím určí zejména
 a) pracoviště, místo, druh a rozsah prací,
 b) přístroje a zařízení, s nimiž se bude pracovat, a dobu jejich použití,
 c) bezpečnostní opatření k zabránění vzniku požáru,
 d) pohotovost hasicích prostředků,
 e) provádění kontrol na ohrožených místech při práci i po jejím skončení,
 f) zaměstnance k výkonu stálého dozoru,
 g) zaměstnance obsluhujícího určené zařízení,
 h) zaměstnance dozírajícího  na pracoviště a jeho okolí v pracovních
   přestávkách a po skončení práce s otevřeným ohněm.
Vydané písemné příkazy je nutno evidovat v souladu s § 18.
   (3) Zaměstnanci  určenému k výkonu stálého dozoru je nutno, kromě
povinností  stanovených  v § 8 odst. 3, prokazatelně  uložit povinnost
zkontrolovat před zahájením práce s otevřeným ohněm splnění bezpečnostních
opatření určených v příkazu pro použití otevřeného ohně.
   (4) Zaměstnanec dozírající v pracovních přestávkách na pracoviště a jeho
okolí má povinnost po skončení práce se přesvědčit o tom, že nikde nehrozí
nebezpečí vzniku požáru. Prohlídky pracoviště a jeho okolí po skončení práce s
otevřeným ohněm je nutno provádět po dobu nejméně osm hodin, a to nepřetržitě
nebo v intervalech ne delších než jedna hodina. Do poslední opakované
prohlídky musí zůstat na místě použití otevřeného  ohně určené hasicí
prostředky.
   (5) Výsledky prohlídek jsou zaznamenány do příkazu podle odstavce 2.
                   § 60
            Věcné prostředky požární ochrany
   (1) Věcné prostředky požární ochrany, například požární signalizaci,
hasicí přístroje, hasicí zařízení, je nutno udržovat v pohotovosti a nejméně
jedenkrát ročně kontrolovat. Nesmějí být používány k jiným účelům než ke
zdolávání požáru a k nácviku této činnosti. Použité prostředky je nutno
bezodkladně připravit k novému použití nebo vyměnit.
   (2) Hasicí zařízení a hasicí přístroj je nutno zajistit proti zamrznutí.
                   § 61
            Rozmístění hasicích prostředků
   (1) V provozovně nebo před vstupem do ní, u každého stacionárního
strojního zařízení a na mobilním stroji, kromě zařízení a strojů se vzduchovým
pohonem, a v místě s nebezpečím vzniku požáru se musí umístit vhodné hasicí
prostředky. V místě větraném průchodním větrním proudem se hasicí prostředky
umisťují na vtažné straně.
   (2) Na jednom stanovišti smí být uložen pouze jeden druh hasicích
přístrojů. Pokud se předpokládá použití více druhů hasicích přístrojů, musí
být uloženy odděleně, a to ve vzdálenosti nejméně 5 m od sebe.
   (3) Na povrchu podzemní stavby je nutno zřídit požární sklad vybavený
potřebnou zásobou hasicích prostředků a požární výzbroje pro použití v
podzemí. Jeho umístění, provedení, vybavení a způsob skladování určí vedoucí
pracovník.
                   § 62
     Požární zajištění objektů na ústí úvodních podzemních děl
   (1) V budově na ústí úvodního podzemního díla nebo ve vzdálenosti menší
než 60 m od něho se neskladují hořlavé hmoty. Za skladování se nepovažuje
uložení takového množství těchto hmot, které bude nejpozději během následující
směny dopraveno do podzemí.
   (2) Pokud není možno, vzhledem k místním poměrům, vyhovět požadavkům
uvedeným v odstavci 1, je možno hořlavé hmoty skladovat v množství a při
splnění opatření určených projektem nebo vedoucím pracovníkem.
                   § 63
      Požární zajištění úvodních děl na podzemních stavbách
   (1) Na podzemních stavbách nesmí být hořlavá výztuž jam, štol a úpadnic
ústících na povrch, nárazišť a ostatních děl ústících do úvodních děl podzemní
stavby, a to do vzdálenosti nejméně 10 m od místa průniku.
   (2) Budovy jam, štol a úpadnic, strojovna hlavního ventilátoru a těžní
věž nesmí být provedeny z hořlavého materiálu. Musí být chráněny proti úderu
blesku a od všech přilehlých objektů z hořlavého materiálu nehořlavě odděleny.
   (3) Projekt určí bezpečnostní opatření při nepoužití požárních poklopů.
                   § 64
            Požadavky na nehořlavou výztuž
   (1) Tam, kde je stanoveno použití nehořlavé výztuže, nesmí být z
hořlavého materiálu žádné prvky výztuže, kromě odstavných klínů, vložek
tvárnicové výztuže a prahů pod výztužnými prvky.
   (2) Volný prostor za výztuží v místě, kde je stanoveno použití nehořlavé
výztuže, smí být vyplněn jen nehořlavým materiálem.
                   § 65
     Doprava, manipulace a skladování plynů, hořlavých kapalin a
                 tuhých maziv
   (1) V podzemí smí být, kromě motorové nafty, skladovány jen hořlavé
kapaliny a tuhá maziva s bodem vzplanutí vyšším než 55 C.
   (2) Hořlavé kapaliny smí být na podzemním pracovišti skladovány jen v
množství odpovídajícím spotřebě za 24 hodin, a to v pevných, těsných,
uzavřených a nehořlavých nádobách označených výstražným nápisem o druhu,
stupni hořlavosti a množství kapaliny nebo tuhého maziva, a kde nehrozí
nahromadění elektrostatického výboje. Tyto nádoby smí být používány jen pro
vyznačené druhy látek.
   (3) Kromě místa, kde podle provozní dokumentace je nezbytné pravidelné
svařování, je skladování hořlavých plynů v ostatních částech podzemí zakázáno.
   (4) Hořlavé kapaliny smí být přelévány nebo odčerpávány jen na určených
místech.
   (5) Hořlavé kapaliny se v podzemí nesmí vyčerpávat z uzavřené nádoby
přetlakem stlačeného vzduchu ani plynu ani nalévat z přepravní nádoby do
nádrže bez použití nálevky.
   (6) Nádrž a obal hořlavé kapaliny a tuhého maziva nesmí být, s výjimkou
nalévání, přelévání nebo odběru hmot, otevřeny, ani když jsou prázdné.
   (7) Kontrola a čištění vnitřku nádrže na hořlavou látku se nesmí
provádět, pokud se neověří, že koncentrace hořlavých plynů v nich je pod 50 %
spodní meze výbušnosti, a není-li zajištěno, že tato mez nebude během práce
překročena. Při práci je nutno používat dýchací přístroj.
   (8) Rozlitá nebo uniklá hořlavá kapalina nebo mazivo musí být neprodleně
odstraněny. K tomu je nutno mít na místech určených vedoucím pracovníkem
pohotově zásobu absorbční látky.
   (9) Použitou čisticí hmotu je nutno uzavírat do nehořlavé nepropustné
nádoby a vynášet z podzemí.
   (10) Důlní vůz a vozík, ve kterém se přepravují nádoby s plyny nebo
hořlavými kapalinami, smí být v soupravě vozidel zařazen jen na jejím konci.
   (11) Oprava nádrží nebo zařízení, při níž by mohlo dojít ke vznícení nebo
výbuchu hořlavých plynů, se nesmí provádět v podzemí.
                   § 66
     Požadavky na sklady plynů, hořlavých kapalin a tuhých maziv
   (1) Sklad  plynů, hořlavých  kapalin  a tuhých maziv smí mít jen
nepropustnou podlahu, chemicky odolnou proti skladované látce, se spádem k
havarijní jímce zakryté roštem. Objem havarijní jímky nesmí být menší než
objem největší nádrže, popřípadě než objem propojených nádrží.
   (2) Pod ventil, přes který se kapalina z nádrže nalévá, je nutno umístit
žlab nebo jiné záchytné zařízení.
   (3) Sklad smí být vybaven jen pevnými svítidly v nevýbušném provedení se
zřetelně označeným vypínačem umístěným před skladem na vtažné straně.
   (4) Nádrž, obal ani podstavec stabilní a mobilní nádrže nesmí být z
hořlavého materiálu.
   (5) Vodivá nádrž, obal, podstavec a ostatní zařízení skladu, kromě
kolejových podvozků umístěných na kolejích, musí být uzemněny.
   (6) Větrací  otvory  skladů  musí  být  opatřeny  klapkami  těsně
uzavíratelnými,  a pokud se při vzniku požárního nebezpečí neuzavírají
automaticky, ovladatelnými z vnější strany. Před skladem je nutno umístit
nejméně čtyři kusy vzduchopěnových nebo obdobných ručních hasicích přístrojů a
bednu se 150 kg písku nebo jiného hasicího prášku a lopatu.
   (7) Ve skladu, popřípadě na vstupních dveřích do něj musí být
 a) seznam osob oprávněných manipulovat s látkou ve skladu,
 b) provozní řád skladu,
 c) výstražná tabulka se zákazem vstupu nepovolaných osob a se zákazem práce
   s otevřeným ohněm,
 d) kniha o příjmu a výdeji skladovaných látek,
 e) dostatečný počet náhradních nádob na přenášení hořlavých kapalin.
                   § 67
                Plastické hmoty
   Plastické hmoty, dopravníkové pásy a řemeny včetně klínových nesmí
zvyšovat nebezpečí vzniku požáru ani podporovat jeho šíření.
                   § 68
                Požár v podzemí
   Ihned po zjištění požáru musí být odvolány všechny osoby z podzemí. Do
ohrožených děl je nutno zamezit přístupu nepovolaných osob.
               Č Á S T  P Á T Á
                 ODVODŇOVÁNÍ
                   § 69
        Ochrana proti náhlému přítoku povrchových vod
   (1) Ústí děl v podzemí na povrch a ústí vrtů na povrch je nutno zajistit
proti náhlému vniknutí povrchové vody do podzemí.
   (2) Pro ochranu proti náhlému přítoku povrchové vody do podzemí projekt
určí
 a) způsob a četnost sledování a kontroly povrchových toků, vodních nádrží a
   stálých výtoků vod v blízkosti ústí děl v podzemí a vrtů na povrch a
   příslušného spádového území jako možných zdrojů nebezpečného přítoku
   vody,
 b) bezpečnostní opatření pro díla v podzemí, která by mohla být ohrožena
   vodami z povrchových toků, vodních nádrží, vrtů z povrchu a podobně.
                   § 70
     Práce v dílech v podzemí ohrožených průvaly vod a zvodněných
                 materiálů
   (1) Vedení díla v podzemí ve zvodněných nebo plynonosných horizontech a v
blízkosti důlních nebo podzemních děl s nimi hydraulicky spojených nebo
zatopených důlních či podzemních děl se dovoluje pouze tehdy, jsou-li co
nejúplněji ověřeny jejich fyzikálně mechanické a hydraulické hodnoty a
chemické složení vod a plynů v rozsahu potřebném pro určení bezpečnostních
opatření a účinného způsobu jejich včasného odvodnění nebo odplynění. Potřebná
bezpečnostní opatření určí projekt. Tato opatření musí být zahrnuta i do
technologického postupu.
   (2) Objeví-li se v díle v podzemí příznaky průvalu vod nebo zvodněných
materiálů, musí být práce zastavena, ohrožené dílo podle možnosti zajištěno a
osoby z podzemí neprodleně odvolány. Dále se postupuje podle odstavce 1.
                   § 71
     Zmáhání děl v podzemí po průvalu vod a zvodněných materiálů
   (1) Způsob a postup zmáhání díla po průvalu vod a zvodněných materiálů
určí technologický postup.
   (2) Zmáhání se smí zahájit až tehdy, když je při těchto pracích zajištěna
ochrana zaměstnanců, zabezpečen odtok vody, zvodněný materiál dostatečně
odvodněn, zajištěno větrání a záchranná cesta a provedena opatření proti
dalšímu průvalu.
               Č Á S T  Š E S T Á
                 OSVĚTLOVÁNÍ
                   § 72
               Osvětlení v podzemí
   Všechna díla v podzemí musí být v době provozu osvětlena.
                   § 73
                Osobní svítidla
   (1) Jako osobního svítidla se v podzemí smí používat jen elektrické
svítidlo určené vedoucím pracovníkem.
   (2) Za stav osobního svítidla odpovídá ten, komu je vydáno, a to od jeho
převzetí do odevzdání. Převzaté osobní svítidlo si každý před vstupem do
podzemí vyzkouší a přesvědčí se, zda není zjevně poškozeno. Zjistí-li na
osobním svítidle závady, které znemožňují jeho bezpečné používání, nebo
dojde-li k jeho poškození, vymění je za náhradní. Poškozená nebo nevyhovující
osobní svítidla se nesmí používat.
   (3) Každý, kdo je vybaven osobním svítidlem, musí je mít v podzemí při
sobě.
   (4) Při manipulacích s výbušninami, ve skladech plynů, hořlavých kapalin
a tuhých maziv se smí používat jen osobní svítidla schváleného typu /18/ (dále
jen "důlní osobní svítidlo").
                   § 74
              Důlní osobní svítidla
   (1) Důlní osobní svítidlo smí být vydáváno jen čisté a uzamčené, s
akumulátorem nabitým na předepsanou kapacitu.
   (2) Ten, kdo převzal důlní osobní svítidlo, je nesmí otvírat ani
opravovat.
   (3) Důlní osobní svítidlo zkontroluje určený zaměstnanec nejméně jednou
za tři měsíce a vyhotoví o tom záznam.
                   § 75
                  Lampovna
   (1) Je-li lampovna zřízena, musí mít
 a) prostor pro výdej a příjem důlních osobních  svítidel a nabíjení
   akumulátorů,
 b) prostor pro údržbu důlních osobních svítidel,
 c) zajištěnu teplou a studenou vodu,
 d) snadno omyvatelné stěny,
 e) podlahu z nepropustného materiálu odolného proti působení elektrolytu a
   se spádem k odtokovému místu.
   (2) Horní deska pracovních stolů, na kterých se čistí a plní důlní osobní
svítidla, musí být omyvatelná a odolná proti působení elektrolytu.
   (3) Místnosti lampovny je nutno větrat tak, aby koncentrace vodíku v
ovzduší nebyla větší než 0,5 %. Kouření a používání otevřeného ohně v lampovně
je zakázáno. Tento zákaz musí být uveden na tabulce uvnitř i vně lampovny.
   (4) Tam, kde se pracuje s elektrolytem, je nutno pro poskytnutí první
pomoci při poškození pokožky a očí elektrolytem a pro zneškodnění elektrolytu
v odtokovém místě mít k dispozici neutralizační roztok. Rozlitý elektrolyt
musí být neprodleně odstraněn.
                   § 76
      Příprava a doplňování elektrolytu a nabíjení akumulátorů
   Přípravu, doplňování, nabíjení a kontrolu elektrolytu v akumulátorech smí
provádět jen určení zaměstnanci, a to podle návodu výrobce.
               Č Á S T  S E D M Á
           STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE V PODZEMÍ
                   § 77
              Stavebně montážní práce
   (1) Stavebně montážní práce a montáž technologických konstrukcí smí být
prováděny jen podle technologického postupu, který obsahuje zejména
 a) časový sled montážních prací,
 b) podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků,
 c) přístupové cesty zaměstnanců,
 d) způsob zajištění ochrany zaměstnanců a dotčených pracovišť,
 e) způsob vyztužování, podepírání, kotvení a jiné stabilizační zajištění.
   (2) Montážní ochranná zařízení a vázací prostředky musí být před montáží
a v jejím průběhu kontrolovány. Poškozené nebo vadné zařízení a prostředky se
nesmí používat.
   (3) Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců nesmí být odstraňovány
před konečným upevněním a prostorovým ztužením montované konstrukce.
                   § 78
               Manipulace s břemeny
   (1) Vázání a zavěšování břemen smí provádět jen zaměstnanec, který byl
pro tuto práci zacvičen.
   (2) Při manipulaci se zavěšeným břemenem se na ně nesmí vstupovat ani
odkládat pracovní nářadí a materiál.
   (3) Pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti se nesmí nikdo
zdržovat. Osoby se smí k břemenu přiblížit až po jeho ustálení v místě, kde
bude osazeno nebo složeno.
   (4) Dopravu a manipulaci s břemenem je dovoleno zahájit, byl-li dohodnut
způsob dorozumívání mezi tím, kdo břemeno uvázal, a mezi všemi, kdo se na
dopravě a manipulaci podílí, a předákem určen ten, kdo tyto práce řídí.
               Č Á S T  O S M Á
          PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU
                   § 79
               Základní ustanovení
   Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb
zaměstnance, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo
sesutím. Při této činnosti musí být zaměstnanec zajištěn proti pádu způsobem
stanoveným tímto předpisem.
                   § 80
               Zajištění proti pádu
   (1) Na pracovišti a cestě pro chůzi a dopravní cestě nad vodou nebo
jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví, a na ostatních od výšky
1,5 m musí být provedena ochrana osob proti pádu kolektivním nebo osobním
zajištěním, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.
   (2) Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje
 a) jestliže pracoviště nebo cesta pro chůzi nebo dopravní cesta jsou na
   plochách se sklonem do 10 včetně od vodorovné roviny a jsou vymezeny
   zábranou (jednotyčové zábradlí o výšce minimálně 1,1 m, které není určeno
   k ochraně proti pádu osob ani předmětů ze zvýšené úrovně apod.) umístěnou
   nejméně 1,5 m od hrany pádu,
 b) jestliže práce na pracovišti a cestě pro chůzi a dopravní cestě do výšky
   3 m svým charakterem a postupem znemožňuje dodržení opatření podle
   odstavce 1, pokud budou práce prováděny poučenými zaměstnanci a takovým
   pracovním postupem, kterým si zaměstnanci vytvářejí postupně kolem sebe
   plochu, ze které mohou bezpečně pracovat. Technologický postup musí
   obsahovat  přesný výčet činností,  které je nezbytné  provádět ve
   vzdálenosti menší než 1,5 m od hrany pádu, a počet zaměstnanců, kteří se
   mohou v tomto prostoru současně pohybovat,
 c) při krátkodobé montážní práci nevyhnutelné pro osazení stavebních prvků a
   jejich vzájemném spojování. Tyto práce se mohou provádět z konzol, z
   navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících
   příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud je v dosahu
   zaměstnance možnost upevnění prostředku osobního zajištění proti pádu.
   (3) Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny
vzniklé otvory a prohlubně, pokud rozměr kratší strany nebo průměru je větší
než 0,25 m.
                   § 81
               Kolektivní zajištění
   (1) Při práci na souvislých plochách ve výšce se provede kolektivní
zajištění tak, aby přesahovalo krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na každou
stranu. Jako vymezení pracovní plochy ve směru do plochy lze použít zábranu
podle § 80 odst. 2 písm. a).
   (2) Na ploše se sklonem nad 10 se provede kolektivní zajištění i podél
okraje ve směru sklonu.
   (3) Ochranná a záchytná konstrukce, kterými jsou ochranné zábradlí,
ochranné ohrazení, lešení, poklop, záchytné ohrazení, záchytné lešení a
záchytná síť, musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a
nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání.
                   § 82
                Osobní zajištění
   (1) Osobní  zajištění  zaměstnanců  bezpečnostním  postrojem  nebo
bezpečnostním pásem při práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí být
použito v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění.
   (2) Při ochraně před volným pádem je dovoleno použit jen bezpečnostní
postroje s tlumičem pádové energie. Výška volného pádu může být nejvíce 4 m.
   (3) Prostředek  osobního zajištění  je dovoleno přidělit, byl-li k
používání schválen státní zkušebnou. Tuto zkoušku nutno opakovat nejméně
jedenkrát za dva roky, pokud podmínky výrobce nestanoví jinak. Funkční zkoušku
osobního zajištění  je nutno vykonat také po každé mimořádné události
(zachycení pádu osoby, extrémní namáhání a podobně).
                   § 83
           Konstrukce pro zvyšování místa práce
   (1) Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště
zvyšovat  tak, aby zaměstnanci  mohli pracovat  bezpečně,  vzájemně se
neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou pracovní
výšku se považuje u těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, manipulace s
břemeny, těžším nářadím a podobně) práce do výšky 1,5 m, pro ostatní práce
(natírání, obkládání, připevňování a spojování lehkých předmětů a podobně)
práce do výšky 2 m nad úrovní pracovní podlahy.
   (2) Žebřík se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlahy
lešení, s výjimkou lešeňových žebříků.
   (3) Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní
předměty a předměty určené k jinému použití.
              Č Á S T  D E V Á T Á
            ELEKTRICKÁ A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
              H L A V A  P R V N Í
               SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
                   § 84
           Požadavky na zařízení a jeho části
   (1) Používat je dovoleno jen zařízení, které
 a) vyhovuje provozním podmínkám v místě jeho provozování a předpokládanému
   zatížení,
 b) umožňuje bezpečnou obsluhu, čištění, údržbu, montáž a demontáž,
 c) umožňuje bezpečný přístup zaměstnanců k místům vyžadujícím přístup za
   účelem ovládání, seřizování, čištění, mazání a podobně,
 d) zajišťuje, že nedojde k překročení určených provozních hodnot nebo poloh,
   které by mělo za následek ohrožení bezpečnosti práce nebo provozu,
 e) vylučuje možnost nežádoucího uvedení zařízení do chodu a jeho spuštění z
   více míst současně,
 f) nedá podnět k požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par. /19/ Na zařízení
   nesmí docházet k nežádoucímu hromadění hořlavých kapalin.
   (2) Na měřicím přístroji ke sledování provozních údajů nezbytných pro
bezpečný provoz zařízení musí být vyznačeny nejvýše dovolené hodnoty měřených
veličin.
   (3) Část zařízení, materiál zařízením zpracovávaný nebo dopravovaný a
pracovní médium, pokud svým pohybem, energií, teplotou, tvarem nebo jinak
ohrožují bezpečnost práce nebo provozu, musí být zajištěny vhodným ochranným
zařízením. Není-li to možné, nebezpečné části a místa se trvale výrazně
označí.
   (4) Zařízení technologické linky musí umožnit její vypnutí ze stanoviště
obsluhy a z míst, kam obsluha během provozu vstupuje. Současně s vypnutím
technologické linky musí být automaticky zastavena všechna další zařízení
linky proti toku materiálu, která by mohla ohrozit bezpečnost práce a provozu.
                   § 85
               Ochranná zařízení
   (1) Ochranné zařízení musí
 a) plnit svou funkci i při přerušení dodávky energie,
 b) umožnit prohlídku, mazání, seřizování, obsluhu nebo opravu zařízení.
   (2) Ochranný kryt musí být pevný.
                   § 86
              Ovladače a signalizace
   (1) Hlavní ovladač musí být v dosahu obsluhy a umožňovat odpojení celého
zařízení od zdroje energie.
   (2) Používat je dovoleno jen takový ovladač, který svou konstrukcí
vylučuje možnost samovolného zapnutí nebo vypnutí zařízení a má označení
polohy, případně funkce a zařízení, které ovládají.
   (3) Signály používané při mimořádných situacích musí být výrazně odlišeny
od provozních signálů a provozního hluku.
                   § 87
                Obsluha zařízení
   (1) Provoz ve směně je dovoleno zahájit až poté, co obsluha
 a) překontroluje stav zařízení,
 b) přesvědčí se o správné funkci ochranných a bezpečnostních zařízení,
 c) ověří, že nikdo není v nebezpečné blízkosti zařízení, a není-li to možné,
   dá na ohrožená místa výstražné znamení určené v pokynech pro obsluhu,
   údržbu a prohlídky.
   (2) Zjistí-li  obsluha před zahájením provozu zařízení závadu nebo
poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost práce nebo provozu, nesmí
zařízení uvést do chodu. Zjistí-li takovou závadu během provozu, zařízení
ihned zastaví a zajistí proti nežádoucímu uvedení do chodu.
   (3) Provozní dokumentace určí, ve kterých případech obsluha sleduje chod
zařízení a zaznamenává údaje.
                   § 88
          Pokyny pro obsluhu, údržbu a prohlídky
   Zaměstnavatel zajistí pokyny pro obsluhu, údržbu a prohlídky elektrických
a strojních zařízení (dále jen "zařízení") pro zajištění bezpečnosti práce a
provozu (dále jen "pokyny"). Pokyny určí zejména
 a) povinnosti obsluhy před zahájením provozu zařízení ve směně,
 b) povinnosti obsluhy při provozu zařízení,
 c) rozsah, lhůty a způsob provádění údržby, zkoušek, prohlídek, kontrol a
   revizí,
 d) způsob zajištění zařízení při jeho provozu, přemisťování, odstavování z
   provozu a opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu,
 e) způsob dorozumívání a dávání návěští,
 f) umístění a zajištění zařízení po ukončení provozu,
 g) zakázané úkony a činnosti,
 h) způsob a rozsah záznamů o provozu a údržbě zařízení.
                   § 89
         Požadavky na automatické a dálkové ovládání
   (1) Konstrukce  automatického nebo dálkového ovládání musí zajistit
samočinné zastavení zařízení, pokud
 a) vznikne porucha na tomto zařízení,
 b) nejsou dodrženy určené provozní hodnoty,
 c) vznikne porucha na přívodu energie.
   (2) Konstrukce automatického nebo dálkového ovládaní musí dále zajistit
 a) vyřazení zařízení z funkce při přepnutí na ruční ovládání,
 b) znemožnění uvedení zařízení do chodu automatikou při přepnutí na ruční
   ovládání,
 c) uzamykání ovladače.
                   § 90
                  Potrubí
   Potrubí musí být uloženo, zavěšeno nebo jiným způsobem zajištěno proti
uvolnění nebo pádu. U více potrubí se každé zavěsí samostatně a na ostatních
nezávisle. K zavěšení potrubí se nesmí používat dráty.
                   § 91
                Naftové motory
   (1) Přeruší-li se práce naftového motoru na dobu delší než 15 minut, musí
být motor zastaven a uzavřen přívod motorové nafty.
   (2) U provozovaného naftového motoru se musí nejméně jednou měsíčně
provést rozbor výfukových plynů na zjištění koncentrace kysličníku uhelnatého
a kysličníků dusíku. Koncentrace se zjišťují po zahřátí motoru na provozní
teplotu, a to při volnoběžných otáčkách a při jmenovitém zatížení.
   (3) Naftový motor může být provozován pouze tehdy, jestliže ve výfukových
plynech je méně než 0,01 % kysličníku uhelnatého a 0,075 % kysličníků dusíku.
                   § 92
           Údržba, montáž a demontáž zařízení
   (1) Vedoucí pracovník rozhodne, pro které případy se vypracuje pracovní
postup pro montáž, demontáž a údržbu zařízení.
   (2) Při prohlídce se kontroluje zejména, zda zařízení včetně rozvodů není
poškozeno nebo nesprávně používáno, zda je kolem zařízení udržován pořádek a
čistota, ponechán volný prostor pro obsluhu a zda jsou v řádném stavu ochranné
pomůcky a hasební prostředky.
   (3) Stav stroje se nejméně jedenkrát za 14 dnů ověřuje prohlídkou.
              H L A V A  D R U H Á
               ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
               D í l  p r v n í
         Požadavky na zřizování elektrických zařízení
                   § 93
               Základní ustanovení
   (1) Stav elektrického zařízení se ověří před uvedením do provozu.
   (2) Rozvod elektrické energie musí být zakreslen v přehledovém schematu.
                   § 94
        Napájecí soustavy v podzemních dílech a stavbách
   (1) Pro rozvod elektrické energie je dovoleno použít v podzemních dílech
a stavbách pouze
 a) izolovanou soustavu s ochranou zemněním a hlídačem izolačního stavu nebo
   použitím ochrany proudovým chráničem v soustavách do 1000 V,
 b) soustavu s uzemněným uzlem s ochranou rychlým vypnutím.
   (2) Izolovanou soustavu rozvodů do 1000 V a s příkonem nad 5 kVA je
dovoleno provozovat  jen s přístrojem pro kontrolu izolačního stavu a
signalizováním poklesu izolačního stavu pod 15 ohm/V fázového napětí.
                   § 95
             Zemnicí soustava v podzemí
   (1) Ochrana  před nebezpečným  dotykovým napětím, nežádoucími vlivy
elektrostatických nábojů a bludnými proudy je v podzemí zajištěna zemnicí
soustavou. S touto soustavou se nemusí spojovat zařízení, jehož ochrana je
zajištěna jiným bezpečným způsobem.
   (2) Zemnicí soustava se považuje za vyhovující, jestliže
 a) při požadavku mechanické pevnosti je provedena holými vodiči Cu s
   průřezem větším než 50 mm2 nebo vodiči FeZn o průřezu větším než 95 mm2,
 b) splňuje podmínky způsobu ochrany před nebezpečným dotykovým napětím,
 c) je přístupná vizuální kontrole s výjimkou zemnicích vodičů kabelů a
   uzemnění konstrukcí.
                   § 96
            Umístění elektrických zařízení
   Elektrická zařízení v podzemí je nutno umístit tak, aby nemohla být
poškozena a byla dobře přístupná pro obsluhu a údržbu.
                   § 97
          Elektrické stanice a rozvodná zařízení
   (1) Do uzavřené elektrické stanice smí vstupovat jen ti zaměstnanci,
kteří obsluhují, udržují nebo kontrolují elektrická zařízení, pokud splňují
kvalifikační požadavky podle zvláštního předpisu. /20/
   (2) V elektrické  stanici je zakázáno  skladování  materiálu  před
elektrickým rozvaděčem.
   (3) Uzavřené elektrické stanice je nutno vybavit
 a) dielektrickým kobercem o rozměru 1 x 1 m,
 b) dielektrickými rukavicemi,
 c) soupravou pro jednoduchou metodu oživování,
 d) bezpečnostními tabulkami,
 e) hasebními prostředky,
 f) záchranným izolačním hákem.
   (4) Elektrické stanice se zařízením nad 1 kV je nutno dále vybavit
 a) zkoušečkou napětí,
 b) zkratovací soupravou.
                   § 98
              Kabely a kabelová vedení
   (1) Kabel je nutno ukládat, spojovat a připojovat tak, aby nebyl
nepříznivě namáhán nebo poškozován.
   (2) Spojování kabelu ve vrtu není dovoleno.
   (3) Do svislých děl v délce nad 30 m se kabel ukládá nebo spouští podle
pracovního postupu.
   (4) Rychlospojka a zásuvkové spojení smí být používáno jen u pohyblivých
a přemístitelných vedení a nesmí ležet ve vodě a na blátivých místech. Obě
spojované části musí být v rozpojeném stavu chráněny krytem proti mechanickému
poškození a proti znečištění.
                   § 99
             Kabely pohyblivých zařízení
   (1) Pro pohyblivé zařízení se nesmí použít spojovaný vlečný kabel.
   (2) Vlečný kabel musí být zajištěn proti vytržení z vývodky. Žíly
vlečného kabelu nesmí být ve vývodce namáhány tahem ani krutem.
   (3) Není-li použit proudový chránič, použije se takové zařízení, které
při přerušení ochranného vodiče samočinně odpojí vlečný kabel od napětí.
   (4) Způsob ukládání vlečného kabelu, kontrolu ukládání a manipulaci s
vlečným kabelem určí provozní dokumentace.
                  § 100
            Ovládací a bezpečnostní obvody
   (1) Pro ovládací obvody je možno použít izolovanou soustavu nebo soustavu
jednopólově propojenou s ochranným vodičem.
   (2) U zařízení, u kterého při překročení určené polohy může dojít k
ohrožení bezpečnosti práce nebo provozu, musí být
 a) koncový vypínač vymezující určenou polohu zapojený v silovém obvodu nebo
 b) dva koncové vypínače v ovládacím obvodu; v takovém případě musí být jeden
   koncový vypínač zapojen v ovládacím obvodu příslušného pohonu a druhý v
   obvodu ovládací cívky spínače nebo
 c) určeny u zařízení řízeného programovým procesorem dvě koncové polohy v
   programovém vybavení.
               D í l  d r u h ý
             Provoz elektrických zařízení
                  § 101
          Podmínky provozu elektrických zařízení
   (1) Pokud došlo k vypnutí elektrického zařízení z neznámých příčin je
dovoleno zařízení opětně zapnout až po zjištění důvodu vypnutí a odstranění
případné závady.
   (2) Přívodní kabelové vedení musí být po skončení práce odpojeno.
                  § 102
             Zkoušky nadproudových ochran
   (1) Způsob zkoušek určí provozní dokumentace.
   (2) Nadproudová ochrana přímá i nepřímá u zařízení nad 1 kV musí být
zkoušena a funkčně ověřena před jejím uvedením do provozu a dále jedenkrát za
tři roky.
   (3) O zkoušce a funkčním ověření nadproudové ochrany se vede záznam.
                  § 103
         Hlídače izolačního stavu a proudové chrániče
   (1) Způsob kontroly izolačního stavu určí provozní dokumentace.
   (2) V elektrické síti, kde je pokles izolačního stavu nebo zemní spojení
hlídačem izolačního stavu signalizováno, musí být neprodleně zahájeny práce na
zjištění příčiny a místa zemního spojení. Po dobu trvání zemního spojení je
nutno bezpečnost práce a provozu zajistit vhodným způsobem.
   (3) Správnost funkce hlídače izolačního stavu včetně signalizace nebo
vypínání musí být kontrolována jednou za týden.
   (4) Hlídač izolačního stavu elektrické sítě v podzemí nesmí být vyřazen z
provozu.  Není-li zapojen hlídač izolačního  stavu na vypínání hlídané
elektrické sítě při poklesu izolačního stavu, musí být pokles izolačního stavu
signalizován do místa, které určí vedoucí pracovník.
   (5) Funkce proudového chrániče se zkouší nejméně jednou za měsíc.
   (6) Elektrická síť nesmí být při poruše proudového chrániče provozována.
              H L A V A  T Ř E T Í
                STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
                  § 104
                Razicí stroje
   (1) Za razicí stroj se považuje i tunelovací stroj.
   (2) Provoz razicího stroje se dovoluje pouze při provozu protiprašného
zařízení.
   (3) Stroj je dovoleno spustit teprve po výstražném znamení výrazně
odlišeném od provozních signálů a provozního hluku a po uplynutí nejméně 5,
nejvýše 15 sekund.
   (4) Zařízení musí být vybaveno vedle hlavního ovladače i ovladačem,
kterým lze v mimořádných situacích vypnout celé zařízení.
                  § 105
             Bezkolejové stroje v podzemí
   (1) Za bezkolejový stroj se považuje i motorové vozidlo, motorový vozík a
mobilní stroj určený k nakládání a dopravě a mobilní stroj určený k dopravě.
   (2) Bezkolejový stroj musí být vybaven
 a) dvěma na sobě nezávislými brzdovými systémy ovladatelnými ze stanoviště
   řidiče, z nichž alespoň jeden je nezávislý na chodu motoru,
 b) bezpečnostní brzdou nezávislou na chodu motoru působící mechanickými
   prostředky minimálně na jednu nápravu, která může být současně použita
   jako parkovací brzda.
   (3) Při odstavení stroje smí být funkce parkovací brzdy nahrazena
stabilizací stroje na podpěrách, které nadzvednou alespoň jednu nápravu a jsou
opatřeny zámky; není-li splněna tato podmínka, musí být bezkolejový stroj
vybaven a zajištěn dvěma podkládacími klíny.
   (4) Při provozu bezkolejového stroje se osoby nesmí zdržovat v dosahu
nakládacího nebo jiného pracovního orgánu stroje.
   (5) Přívěs bezkolejového stroje musí mít vlastní brzdový systém. Přívěs
pro dopravu osob nesmí mít náběhový brzdový systém.
                  § 106
               Rypadla a nakladače
   (1) Při provozu rypadla nebo nakladače se nesmí nikdo zdržovat v dosahu
pracovního orgánu stroje.
   (2) Při zjištění nebezpečí ohrožení horninou se musí ihned zastavit
rýpání, odjet se strojem na bezpečné místo a ohrožení zaměstnanci musí být
upozorněni na toto nebezpečí.
   (3) Manipulovat s lopatou nebo lžící nad kabinou řidiče dopravního
prostředku je zakázáno.
   (4) Lopata nebo lžíce smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na
místě, kde nehrozí nebezpečí ohrožení horninou. Lopata nebo lžíce přitom musí
být položena na pevnou podložku. Motor po vyčištění lopaty nebo lžíce se smí
zapnout až po ověření, že zaměstnanec, který čistil lopatu nebo lžíci, je v
bezpečné vzdálenosti.
   (5) Zavěšení břemene a manipulace s ním musí být prováděna podle podmínek
výrobce stroje.
   (6) Kolové stroje musí být vybaveny dvěma podkládacími klíny proti ujetí.
                  § 107
        Používání zemních a stavebních strojů v podzemí
   V podzemí smí být zemní a stavební stroje používány, jen pokud splňují
požadavky části deváté této vyhlášky.
                  § 108
           Důlní kolejové a závěsné lokomotivy
   (1) Důlní kolejová lokomotiva musí mít
 a) nejméně dva nezávislé brzdové systémy, z nichž alespoň jeden musí být
   nezávislý na chodu motoru,
 b) provozní brzdy, jejichž účinnost musí být taková, aby brzdná dráha nebyla
   při přepravě hmot delší než 40 m a při dopravě osob delší než 20 m.
   (2) Důlní závěsná lokomotiva musí mít
 a) nejméně dva nezávislé brzdové systémy, z nichž alespoň jeden musí být
   nezávislý na chodu motoru,
 b) omezovač rychlosti, který uvede v činnost bezpečnostní  brzdu při
   překročení nejvyšší dovolené rychlosti,
 c) bezpečnostní brzdu, jejíž účinnost musí být taková, aby brzdná dráha
   nebyla delší než 15 m a zpoždění nebylo větší než 9,81 m . s-2.
                  § 109
       Nosné vozíky závěsné dráhy a jejich spojovací táhla
   (1) Spojovací táhlo musí mít nejméně čtyřnásobnou bezpečnost vzhledem k
největšímu statickému zatížení v průřezu namáhaném na tah a vzpěr. Oko a místo
spojení oka s nosným vozíkem nebo spojovacím táhlem musí mít nejméně
šestinásobnou bezpečnost.
   (2) Spojovací táhlo pro dopravu osob nesmí mít přestavitelnou délku, musí
být barevně odlišeno od spojovacího táhla pro dopravu hmot a nesmí se používat
při dopravě hmot.
   (3) Spojení táhla s vozíkem nebo závěsnou lokomotivou musí být zajištěno
proti samovolnému rozpojení.
                  § 110
             Brzdné vozíky závěsné dráhy
   (1) Konstrukce brzdného vozíku musí zajišťovat jeho samočinné brzdění při
překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obou směrech jízdy. Brzdný vozík se
musí dát ovládat i ručně.
   (2) Účinnost brzdění musí být taková, aby brzdná dráha nebyla delší než
11 m a zpoždění při dopravě osob nebylo větší než 9,81 m . s-2.
                  § 111
           Dokumentace zařízení závěsné dráhy
   Dokumentace zařízení závěsné dráhy určí požadavky na zajištění bezpečného
provozu a údržby a dále určí
 a) umístění tratě v podzemním díle se zřetelem na dodržení stanovených mezer
   a průchodů,
 b) druh a rozmístění nosných závěsů tratě a způsob jejich upevnění v
   podzemním díle,
 c) zabezpečení tratě proti příčnému a podélnému posunutí,
 d) rozmístění pohyblivých zarážek,
 e) typ a umístění vrátku nebo pohonné stanice,
 f) způsob a druh návěští a umístění návěštních a dorozumívacích zařízení.
                  § 112
                 Důlní vozy
   (1) Spojka nebo jiné spojovací zařízení důlního vozu pro dopravu hmot
musí mít nejméně šestinásobnou  bezpečnost a pro dopravu osob nejméně
desetinásobnou bezpečnost vzhledem k největšímu statickému zatížení v tahu.
   (2) Spojovací zařízení se nesmí samovolně rozpojit. Pro dopravu osob musí
být použito pevných táhel zajištěných proti samovolnému rozpojení.
   (3) Vůz s čelními stěnami, používaný i k ruční dopravě, musí mít na obou
čelních stěnách chráněná držadla.
   (4) Deformované nebo opotřebované spojovací zařízení musí být vyměněno.
   (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na jiná vozidla určená k
dopravě v podzemním díle.
                  § 113
               Pásové dopravníky
   (1) Před náběhem dopravního pásu na výsypný, pohonný a vratný válec musí
být stěrače, boční kryty a zábrany proti vtažení končetin osob.
   (2) Spoj dopravního pásu nesmí ohrožovat osoby a umožňovat propadání
drtě.
   (3) Závěs pro zavěšení dopravníkové tratě musí mít nejméně čtyřnásobnou
bezpečnost vzhledem k největšímu statickému zatížení.
   (4) Automaticky  ovládaná  souprava pásových dopravníků  musí kromě
požadavků uvedených v § 89 splňovat také tyto požadavky:
 a) před uvedením dopravníku do chodu možnost dát návěští slyšitelné po celé
   délce dopravníku,
 b) zastavení dopravníku z kteréhokoliv místa podél dopravníku prostředkem
   dosažitelným od jeho konstrukce a označeným,
 c) zajistit samočinné zastavení dopravníku při poruše, zejména při přetržení
   a prokluzování pásu, přeplnění přesypných míst a přehřátí elektrického
   motoru,
 d) signalizovat nebezpečnou teplotu pohonné a vratné stanice.
   (5) Dopravník  musí být upraven tak, aby nedocházelo ke spadávání
dopravovaného materiálu a k nežádoucímu tření, a v místech, kde dopravní větev
je výše než 1,4 m nad zemí, vybaven bočním hrazením.
   (6) Přesyp a plnicí stanice musí být zhotoveny tak, aby
 a) sypná výška byla co nejmenší,
 b) přesyp hřeblového dopravníku neumožňoval hrnutí drtě pod dopravník,
 c) místo s vývinem prachu bylo vybaveno protiprašným zařízením činným při
   dopravě.
   (7) Při natahování dopravního pásu lanem musí mít lano a spoj pásu s
lanem nejméně dvojnásobnou bezpečnost vzhledem k největšímu tahu tažného
zařízení.
                  § 114
               Hřeblové dopravníky
   (1) Hřeblový dopravník, který není z místa ovládání přehlédnutelný, se
nesmí provozovat bez návěštních zařízení. Hřeblový dopravník se smí spustit
teprve po výstražném znamení výrazně odlišném od provozních signálů a
provozního hluku a po uplynutí nejméně 5, nejvýše 15 sekund, slyšitelném na
ovládacích místech, u pohonné, vratné a napínací stanice dopravníku, u přesypu
a na dalších nebezpečných místech. Dopravník je nutno vybavit elektrickým
blokováním proti nežádoucímu spuštění.
   (2) Zastavení dopravníku musí být možné z kteréhokoliv místa podél
dopravníku.
              H L A V A  Č T V R T Á
            ENERGETICKÁ A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ
                  § 115
          Zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu
   (1) Podmínky pro umístění a provoz kompresoru v podzemí určí projekt nebo
provozní dokumentace.
   (2) Mezi kompresorem a vzdušníkem nebo tlakovzdušným rozvodem musí být
uzavírací armatura.
   (3) Pojistný ventil kompresoru je nutno nastavit tak, aby po jeho
otevření nenastalo překročení dovoleného provozního tlaku při jmenovitém
výkonu kompresoru o více než 10 %.
   (4) Jako filtr vzduchu nasávaného kompresorem se smí použít jen nehořlavý
materiál.
   (5) Nejvyšší dovolená teplota stlačeného vzduchu je 180C.
   (6) Pro chlazení kompresoru v mezistupňovém chladiči a dochlazovači smí
být použita voda, která neobsahuje hořlavé ani toxické látky a mechanické
nečistoty.
                  § 116
      Odlučovače, dochlazovače, vzdušníky a jejich spojovací
                  potrubí
   Provoz odlučovače, dochlazovače, vzdušníku a jejich spojovacího potrubí
je dovolen pouze tehdy, je-li splněn požadavek na čištění
 a) u odlučovače a dochlazovače jedenkrát za rok,
 b) u vzdušníku a příslušného spojovacího potrubí jedenkrát za tři roky,
 c) u potrubí vždy, dosáhla-li tloušťka usazeniny více než 2 mm.
                  § 117
             Rozvod stlačeného vzduchu
   (1) Nejvyšší dovolená teplota rozváděného stlačeného vzduchu je 60C
   (2) Hadice a její spoje s potrubím musí být dimenzovány na nejvyšší
pracovní přetlak, u pohyblivých strojů zajištěny proti vytržení ze spoje a
nesmí tvořit ostré ohyby.
   (3) Práce na tlakovzdušném rozvodu pod tlakem je zakázána.
                  § 118
              Vrtačky a vrtací kladiva
   (1) Při používání vrtačky a vrtacího kladiva je zakázáno
 a) používat elektrický pohon k otáčení vrtáku, který uvízl ve vývrtu,
 b) vrtat s vyfukováním prachu do ovzduší,
 c) odpojovat protiprašné zařízení.
   (2) Při používání vrtačky je zakázáno usměrňovat vrták nebo vrtnou tyč
rukou.
              Č Á S T  D E S Á T Á
             CHŮZE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
              H L A V A  P R V N Í
             CESTY PRO CHŮZI A DOPRAVU
                  § 119
                Cesty pro chůzi
   (1) Za cestu pro chůzi se pro účely této vyhlášky považuje každý prostor
v podzemí, kterým se chodí. Prostory, které se nesmí používat pro chůzi, je
nutno označit zákazem vstupu nebo vstupu do nich zabránit jiným způsobem.
Požadavky na cesty stanovené touto částí se nevztahují na pracoviště.
   (2) Cestu pro chůzi, podlahu, plošinu, lávku, most, ochoz a schodiště,
jakož i lešení pro chůzi je nutno zřizovat a udržovat nezavodněné a tak, aby
chůze po nich byla bezpečná a aby svým provedením odpovídaly předpokládanému
zatížení a provozním podmínkám. Cestu s úklonem větším než 30 je nutno
vybavit držadly a stupadly, případně schody.
   (3) Pokud je dopravní cesta určena i pro chůzi na pracoviště a zpět, je
na ní v době vymezené pro takovou chůzi strojní doprava zakázána.
   (4) Na cestě s úklonem větším než 30 nesmí být současně prováděna chůze
a doprava.
   (5) Každý,  kdo vstupuje na dopravní cestu, musí věnovat zvýšenou
pozornost provozu vozidel.
   (6) Mezi vozidly se smí procházet, jen když stojí a je mezi nimi ve směru
jejich možného pohybu vzdálenost nejméně 2 m.
   (7) Cestu pro chůzi ve výšce větší než 1,5 m a cestu podél nebezpečných
prohlubní je nutno opatřit na volných stranách pevným a dobře zakotveným
zábradlím s vrchním madlem upevněným ve výšce 1,1 m a další podélnou tyčí
přibližně v polovině výšky.
   (8) Cestu pro chůzi vedenou nad jinou cestou nebo místem, kde se mohou
zdržovat osoby, je nutno opatřit u podlahy ochrannou lištou o výšce nejméně
0,1 m, není-li pádu předmětů z ní zabráněno jinak.
   (9) Pro chůzi v díle v podzemí s úklonem větším než 45, které není
vybaveno těžním nebo dopravním zařízením, je nutno zřídit lezní oddělení
vybavené odpočívadly, jejichž svislá vzdálenost nesmí být větší než 8 m.
   (10) Podél celého lezního oddělení, včetně průlezních otvorů, je nutno
zachovat průlezní prostor o světlých rozměrech alespoň 0,7 m kolmo na žebřík a
0,6 m po šířce.
   (11) Žebřík  lezního oddělení vedoucí z nástupní úrovně k prvnímu
odpočívadlu smí být svislý pouze do délky 8 m; od délky 3 m smí být používán
jen svislý žebřík opatřený ochranným košem s průlezním otvorem 0,6 x 0,7 m.
                  § 120
     Rozměry cest pro chůzi, přechody a průchody na dopravních
                  cestách
   (1) Rozměry cest pro chůzi a rozměry průchodů určí projekt s ohledem na
budoucí využití děl v podzemí.
   (2) Rozměry musí umožňovat chůzi, případně vyproštění postiženého při
úrazu.
   (3) Přes dopravník, včetně dopravníku umístěného na povrchu, je nutno
zhotovit přechody.
                  § 121
                  Žebřík
   (1) Žebřík se staví tak, aby kryl otvor v odpočívadle a byl zajištěn
proti podklouznutí nebo převážení. Světlá šířka žebříku nesmí být menší než
0,3 m, vzdálenost mezi příčkami větší než 0,3 m a volný prostor pro chodidla
za příčkami menší než 0,18 m. Přesah žebříku nad výstupní otvor nebo plošinu
nesmí být menší než 1,1 m, pokud nad nimi nejsou upevněna do stejné výše pevná
madla.
   (2) Na témže žebříku nesmí vystupovat nebo sestupovat současně dvě nebo
více osob a nesmí se používat k vynášení nebo snášení břemen o hmotnosti vyšší
než 20 kg.
   (3) Je-li třeba žebřík nastavit, v místě spojení nesmí být sklon žebříku
ani vzdálenost mezi příčkami měněna.
                  § 122
                Dopravní cesty
   (1) Dopravní cestou se pro účely této vyhlášky rozumí cesta pro ruční
nebo strojní dopravu osob nebo nákladů. Za vodorovnou se považuje dopravní
cesta s úklonem do 35 mm . m-1, s větším úklonem až do 45 včetně, jsou
dopravní cesty úklonné, nad 45 svislé.
   (2) Dopravní cesty, které se křižují nebo sbíhají, je nutno vybavit
zabezpečovacím zařízením, od kterého je možno upustit, je-li jinak zajištěno,
aby nemohlo dojít ke srážce.
   (3) Náhlé zúžení průřezu dopravní cesty (větrní dveře a podobně) je nutno
při strojní kolejové dopravě včas signalizovat dotykovým předvěštím.
   (4) Prochází-li dopravní cesta nad jinou cestou nebo místem, kde se
zdržují osoby, je nutno zajistit,  aby nikdo nebyl ohrožen dopravními
prostředky, padajícími hmotami nebo předměty.
   (5) Přístup k dopravní cestě, která se nesmí používat k chůzi v době
dopravy, je nutno označit zákazem vstupu nebo vstupu jinak zabránit.
   (6) Úklonnou dopravní cestu je nutno vybavit zábranami proti najetí nebo
ujetí vozů. Jejich rozmístění a způsob obsluhy určí provozní dokumentace.
                  § 123
            Dopravní cesty s kolejovou tratí
   (1) Před zavedením strojní dopravy je nutno kolejovou trať zaměřit.
   (2) Konec kolejové tratě je nutno zabezpečit proti ujetí vozidel.
   (3) Jazyky výhybky při strojní dopravě nesmí být rovné; v krajních
polohách musí být zajištěny závažím výměníku, pružinou nebo jiným způsobem.
Dálkově ovládanou výhybku je nutno opatřit optickou kontrolou polohy. Výhybka
nesmí být umístěna na přejezdu kolejové tratě.
   (4) Točnici a přesuvnu je nutno zhotovit tak, aby jejich poloha byla
zajistitelná. Strojní doprava nesmí být provozována na kolejové trati vybavené
točnicí nebo přesuvnou.
   (5) Vnitřní stranu oblouku koleje v úseku tratě, kde jsou důlní vozy
tlačeny posunovači nebo jiným zařízením a kde by mohly vykolejit, je nutno
vybavit vodicí lištou.
   (6) Křížení úzkorozchodné dráhy na povrchu s komunikací se silničním
provozem vozidel je nutno označit dopravními značkami. /21/
                  § 124
        Umístění kolejových tratí a prostor pro obsluhu
   (1) Kolejovou trať je nutno budovat tak, aby byly zachovány mezery
 a) mezi nejširšími částmi míjejících se vozidel na souběžných kolejových
   tratích nejméně 0,2 m,
 b) mezi výztuží (ostěním), výstrojí, objektem, zařízením nebo uloženým
   předmětem a obrysem největšího vozidla včetně nákladu nejméně 0,25 m.
V kruhovém profilu, jakož i při dopravě lanem a ruční dopravě je dovoleno
mezeru požadovanou pod písmenem b) snížit na 0,1 m, nevznikne-li tím nebezpečí
zachycení vozidla nebo osob.
   (2) Na dopravní cestě s kolejovými tratěmi, kde všechny tratě bývají
zaplněny vozidly a kde se vozidla spojují nebo rozpojují ručně, je nutno po
jedné straně každé kolejové trati ponechat prostor o šířce nejméně 0,6 m a
výšce nejméně 1,8 m.
                  § 125
      Zabezpečení úklonné dopravní cesty s kolejovou tratí pro
                dopravu lanem
   (1) V úklonné dopravní cestě s kolejovou tratí pro dopravu lanem, kromě
dopravy podstavníkem, je nutno vybudovat pohyblivé závory pod zhlavím, na
úpatí a pod místem připojování a odpojování vozidel k lanu. Při ražení
úpadnice určí vzdálenost pohyblivé závory od čelby technologický postup.
   (2) Vzdálenost závory od zhlaví musí umožnit, aby při zavřené závoře
mohla být na úklonnou dopravní cestu spuštěna při napnutém laně všechna
současně dopravovaná vozidla.
   (3) Závora pod zhlavím se smí ovládat jen ze stanoviště obsluhy vrátku
nebo pohonné stanice; ostatní závory ovládají určení zaměstnanci.
   (4) Obsluha vrátku má mít volný výhled na místo připojování a odpojování
vozidel. Jestliže výhled na toto místo není možný, je nutno stanovit a
zajistit vhodný způsob dorozumívání mezi místem připojování a odpojování
vozidel a stanovištěm obsluhy.
   (5) Na úpatí je nutno pro obsluhu zřídit úkryt, ze kterého lze dávat
návěští.
   (6) Při dopravě v úklonu větším než 15 je nutno vozidla vybavit
pojistným zařízením proti převrácení.
   (7) Náraziště s podstavníkovou dopravou má ochranné zařízení, které
zamezuje vsunutí vozidel na úklonnou dopravní cestu dříve, než je podstavník
přistaven a zajištěn proti pohybu. Na podstavníku musí být aretační zařízení
vozidel.
   (8) Dopravuje-li se při ražení dovrchního díla v podzemí přes kladku,
určí způsob zajištění bezpečnosti práce a provozu technologický postup.
                  § 126
           Dopravní cesty se závěsnou dráhou
   (1) Závěsnou dopravou smí být vybavena jen ta dopravní cesta, u které
nosnost výztuže a její stabilita nebo jiné uchycení nosných závěsů tratě jsou
dostatečné i s ohledem na zatížení dopravními prostředky a dopravovanými
hmotami.
   (2) Výhybka a točnice závěsné dráhy musí
 a) být pevně spojena s navazujícími částmi tratě,
 b) být zavěšena na výztuž samostatnými závěsy,
 c) znemožňovat sjetí vozidel,
 d) umožňovat kontrolu nastavení z místa obsluhy.
Přesuvné části výhybky a točnice musí být v krajních polohách zajištěny proti
změně polohy a uzavírat neprůjezdnou větev tratě.
   (3) Konec tratě závěsné dráhy je nutno opatřit zarážkou nebo pevným
dorazem.
   (4) Výhybky tratě závěsné dráhy se ovládají z místa obsluhy (kabiny
řidiče, kabiny průvodčího, stanoviště vrátkaře a podobně).
                  § 127
             Umístění tratě závěsné dráhy
   (1) Mezera pod spodním okrajem vozidla nesmí být menší než 0,1 m.
   (2) V manipulačním prostoru, včetně nakládací a vykládací stanice, je
nutno zachovat po celé jeho délce alespoň na jedné straně prostor pro obsluhu
o výšce nejméně 1,8 m a šířce nejméně 1 m.
   (3) Na trati závěsné dráhy, kromě dopravy nekonečným lanem, je nutno
umístit pohyblivé zarážky
 a) pod zhlavím úklonné trati a pod místem připojování a odpojování lana,
 b) na obou koncích nakládací, vykládací a překládací stanice a na místě
   spojování a rozpojování vozidel,
 c) nad pracovištěm při ražení úpadnice ve vzdálenosti určené technologickým
   postupem raženého podzemního díla.
Na místech uvedených pod písmenem b) je dovoleno na vodorovném úseku tratě
zřídit jiný způsob zajištění vozidel proti ujetí.
   (4) Pohyblivou zarážku je nutno vybudovat tak, aby ji obsluha mohla z
bezpečného stanoviště ovládat a kontrolovat její nastavení. Při dopravě
závěsnou lokomotivou smí být pohyblivá zarážka ovladatelná i ze závěsné
lokomotivy.
   (5) Vzdálenost pohyblivé zarážky pod zhlavím na začátku úklonné tratě
musí umožnit, aby při uzavřené zarážce mohla být na úklonnou trať spuštěna
všechna současně dopravovaná vozidla.
   (6) Na trati závěsné dráhy s dopravou nekonečným lanem je nutno pohyblivé
zarážky umístit tak, aby nemohlo dojít k ujetí vozidel.
                  § 128
             Dopravní cesty s dopravníky
   Mezery na dopravních cestách s dopravníky v podzemí nesmí být menší než
 a) 0,8 m mezi konstrukcí dopravníku a výztuží na straně chůze a 0,2 m na
   druhé straně,
 b) 0,5 m nad horní větví dopravníku a 0,8 m při dopravě osob na páse,
 c) 0,2 m mezi spodní větví dopravního pásu nebo rotující částí a počvou.
                  § 129
     Dopravní cesty pro důlní bezkolejové stroje, stavební stroje
               a motorové vozíky
   (1) Mezera mezi výztuží, výstrojí, objektem, zařízením nebo uloženým
předmětem a obrysem důlního bezkolejového stroje, stavebního stroje nebo
nákladem nesmí být menší než 0,6 m. Nejsou-li řidič nebo dopravované osoby
chráněni konstrukcí stroje, je tato mezera i od těchto osob.
   (2) Opatření k zajištění bezpečnosti osob před couvajícími stroji určí
dopravní řád.
   (3) U výsypného místa je nutno vybudovat proti přejetí stroje do výsypu
zarážku, zvýšený okraj sýpu nebo podobné opatření a tato místa za provozu
osvětlit stálým osvětlením.
                  § 130
          Dopravní cesty pro dopravu samospádem
   (1) Skluz a spádové potrubí je nutno zhotovit, upevnit a navzájem spojit
tak, aby nedocházelo k jejich výkyvům.
   (2) Skluz, spádové potrubí a zásobník je nutno vybavit
 a) na straně přísunu hmot zařízením umožňujícím zastavení jejich přísunu,
 b) na vypouštěcí straně spolehlivým uzávěrem.
   (3) Zařízení pro dopravu samospádem nesmí ohrožovat osoby pádem hmot.
                  § 131
             Prohlídky dopravních cest
   (1) Dopravní cesty a jejich vybavení musí být prohlédnuty nejméně jednou
za týden určenými zaměstnanci.
   (2) Stav dopravní cesty, kde se dopravují osoby, a její vybavení je nutno
prohlédnout nejméně jednou denně.
              H L A V A  D R U H Á
                  DOPRAVA
                  § 132
                Ruční doprava
   (1) Ruční  doprava  důlním vozem, vozíkem  závěsné dráhy a ručním
bezkolejovým vozíkem je dovolena na vodorovné dopravní cestě; na úklonné
dopravní  cestě je ruční doprava dovolena  jen důlním vozem a ručním
bezkolejovým vozíkem při úklonu do 50 mm . m-1 do vzdálenosti 50 m, při větším
úklonu, nejvýše do 85 mm . m-1 jen do vzdálenosti 20 m.
   (2) Vozit se na důlním voze nebo vozíku závěsné dráhy, chodit při dopravě
před nimi nebo je nechat volně jet je zakázáno.
   (3) Důlní vůz, vozík závěsné dráhy a ruční bezkolejový vozík smí být
dopravován pouze jednotlivě. Vzdálenost mezi jednotlivě dopravovanými důlními
vozy nebo vozíky závěsné dráhy mimo náraziště a plnicí a výsypné stanice musí
být nejméně 20 m.
   (4) U větrních  dveří, v oblouku,  kde není volný rozhled, a na
křižovatkách se musí jet pomalu a kromě toho na sebe upozorňovat voláním,
není-li jiné vhodné výstražné znamení.
   (5) Důlní vůz, vozík závěsné dráhy a ruční bezkolejový vozík se smí pouze
tlačit, kromě dopravy do svahu, kdy se důlní vůz a ruční bezkolejový vozík smí
pouze táhnout.
   (6) Jednotlivé důlní vozy, vozíky závěsné dráhy nebo části rozpojené
soupravy smí být od sebe odtlačovány pouze, jsou-li v klidu, a to jen pákou
nebo uchopením ze strany.
                  § 133
                Strojní doprava
   Zavedení strojní dopravy hmot povoluje určený zaměstnanec, zavedení
strojní dopravy osob povoluje vedoucí pracovník.
                  § 134
        Doprava břemen nadměrné hmotnosti nebo rozměrů
   (1) Pokud  hmotnost  dopravovaného  předmětu je větší než základní
(jmenovitá)  nosnost použitého dopravního nebo zdvihacího zařízení nebo
únosnost dopravní cesty, nutno je považovat za břemeno nadměrné hmotnosti.
   (2) Pokud rozměr dopravovaného  předmětu přesahuje obrys dopravního
zařízení nebo zasahuje do mezer na dopravní cestě stanovených touto vyhláškou,
nutno je považovat za břemeno nadměrného rozměru.
   (3) Před nakládáním břemene nadměrné hmotnosti je nutno ověřit, zda je
dopravní zařízení dostatečně dimenzováno,  zejména pokud jde o pevnost
jednotlivých částí a stabilitu dopravního prostředku. Před dopravou i po ní je
nutno prohlédnout všechny části dopravního zařízení, které budou nebo byly
mimořádně namáhány a mohly by být při dopravě poškozeny. Doprava břemene
nadměrných rozměrů se smí zahájit až po kontrole průjezdnosti dopravní cesty.
                  § 135
                 Dopravní řád
   (1) Pro strojní dopravu vydá zaměstnavatel dopravní řád, který určí
zejména
 a) dopravní cesty, stroje a zařízení,
 b) značení dopravních cest,
 c) místa pro nakládání, vykládání a překládání hmot, seřazování, couvání a
   odstavování vozidel, tažení a tlačení vozidel,
 d) dobu dopravy a dobu vymezenou pro chůzi,
 e) dovolenou zátěž jednotlivých dopravních zařízení,
 f) pokyny pro připojování a odpojování vozidel a způsob zajištění vozidel
   proti nežádoucímu pohybu,
 g) způsob a použití návěští, jejich význam a způsob dorozumívání obsluh,
 h) bezpečnostní a provozní pokyny pro dopravu výbušnin, břemene nadměrné
   hmotnosti nebo rozměrů, nářadí, předmětů a materiálu, pro současnou
   dopravu a chůzi a pro práci na dopravní cestě s trolejovým vedením,
 i) způsob označení místa nehody,
 j) způsob a prostředky k nakolejení vykolejených vozidel,
 k) lhůty, způsob a rozsah prohlídky dopravních cest a jejich vybavení,
 l) rozsah prohlídky dopravního zařízení před zahájením dopravy.
   (2) Dopravní řád pro dopravu osob dále určí
 a) cesty pro dopravu osob,
 b) rozmístění nástupišť,
 c) dobu vymezenou pro dopravu osob na pracoviště a zpět,
 d) pravidla chování osob při dopravě,
 e) počet současně dopravovaných osob,
 f) povinnosti průvodčích a dohližitelů a označení dohližitelů,
 g) podmínky pro současnou dopravu nářadí, předmětů a osob.
   (3) Doprava zraněného má přednost před jinou dopravou.
   (4) Dopravní řád je nutno vyvěsit na nástupištích, na stanovištích
obsluhy, v remízách, garážích a na odstavných místech.
                  § 136
                  Řidič
   (1) Vozidlo smí být ovládáno jen ze stanoviště řidiče. Z jedoucího
vozidla řidič nesmí vystoupit a nesmí je ponechat na dopravní cestě bez
dozoru, není-li zajištěno proti uvedení do pohybu.
   (2) Řidič musí při jízdě sledovat dopravní cestu. Hrozí-li nebezpečí,
sníží rychlost jízdy nebo zastaví. Spatří-li osoby nebo jiné vozidlo, které by
ohrozil, ztlumí světlo, dá výstražné znamení a přiměřeně sníží rychlost jízdy.
Pokud potká osoby, které nemají možnost ustoupit do bezpečí, nebo má-li na
dopravní cestě překážku, musí včas zastavit. V jízdě smí pokračovat až tehdy,
přesvědčil-li se, že další jízdou nikoho neohrozí.
   (3) Řidič musí dát výstražné znamení před zahájením jízdy, před vjezdem
do nepřehledného místa, větrních dveří a jiných zúžených míst a vjezdem do
nástupiště a stanice. Před těmito místy a při manipulaci na seřadišti,
nástupišti a v nakládací, vykládací a překládací stanici musí včas přiměřeně
snížit rychlost.
   (4) Řidič  smí přenechat  řízení vozidla jen zaměstnanci,  kterého
zacvičuje.
   (5) Jde-li průvodčí nebo zaměstnanec určený k manipulaci s vozidly vedle
jedoucí soupravy, smí řidič jet nejvýše rychlostí jeho chůze a přitom ho musí
sledovat.
   (6) Řidič se na začátku směny seznámí se záznamy o stavu vozidla a
dopravních cest a na konci směny provede záznam o stavu vozidla.
                  § 137
               Návěštní zařízení
   (1) Návěštní zařízení je nutno zřídit tam, kde se obsluha dopravního
zařízení nemůže spolehlivě dorozumět s osobami zúčastněnými na dopravě, a u
dopravníku, jehož provozem bez návěštního zařízení mohou být ohroženy osoby.
   (2) Návěštní zařízení je nutno umístit tak, aby jeho ovládání nebylo
spojeno s nebezpečím, a provést tak, aby byla zajištěna rozlišitelnost návěští
pro různé způsoby dopravy na jedné dopravní cestě a zřetelně slyšitelná i na
místech, ze kterých jsou dávána.
   (3) Tabulka s významem určených návěští musí být umístěna u návěštního
zařízení. Návěští "jedenkrát" je možno používat jen jako znamení k zastavení.
   (4) Doprava ve směně nesmí být zahájena, pokud se obsluha dopravního
zařízení nepřesvědčila o správné funkci návěštního zařízení.
   (5) Před zahájením dopravy lanem musí obsluha dát návěští na místo, kam
se má dopravovat, a počkat na zpětné návěští. Obsluha smí uvést zařízení do
chodu nejdříve 5 sekund a nejpozději 15 sekund po obdržení návěští.
   (6) Dopravní cestu s dopravou lanem je nutno vybavit takovým návěštním
zařízením, aby z kteréhokoliv místa dopravní cesty bylo možno dát návěští k
zastavení dopravy. Smí být použito jen takové zvukové návěští upozorňující na
zahájení dopravy, které je slyšitelné po celé délce dopravní cesty, pokud není
nahrazeno jiným rovnocenným způsobem určeným v dopravním řádu.
   (7) Ruční návěští se dává svítilnou s bílým nebo žlutým světlem. Význam
ručních návěští je uveden v příloze č. 1.
                  § 137a
             Dopravní návěští a předvěští
   (1) K zabezpečení dopravní cesty s dopravou lokomotivou musí být v
místech určených touto vyhláškou zřízena návěští, případně předvěští.
   (2) Tvar, popis a barevné provedení dopravních návěští se provede podle
přílohy č. 2, rozměry a úprava jednotlivých návěští včetně tvaru a umístění
symbolů podle přílohy č. 3.
   (3) Dotykové předvěští (např. zavěšené řetězy nebo pásy) se zřídí tam,
kde prostředí a podmínky znemožňují dobrou viditelnost nebo rozlišitelnost
návěští nebo v místě vjezdu do zúžených průřezů dopravní cesty. Dotykové
předvěští se zřizuje nejméně ve dvou párech vzdálených od sebe 2 až 3 m o
šířce shodné s šířkou lokomotivy, vozu pro dopravu osob apod.
   (4) Návěšť "Výstraha" se umístí
 a) v místech  vjíždění vlaku do koncové stanice, náraziště a jiných
   manipulačních prostorů,
 b) před průjezdem vlaku seřadištěm vozů, překládací stanicí a násypným
   zařízením,
 c) v místech, kde se na dopravní cestě pracuje, a to s ohledem na délku
   brzdné dráhy vlakové soupravy.
   (5) Návěšť "Snížený průřez" nebo "Zúžený průřez" musí být umístěna tam,
kde není dodržen průřez dopravní cesty, zejména před hrázovými nebo větrními
dveřmi, popřípadě přímo na nich a v místech násypného zařízení.
   (6) Návěšti označující křižovatku tratí, výhybku, zatáčku, nástupní a
výstupní stanici musí být umístěny před dopravními místy určenými dopravním
řádem. Zaměstnavatel stanoví, které výhybky a zatáčky musí být s ohledem na
bezpečnost a plynulost provozu označeny.
   (7) Návěšť "Dávej varovné signály" musí být umístěna tam, kde se vykonává
práce na dopravní cestě, ve vzdálenosti určené dopravním řádem.
   (8) Návěšť "Zákaz vjezdu" uzavírá dopravní cestu nebo její úsek pro
jakýkoli způsob dopravy. Ve spojení s příslušnou tabulkou s textem může také
omezit provoz na této dopravní cestě jen pro určený (vymezený) způsob dopravy.
   (9) Návěšť "Námezník" se umístí na seřadištích vozů kolejové dopravy, v
překládacích stanicích a na kolejích určených k odstavování vozů.
   (10) Návěšť "Zrušení předcházejících návěští" vymezuje konec příkazů,
výstrahy a zákazů daných návěšťmi č. 1 a 5 podle přílohy č. 2.
   (11) Návěští pro trolejovou dopravu se umístí na zařízení trakčního
vedení.
                  § 138
            Spojování a rozpojování vozidel
   Ručně smí být spojována a rozpojována jen stojící vozidla kolejové a
závěsné dopravy a jen po dohodě se zaměstnancem, který by je mohl uvést do
pohybu. Mezi vozidla se nesmí vstupovat nebo se mezi ně nahýbat.
                  § 139
              Doprava hmot a předmětů
   (1) Hmoty a předměty smí být na vozidlo ukládány jen tak, aby při
nakládání, překládání, dopravě nebo vykládání nedošlo k jejich nežádoucímu
pohybu.
   (2) Vykládané hmoty a předměty smí být ukládány jen tak, aby nezasahovaly
do průjezdního průřezu dopravní cesty a aby nehrozilo nebezpečí jejich
převrácení, sesutí nebo pád.
   (3) Při ručním nakládání a vykládání je nutno vozidlo zajistit proti
nežádoucímu pohybu. Na vozidlo v pohybu je zakázáno ručně nakládat a vykládat
z něho jakékoliv hmoty nebo předměty, kromě sypkých hmot.
   (4) Ručně smí být vyklápěno pouze stojící vozidlo zajištěné proti
posunutí nebo převrácení.
   (5) Stoupat na vozidlo nebo jeho část při vyklápění je zakázáno.
   (6) Výklopné a samovýsypné vozidlo je nutno zajistit tak, aby se při
dopravě nemohlo samovolně vyklopit nebo vyprázdnit a při vyklápění převrátit.
Vyklápění a vyprazdňování vozidel smí být prováděno jen tak, aby hmotami nebyl
nikdo ohrožen.
   (7) Při dopravě uzavřeného radioaktivního zářiče nebo jeho přenášení smí
být přítomny jen osoby, jejichž činnost je spojena s dopravou zářiče.
Dopravován smí být jen v prostředcích pro dopravu osob, kromě pásových
dopravníků. Doprava do podzemí a zpět se provádí přednostně.
                  § 140
        Práce a odstraňování nehod na dopravních cestách
   (1) Pracoviště na dopravní cestě je nutno po dobu trvání práce označit
způsobem určeným v dopravním řádu; to se týká i nehody na dopravní cestě a
jejího odstraňování. Označení se umístí ve vzdálenosti umožňující bezpečné
zastavení přijíždějícího vozidla, a to na všech přístupech k pracovišti nebo
místu nehody.
   (2) Práce na úklonné dopravní cestě se nesmí provádět, pokud vozidlo nebo
břemeno není spolehlivě zajištěno proti ujetí nebo odstraněno z úklonné
dopravní cesty. Za spolehlivé se nepovažuje zajištění jen lanem vrátku nebo
lanem pohonné stanice.
                  § 141
             Zvedání vykolejených vozidel
   (1) Vykolejené vozidlo se smí zvedat a nakolejovat jen způsobem a
prostředky určenými v dopravním řádu.
   (2) Vykolejené vozidlo je nutno zajistit proti ujetí a současně zabránit
najetí dalšího vozidla na ně.
                  § 142
                Rychlost dopravy
   (1) Rychlost  dopravy  lokomotivami  smí být určena jen v rozsahu
technických podmínek lokomotiv a povolení k používání jejich typů /18/ a stavu
kolejových tratí.
   (2) Rychlost dopravy lanem nesmí překročit 2 m . s-1.
   (3) Rychlost dopravy u jiné strojní dopravy smí být určena jen v rozsahu
technických podmínek, povolení k používání jejich typů /18/ a stavu dopravního
prostoru.
                  § 143
             Podmínky pro dopravu lanem
   (1) Lano smí být vedeno jen tak, aby se zabránilo jeho nadměrnému tření a
aby při připojování vozidla nebo při nahodilém průvěsu nemohlo zachytit jiná
vozidla nebo ohrozit osoby.
   (2) Závora nebo pohyblivá zarážka smí být otevřena bezprostředně před
průjezdem vozidla a jen po dobu průjezdu.
   (3) Je-li na úklonné dopravní cestě nebo v jejím okolí pracoviště, které
by mohlo být ohroženo ujetým vozidlem nebo vymrštěným dopravovaným materiálem,
smí být doprava zahájena teprve tehdy, jestliže se všechny osoby z těchto
pracovišť zdržují na bezpečném místě.
                  § 144
      Provoz vrátků a pohonných a vratných stanic pro dopravu
                  lanem
   (1) Vrátek a pohonnou a vratnou stanici pro dopravu lanem je nutno
umístit nebo chránit tak, aby na ně nemohlo najet dopravované vozidlo, břemeno
nebo vyrovnávací závaží.
   (2) Vrátek používaný pro zdvíhání břemen smí být umístěn jen mimo dráhu
dopravovaného břemene a osazen tak, aby osa kladky byla kolmá na směr navíjení
lana.
   (3) Způsob  zakotvení  vrátku nebo pohonné  stanice  určí provozní
dokumentace, přičemž bezpečnost ukotvení je nejméně 1,2násobná vzhledem k
jmenovité pevnosti lana. Bezpečnost ukotvení a zatížení vrátku používaného pro
zdvíhání břemen je dvojnásobná vzhledem k nosnosti vrátku.
   (4) Navíjené lano nesmí být usměrňováno rukou.
   (5) Jedno lano u dvoububnového vrátku se smí používat, jen je-li druhé
lano zajištěno na bubnu tak, aby jím nebyl nikdo ohrožen.
   (6) Na bubnu vrátku nesmí při dopravě zůstat méně než tři závity lana.
   (7) Stanoviště obsluhy vrátku je nutno chránit proti švihu lana při jeho
případném přetržení.
                  § 145
               Doprava lokomotivami
   (1) Doprava lokomotivou se dovoluje pouze tehdy, je-li na přední čelní
stěně lokomotivy rozsvícen reflektor s bílým světlem a na posledním vozidle
soupravy nebo na zadní stěně lokomotivy, je-li sama, červené světlo. Je-li
souprava lokomotivou tlačena, umístí se vzadu na lokomotivu červené světlo a
na čelní stěně prvního vozidla svítidlo s bílým světlem. Při posunu na
seřadišti nemusí být světla měněna.
   (2) Důlní vůz smí být po vedlejší kolejové trati tažen jen v seřadištích
a při vyprazdňování velkoprostorového speciálního vozu.
   (3) Vůz s dlouhými břemeny nesmí být zařazován  bezprostředně  za
lokomotivou.
   (4) Do soupravy vozidel pro dopravu osob nesmí být zařazena jiná vozidla
kromě vozidel pro dopravu nářadí; ta však mohou být zapojena jen na konci
soupravy.
                  § 146
              Doprava na závěsné dráze
   (1) Doprava na úklonné trati závěsné dráhy nesmí být zahájena, pokud není
ke každému samostatně dopravovanému vozidlu nebo každé soupravě vozidel
připojen brzdný vozík zabraňující ujetí vozidla nebo soupravy. Při proměnlivém
úklonu tratě při dopravě lanem je nutno brzdný vozík připojit na obou koncích
soupravy.
   (2) Dopravovat závěsnou lokomotivou na úklonné trati se smí, pokud je na
konec soupravy připojen brzdný vozík zabraňující ujetí vozidel dopravovaných
lokomotivou. Při jízdě samotné lokomotivy, jejíž brzdný systém je vybaven
omezovačem rychlosti, se brzdný vozík nemusí používat.
   (3) Brzdný vozík nesmí být při dopravě vyřazován z funkce.
   (4) Osoby se smí na úklonné trati závěsné dráhy dopravovat, pokud je z
místa průvodčího umožněno přímé zabrzdění soupravy.
   (5) Pokud  je zvedací zařízení  součástí nosného vozíku, musí být
dopravované břemeno ve zvednuté poloze zajištěno.
   (6) Při použití zvedacího zařízení, kterým je břemeno zvedáno nebo
spouštěno i s nosným vozíkem a pohyblivou částí tratě závěsné dráhy, je nutno
nosný vozík na pohyblivé části tratě zajistit tak, aby z ní nemohl při
manipulaci sjet. Pohyblivá část tratě závěsné dráhy musí být ve své horní
poloze zajištěna. Nosný vozík na pevné části tratě závěsné dráhy musí být
zajištěn proti sjetí z tratě.
   (7) U ostatních typů zvedacích zařízení je nutno břemeno vždy zajistit
proti sjetí z jejich zvedacích částí a zvedací část v koncových polohách
zajistit.
                  § 147
               Doprava dopravníky
   (1) V místech, kde hrozí nebezpečí  zachycení  pohyblivými  částmi
dopravníku nebo pád hmot z dopravníku, je ruční čištění dopravníku a jeho
okolí za chodu zakázáno. Okolí pásových dopravníků nesmí být ponecháno
neuklizené od napadaných hmot.
   (2) Je-li dopravník v chodu, nesmí se na jeho konstrukci nikdo zdržovat.
   (3) Dopravovaný materiál smí být z dopravníku odebírán jen za zadní konec
proti směru dopravy.
                  § 148
                Doprava škrabáky
   (1) Doprava škrabákem je zakázána v úklonu vyšším než 40.
   (2) Stanoviště obsluhy škrabáku je nutno chránit proti švihu lana při
jeho případném přetržení a proti přejetí škrabákové lžíce.
                  § 149
               Doprava samospádem
   (1) Hmoty v zásobníku a skluzu smí být zvenku uvolňovány jen z bezpečného
místa určeným způsobem.
   (2) Práce uvnitř zásobníku je dovolena jen za stálého dozoru. Do
zásobníku se smí vstupovat jen shora po ověření nezávadnosti ovzduší a
zastavení plnění a odtěžování. Dopravní zařízení ústící do zásobníku musí být
zajištěno proti nežádoucímu uvedení do chodu. Uvnitř zásobníku smí být
zaměstnanec pouze tehdy, je-li jištěn dvěma zaměstnanci zvenku a připoután
ochranným postrojem s tlumičem pádové energie k zajišťovacímu, stále napnutému
lanu. Při odstraňování převisu nesmí dosahovat chodidly níže než 1 m pod horní
hranici převisu. Se zaměstnancem uvnitř zásobníku musí být udržováno stálé
spojení.
   (3) Spádové potrubí v jámě nesmí být používáno pro skladování hmot.
              H L A V A  T Ř E T Í
                SVISLÁ DOPRAVA
               D í l  p r v n í
               Všeobecné požadavky
                  § 150
                Rozsah platnosti
   Ustanovení této části platí pro svislou dopravu strojním dopravním
zařízením jednočinným (dále jen "dopravní zařízení") ve svislých dílech do
hloubky 50 m s úklonem od vodorovné roviny větším než 45 s povolenou
rychlostí dopravy do 1 m . s-1
 a) s nevedenou dopravní nádobou zavěšenou na laně,
 b) pro dopravu volně zavěšených břemen,
 c) s vedenou dopravní nádobou zavěšenou na laně,
 d) s nakladačem zavěšeným na laně.
                  § 151
                Povolení provozu
   (1) Dopravní zařízení povoluje vedoucí pracovník. Typ dopravního zařízení
musí být posouzen revizním technikem zdvihacích zařízení, /8/ a pokud je
součástí též elektrické zařízení, i revizním technikem elektrických zařízení.
/8/
   (2) Povolení podle odstavce 1 vydá vedoucí pracovník písemně a určí v něm
rozsah a druh provozu a nezbytná bezpečnostní opatření.
   (3) V pokynech pro obsluhu a údržbu dopravního zařízení se kromě
požadavků uvedených v § 88 určí zejména
 a) počet dopravovaných osob,
 b) největší povolené zatížení při dopravě osob,
 c) největší povolené zatížení při dopravě hmot,
 d) bezpečnostní opatření potřebná s ohledem na místní poměry.
                  § 152
                Kniha provozu
   Veškeré záznamy o provozu, prohlídkách, údržbě, závadách, kontrolách a
revizích dopravního zařízení a svislého díla se zapisují do knihy provozu.
               D í l  d r u h ý
            Dopravní zařízení a svislé dílo
                  § 153
                Těžní konstrukce
   (1) Těžní konstrukce umístěná nad svislým dílem (trojnožka, koza, věž a
podobně) musí být provedena tak, aby bezpečně přenesla všechna provozní
zatížení a umožňovala bezpečný způsob odnímání dopravní nádoby. V případě
dopravy osob musí též umožňovat bezpečný vstup do dopravní nádoby nebo jiné
konstrukce pro dopravu osob a výstup z ní.
   (2) U všech částí kladky a lanovnice těžní konstrukce včetně jejich
uchycení se požaduje sedminásobná bezpečnost vůči největšímu statickému
zatížení vztažená na výpočtovou mez pevnosti materiálu. U volně zavěšené
kladky se požaduje dvojí nezávislé upevnění a zajištění proti vypadnutí lana.
Poměr jmenovitého průměru lanovnice k jmenovitému průměru těžního lana se u
dopravního zařízení s dopravou osob požaduje nejméně 20.
   (3) Těžní konstrukce musí být provedena tak, aby nad nejvyšší provozní
polohou úvazku byla zajištěna volná výška, která umožní přejetí nejvyšší
provozní polohy nejméně o 0,5 m, aniž úvazek narazí na konstrukci nebo její
části.
   (4) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí i pro dopravu zařízením s drapákem
(nakladačem) zavěšeným na laně.
                  § 154
             Pohon dopravního zařízení
   (1) Ukotvení pohonu se provede tak, aby bylo pevné a mělo nejméně
sedminásobnou bezpečnost největšího statického zatížení.
   (2) Má-li být pohon dopravního zařízení použit též pro dopravu osob,
nesmí zatížení osobami překročit 60 % požadavků daných na zatížení pro těžbu
nebo dopravu materiálu.
   (3) Pohon dopravního zařízení musí být vybaven odlehčovací brzdou, která
je tak účinná, aby udržela za klidu pohonu největší statické zatížení
(převahu) s jistotou nejméně trojnásobnou.
   (4) K vyvolání brzdící síly odlehčovací brzdy je možné použít závaží nebo
tlačnou pružinu.
   (5) Pohon dopravního zařízení musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby
rychlost těžního lana ve svislém díle nepřesáhla 1 m . s-1.
   (6) Jako pohon dopravního zařízení lze použít i kladkostroj. Na takovém
zařízení je doprava osob zakázána.
   (7) Poměr nejmenšího navíjecího průměru bubnu pohonu dopravního zařízení
k jmenovitému průměru těžního lana se u dopravního zařízení s dopravou osob
požaduje nejméně 20.
   (8) Pro upevnění lana k bubnu pohonu dopravního zařízení se požaduje
obepnutí nejméně třemi vinutími. Při splnění tohoto požadavku musí být
zajištěna při největším statickém zatížení nejméně sedminásobná bezpečnost
proti vytažení z bubnu.
   (9) Stanoviště obsluhy pohonu dopravního zařízení, pokud není vybaveno
návěštním zařízením, musí být umístěno tak, aby obsluha mohla sledovat
dopravu. Na pracovišti obsluhy musí být k dispozici pokyny pro obsluhu a
údržbu dopravního zařízení a význam návěští.
   (10) Dopravní zařízení s elektrickým pohonem musí mít nad nejvyšší
provozní polohou dopravní nádoby umístěn koncový vypínač, který při přejetí
uvede do činnosti odlehčovací brzdu a odpojí přívod elektrické energie.
                  § 155
                 Ruční vrátek
   (1) Ruční vrátek používaný pro dopravu musí být vybaven alespoň rohatkou
se západkou  vykazující  pro největší  působící  statické síly nejméně
pětinásobnou bezpečnost. Pokud je ruční vrátek použit pro dopravu osob, musí
být vybaven ještě odlehčovací brzdou splňující podmínky uvedené v § 154 odst.
4 a dvěma klikami s otočnou rukojetí.
   (2) Na dopravním zařízení s ručním pohonem vrátku je doprava osob
dovolena pouze do hloubky 20 m za předpokladu, že vrátek budou obsluhovat dva
zaměstnanci.
                  § 156
                   Lano
   (1) Jako těžní lano je dovoleno použít málo kroutivé ocelové lano o
průměru nejméně 6 mm s výjimkou ruční dopravy kladkostrojem, kde lze použít
pouze lano předepsané výrobcem.
   (2) U těžního lana je požadována nejméně desetinásobná bezpečnost při
dopravě osob a sedminásobná bezpečnost při dopravě materiálu vůči největšímu
statickému zatížení.
   (3) Těžní lano se musí odložit, je-li podle vnějších známek zjevné, že se
jeho nosnost snížila, zejména pak
 a) dosáhne-li počet viditelných zlomených drátů na délce rovné pětinásobku
   skutečné výšky vinutí pramenů v laně 10 % celkového nosného průřezu lana,
 b) při rychlém přírůstku zlomů drátů nebo rychlém a značném prodlužování
   lana,
 c) při vážném poškození v důsledku smyček, uzlů, vývrtek, vytlačení vložky a
   podobně, které nelze odstranit krácením lana.
                  § 157
                  Úvazky
   (1) K úvazku lana je dovoleno použít jen svorku odpovídající průměru
lana. Každý úvazek musí mít nejméně tři svorky.
   (2) Poloměr ohybu lana v úvazku měřený k ose lana nesmí být menší než
čtyřnásobek jmenovitého průměru lana.
   (3) Bezpečnost proti vytažení lana z úvazku je pro největší statické
zatížení nejméně sedminásobná,  u klínového samosvorného úvazku nejméně
1,2násobná.
   (4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na klínové samosvorné úvazky.
                  § 158
          Dopravní nádoby, břemena a jejich závěsy
   (1) Při dopravě je dovoleno používat dopravní nádobu, která zabezpečí
spolehlivě dopravu osob a materiálu. Rozměry nádoby musí být voleny tak, aby
mezi ní a lícem výrubu, výztuží nebo výstrojí díla byla zachována mezera
alespoň 0,3 m.
   (2) Součásti dopravních nádob včetně závěsných prostředků musí mít
nejméně sedminásobnou  statickou bezpečnost  vůči největšímu  statickému
zatížení.
   (3) Zvláštní zařízení pro dopravu osob (pracovní poval, plošina, sedačka
a podobně) musí zajišťovat, aby osoby z něho nemohly vypadnout a nemohlo dojít
k jeho zachycení nebo překlopení při dopravě.
   (4) Závěs musí být zajištěn proti nežádoucímu odpojení od dopravní
nádoby.
                  § 159
          Zvukové návěští a dorozumívací zařízení
   (1) Svislá doprava se dovoluje pouze tehdy, je-li její součástí návěštní
zařízení. Návěštní zařízení se nevyžaduje v případě spolehlivého hlasového
dorozumění mezi stanovišti obsluhy a obsluhou dopravního zařízení.
   (2) Způsob a význam návěští určí pokyny pro obsluhu a údržbu dopravního
zařízení.
   (3) Význam návěští:
   1x stát
   3x těžba
   5x doprava osob
   6x doprava materiálu a břemen.
   (4) Doprava se smí zahájit až po jasném a zřetelném návěští. V případě
pro obsluhu nezřetelného návěští znamená toto návěští "stát".
   (5) Zaměstnanec, který návěští dal, sleduje, zda návěští bylo správně
porozuměno. Není-li tomu tak, dá ihned návěští "stát".
   (6) Po daném návěští k dopravě osob nebo těžbě je zakázáno do dopravní
nádoby nastupovat a vystupovat z ní, ukládat do ní a vykládat z ní hmoty nebo
břemena.
   (7) Kde není možno se spolehlivě domluvit mezi stanovištěm obsluhy
dopravního zařízení a stanovištěm obsluhy u svislého díla, případně ve svislém
díle musí se zřídit mezi těmito místy dorozumívací zařízení pro hovorové
dorozumění.
                  § 160
              Doprava ve svislém díle
   (1) Vedení dopravní nádoby nebo břemene určí projekt.
   (2) Jízdu nevedené těžní nádoby nebo břemene sleduje obsluha na ohlubni
po celou délku dráhy a podle potřeby ji usměrňuje.
               D í l  t ř e t í
             Provoz dopravního zařízení
                  § 161
           Podmínky provozu dopravního zařízení
   (1) Je zakázáno, aby osoby dopravované v okovu na jeho okraji stály nebo
seděly.
   (2) Ve svislém díle je zakázána chůze současně s jakoukoliv dopravou v
něm.
   (3) Pokud je při dopravě osob současně dopravován materiál, například
nářadí, části výztuže, výstroje, musí být zajištěn tak, aby nedošlo ke zranění
osob.
   (4) Dopravní nádoba se plní jen tak, aby dopravovaná hornina nemohla
vypadávat, nejvýše však 50 mm pod horní okraj.
   (5) Předmět přesahující přes okraj dopravní nádoby je nutno vhodně
zajistit, aby nemohl vypadnout a při dopravě nezachytil o výztuž, výstroj nebo
stěnu svislého díla.
   (6) Před dopravou břemene nadměrné hmotnosti je nutno ověřit, zda je
dopravní zařízení dostatečně dimenzováno,  zejména pokud jde o pevnost
jednotlivých částí. Při této dopravě není nutné dodržet předepsané jistoty,
bezpečnosti a mezery. Před dopravou a po ní je nutno prohlédnout všechny části
dopravního zařízení, které budou nebo byly mimořádně namáhány a mohly by být
při dopravě poškozeny. Při této dopravě je nutno zabránit přítomnosti osob pod
dopravovaným břemenem nebo dopravní nádobou.
   (7) Doprava břemene nadměrných rozměrů se smí zahájit až po kontrole
průjezdnosti dopravní cesty.
   (8) Otevíratelná stěna a dno dopravní nádoby se musí bezpečně zajistit
proti samovolnému otevření.
   (9) Pokud je na ohlubni zřízen poklop, otevírá se jen po nezbytně nutnou
dobu pro průjezd dopravní nádoby.
   (10) Manipulace s pohybující se nevedenou dopravní nádobou je dovolena
jen při rychlosti do 0,2 m . s-1.
   (11) Narážecí zařízení, sklápěcí můstek a stavítka musí být při jízdě
osob zajištěny v otevřené poloze.
   (12) Před opuštěním dopravního zařízení jsou obsluhy všech zařízení
povinny je zajistit proti manipulaci nepovolanými osobami.
                  § 162
          Prohlídky a revize dopravního zařízení
   (1) Stav dopravního zařízení se kontroluje denně. Kontroluje se zejména
pohon dopravního zařízení, stav a funkce brzd, vizuálně stav lana, funkce
koncových vypínačů, funkce návěštního zařízení, upevnění kladek, kladkostroje
a lanovnic.
   (2) Každých šest měsíců provádí prohlídku provozovaného  dopravního
zařízení určení zaměstnanci.
   (3) Pokud je dopravní zařízení určeno pro dopravu osob nebo při hloubce
svislého díla větší než 20 m, provádí prohlídku podle odstavce 2 revizní
technici.
              H L A V A  Č T V R T Á
             SKLADOVÁNÍ HMOT A MATERIÁLŮ
                  § 163
              Skladování sypkých hmot
   Při ručním ukládání a odebírání smí být sypké hmoty skladovány jen do
výšky 2 m. Při ukládání a odebírání sypkých hmot strojním způsobem je nutno
odběr upravit tak, aby výška stěny nepřesáhla devět desetin dovoleného dosahu
nakládacího stroje a nevznikaly převisy.
                  § 164
            Skladování ostatních materiálů
   (1) Konstrukční prvky, které při skladování na sebe těsně doléhají a
nemají úchytné prvky, které umožňují bezpečné uchopení, případně zavěšení
pomocí oka, držadla a podobně, smí být ukládány jen na podklady; kulatina a
vrstvené podklady nesmí být použity.
   (2) Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně do výšky 2
m. Kusový materiál nepravidelných  tvarů, například kámen, nepravidelné
tvarovky, smí být v pevné hranici rovnán ručně jen do výšky 1,5 m.
   (3) Oblé předměty při zajištění stability smí být ručně ukládány na sebe
jen do výšky 2 m. Roury a kulatinu je nutno zajistit proti sesunutí.
   (4) Pytle se sypkým materiálem smí být ručně ukládány jen do výšky 1,5 m,
při ukládání mechanizovaným způsobem do výšky 3 m. Okraje hromad mají být
zajištěny pomocným zařízením nebo pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě,
aby nedošlo k jejich sesunutí.
   (5) Nádoby s kapalinou nesmí zůstat otevřené. Smí být ukládány jen tak,
že plnicí (vyprazdňovací) otvor je vždy nahoře. Sudy a podobné nádoby smí být
uloženy nastojato jen v jedné vrstvě. Naležato smí být uloženy ve více
vrstvách za předpokladu, že jednotlivé vrstvy jsou vzájemně stabilizovány,
případně jsou uloženy v konstrukci zabezpečující jejich stabilitu.
   (6) Radioaktivní zářič smí být skladován jen v prostorách k tomu účelu
určených vedoucím pracovníkem.
             Č Á S T  J E D E N Á C T Á
         PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
                  § 165
               Přechodné ustanovení
   Podzemní díla a stavby zahájené před nabytím účinnosti této vyhlášky a
zařízení uvedená do používání před nabytím účinnosti této vyhlášky mohou být
používány, vyhovují-li požadavkům právních předpisů, platných v době jejich
zahájení nebo uvedení do používání.  Zařízení musí být nejpozději při
rekonstrukci nebo generální opravě uvedena do souladu s touto vyhláškou.
                  § 166
                  Výjimky
   (1) Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit na nezbytnou dobu v
případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně osob nebo při likvidaci
závažné  provozní  nehody (havárie),  pokud jsou provedena  nejnutnější
bezpečnostní opatření.
   (2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 se může zaměstnavatel od
ustanovení § 25 odst. 3, § 26 odst. 3, § 29 odst. 1, § 32, 33, § 43 odst. 4,
§ 45 odst. 1, § 50 až 57, § 64 až 66, § 72, 75, 91, § 92 odst. 3, § 95 a 96,
§ 98 odst. 3, § 99 odst. 1, § 103 odst. 2 a 5, § 105 odst. 2 až 6, § 108 odst.
2 a 3, § 110, § 112 odst. 1, § 113 odst. 3 a 4, § 114 odst. 2, § 115 odst. 4,
§ 116, § 117 odst. 1, § 123 odst. 4, § 124 a 125, § 127 až 129, § 131, § 142
odst. 2, § 153 odst. 2 a 3, § 154 odst. 1 až 4, 7 a 8, § 155 odst. 1 a 2,
§ 156 odst. 2, § 157 odst. 3, § 158 odst. 1 a 2, § 161 odst. 10 a § 162 odst.
1 této vyhlášky odchýlit se souhlasem Českého báňského úřadu a za podmínek jím
stanovených na návrh vedoucího pracovníka doložený potřebnými náhradními
opatřeními a doporučením příslušného orgánu zastupujícího zaměstnance. Návrh
se předkládá prostřednictvím obvodního báňského úřadu, a to jen v mimořádných
případech a za předpokladu, že bude zajištěna bezpečnost práce a provozu.
                  § 167
               Zrušovací ustanovení
   Zrušuje se výnos Českého báňského úřadu č. 7/1987 Ú.v. ČSR, kterým se
vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti
provozu při pracích k zpřístupňování přírodních jeskyní a pracích k jejich
udržování v bezpečném stavu (reg. v částce 18/1987 Sb.).
                  § 168
                  Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.
                 Předseda:
               Ing. Bartoš v. r.
TOPlist