http://home.tiscali.cz/jemniky/


HISTORIE TĚŽBY UHLÍ U JEMNÍKŮ


      Kdy bylo objeveno uhlí na Jemnicku není přesně známo. Prvním písemným pramenem je zmínka o Štulíkově dole (též uhelný lom v Jemníkách), kdy ve zprávě Smečenské horní substituce z 29.12.1790 se praví, že vrchnost propachtovala Josefu Štulíkovi, jemnickému rychtáři, svůj "uhelný lom" v Jemníkách před více než dvaceti lety. Zahájení kutání v katastru obce lze tedy datovat okolo roku 1770, některé prameny uvádějí rok 1765. Přesné situování lomu není známo. Po upřesnění v terénu s přihlédnutím k současné znalosti výchozu sloje lze nejpravděpodobnější situování přiřadit k pozemkové parcele č. 233 při silnici z Netovic těsně nad výchozem Kounovské sloje.

      V roce 1782 nastal spor mezi vrchností a jemnickými poddanými. Ti nalezli uhlí na svých polích, ale vrchnost jim kvůli rychtáři nechtěla dát povolení ke kutání. Spor se dostal před úřady a po provedeném komisiálním šetření dalo rakovnické hejtmanství za pravdu vrchnosti.

      Roku 1789 bylo císařským patentem kamenné uhlí prohlášeno za majetek panovníka, který právoplatně vymezuje horní práva vrchností a těch, kdož kutají. V důsledku patentu vydalo téhož roku i České gubernium dva patenty o hornictví, kterými byly kutací poměry příznivěji upraveny. Těchto výhod použili jemničtí sedláci Václav Cihlář, Václav Landa a Mates Brož, kteří v roce 1872 ve sporu s vrchností neuspěli, a otevřeli dvě šachty na svých polích.

      Reorganizace státní správy v 80. letech 18. století sjednotila horní úřady pro české země a zřídila tři distriktuální horní soudy přímo podřízené Českému guberniu. Celý tehdejší rakovnický kraj včetně Slánska podléhal Hornímu úřadu v Příbrami. Na jednotlivých panstvích, kde se dolovalo, byly zřízeny substituční úřady. Pro oblast jemnického obvodu byla zřízena substituce Clam Martinická ve Smečně. Smečenský horní úřad zahájil svoji činnost dnem 1. 11. 1790 a prvním horním substitutem (perkmistrem) byl jmenován Matyáš Michal Danielis.

      V roce 1791 byla v Jemníkách založena nová vrchnostenská šachta Svatý Karel, jejíž uhlí se používalo pro pálení vápna. Byla hluboká 11 láter (přibližně 21 m). Nově otevřená šachta byla obratem vrchností pronajata za 30 zlatých ročně.

      Po vleklé hospodářské krizi nastává oživení těžby koncem 18. a počátkem 19. století, kdy nastávají příznivější hospodářské poměry. Hledání uhlí se stalo oblíbeným zaměstnáním sedláků na vesnicích. Pole na návrších byly překopávány, poněvadž "v horách se předvídaly nálezy nerostů". Kutiště na návrších nebo úbočích svahů byla výhodná také proto, že v případě otevření ložiska bylo možné snadné odvodnění.

      Počátkem 19. století bylo dobývání Kounovské sloje nejrozsáhlejší právě v katastru obce Jemníky. Doly v obvodu jemnickém vlastnili převážně cizí podnikatelé. Vyplývá to ze seznamu majitelů dolů a vytěženého uhlí z roku 1818, kdy z celkové těžby 40.921,9 strychů a z 22 šachet byla více než polovina uhlí vytěžena u Jemník.

      V roce 1925 jsou u Jemník udávány čtyři doly, a to Soukromý cech sv. Václava, sv. Josef, sv. Eduard a sv. Jan. Na cechu sv. Josefa pracoval dobře stavěný stroj uváděný do chodu koňmi, který čerpal vodu z dolu. Na dole se současně vyráběla zelená skalice. Důlní voda nasycená sírany se nalévala do kotlů a zahřívala nad ohněm. Při vypařování se sírany usazovaly v krystalech, ze kterých se kalcionováním vyráběla zelená skalice a prodávala klempířům do Prahy. Údaje o výrobě kyseliny sírové souhlasí i s výkazem z 31.7.1834 Horního substitučního úřadu panství smečenského. Ve výkazu je popisována minerální továrna u opuštěných kamenouhelných šachet sv. Jana a sv. Eduarda, která procesem vyluhovacím z uhelných hald vyráběla "mineralerz". Doly byly hluboké až ke štole 8 láter a pod štolou 10 láter. Majitelem dolu i továrny byl Ignác Antonín Brem.

      Z roku 1836 pocházejí zmínky o 6 dolech v okolí obce Jemníky a 1 dolu u Knovíze. Majiteli nebo spolumajiteli většiny z nich byly Kateřina Šmidlová a výše zmíněný Brem.

      Z dalších let máme o dolování u Jemník pouze zmínky. Kateřina Šmidlová, majitelka dolových měr, dobývala Kounovskou sloj nad Knovízí po obou stranách staré státní silnice ve směru do Slaného. V těchto místech byla ještě po II. světové válce patrná zbořenina starého domku "cechu", odkud se havíři rozcházeli na své šurfy.

      V seznamu všech jam a šachet na panství Smečenském z roku 1843, kde nejsou uvedeny šachty zavalené, je u Jemník uváděno 7 dolů.

      V knize propůjček a oprávnění je v roce 1868 uvedeno, že na osmi důlních mírách se nalézají doly Emanuel, Josef, Leopold a Ondřej a jako majitelé jsou zapsáni cizí podnikatelé. Z nich Heinrich Mitsch ze Záhřebu je zapsán i v roce 1971 a z doby jeho podnikání pochází nabídka na prodej uhlí výtečné jakosti. Ještě v roce 1880 na hospodářsko-průmyslové výstavě ve Slaném vystavoval tento podnikatel své uhlí a navíc vystavěl i domek z dobrých cihel jím vyráběných.

      V roce 1873 byla zaknihována akciová společnost Humboldt, která při západním okraji katastru hloubila důl Humboldt. Jáma měla obdélníkový profil o rozměrech 2,05x7,65 m. Celková hloubka jámy dosáhla 517 m a bylo jí zastiženo celkem osm slabých uhelných slojí nýřanského souvrství. V hloubce 508 m byla zjištěna bazální brekcie 28,8 m mocná. V roce 1894 byl proveden na dně jámy vrt až do hloubky celkem 762,8 m. Důl Humboldt měl těžit hlavní kladenskou sloj a tento první a do té doby jediný pokus na Slánsku se nezdařil.

      Těžař Marek, když se v roce 1895 přestěhoval do Netovic, našel v blízkosti starého jemnického dolování opuštěný důl Josef v místech zvaných Kobylí hlava. Jáma byla delší dobu opuštěna a v roce 1895 byla zbořena dřevěná těžní budova. Podle Markových záznamů se ložisko otevíralo štolou směrem k Horce, po jejíchž obou stranách byly vedeny poruby. Uhlí obsahovalo hodně pyritu, ze kterého se na místě vyráběla kyselina sírová. Směrem k severu sloj upadala a nabývala na mocnosti.GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

      Geologicky náleží katastrální území Jemníky Kladensko-slánsko-rakovnické pánvi, zaplňované v období permokarbonském. Nejstarší usazeniny, tzv. spodní šedé vrstvy vznikly na počátku karbonského období za teplého vlhkého podnebí, které svědčilo bujné vegetaci. Její zetlelé pozůstatky daly vznik několika polohám černého uhlí.

      Na spodních štěrcích a slepencích, jimiž byl zahájen karbonský sedimentační cyklus, leží tzv. základní kladenská sloj. Nad ní, oddělena polohami jílovců a opuk, je hlavní kladenská sloj, dosahující místy mocnosti až 13 m. V sérii šedých vrstev spodního permokarbonu leží ještě série lubenských slojí, poslední uhlonosný cyklus tohoto souvrství tvoří sloje nýřanské.

      Po usazení poloh, nesoucích sloje, bylo vlhké období vystřídáno suchým klimatem, v němž nezarostlé okolí pánve poskytlo jen zvětraliny obnažených hornin. V profilu usazenin leží nad šedými vrstvami spodního pásma tzv. červené pásmo tvořené pískovci, slepenci a písky z období sucha. Další změna podnebí přinesla opět rozvoj vegetace, avšak slabší než v prvém vlhkém období; tzv. svrchní šedé vrstvy nesou pouze jedinou sloj - "kounovskou", uloženou mezi polohami jílovců a lupků. Novou změnou podnebí ze závěru karbonské sedimentace tvoří pak tzv. svrchní červené vrstvy.

      V třetihorní éře zasáhly do popisované oblasti ozvuky sopečné činnosti, při které vzniklo České středohoří. V třetihorách došlo i zde k několika čedičovým výlevům, z nichž nejznámější jsou Slánská hora a Vinařická hora. Poslední zásah do tvaru krajiny provedly a stále provádí vodní toky (potoky) v povodí Vltavy. V zájmovém území jde o erozi a regulaci Knovízského potoka. Silným zásahem do celého katastrálního území je hornická činnost - poddolování území a sypání odvalů.

      Podstatný zásah do reliéfu krajiny v katastrálním území i regionu je postavení tělesa rychlostní silniční komunikace.


---xxx---SEZNAM DŮLNÍCH DĚL V KATASTRU OBCE JEMNÍKY

Štulíkův důl též "uhelný lom" v Jemníkách
    Zahájení těžby okolo roku 1770
    Provozován ještě v roce 1790
    Předpokládaná poloha na pozemkové parcele č. 233 k.ú. Jemníky
    Těžař: Josef Štulík, rychtář v Jemníkách

Dvě šachty na Selských polích
    Nález uhlí v roce 1782
    Zahájení těžby v roce 1789
    Těžaři: Cihlář, Landa a Brož, sedláci z Jemník

Selská štola (možná jedna z původních selských dobývek z roku 1789)
    Ústí je situováno na pozemkovou parcelu č. 288, k.ú. Jemníky

Vrchnostenská šachta Svatý Karel
    Založena v roce 1791
    Hloubka přibližně 21 m

Důl Svatý Josef, též Josef nebo Josefi
    Založen okolo roku 1805
    Připomínána v roce 1825 a dále v roce 1868
    Hloubka dolu 53,10 m
    Roční těžba v roce 1825 byla 6.000 strychů
    Ústí je situováno na pozemkovou parcelu č. 301 v k.ú. Jemníky
    Těžař: Ignac Antonín Brem, později akciová společnost Humboldt
    Mapový podklad: SOA Praha č. 418 RBÚ Slaný 1856

Důl Svatého Eduarda, též Edvarda
    Založen v roce 1815
    Likvidován byl v roce 1830
    Dolové míry: jedna velká a čtyři malé
    Roční těžba v roce 1825 byla 7.500 strychů
    Ústí je situováno na pozemkové parcele č. 288 v k.ú. Jemníky
    Těžař: Ignac Antonín Brem

Důl U Knovíze
    Ústí je situováno na pozemkové parcele č. 399 v k.ú. Jemníky
    Těžař: Kateřina Šmidlová

Důl Antonín, též Antoni, též uváděn jako důl Antoni-Josefi
    Založen po roce 1873
    Likvidován v roce 1885
    Hloubka dolu 69,30 m
    Ústí je situováno na pozemkové parcele č. 304/1 v k.ú. Jemníky
    Těžař: akciová společnost Humboldt
    Mapový podklad: SOA Praha č. 420 RBÚ Slaný 1882

Výdušná jáma k dolu Antonín
    Založena po roce 1873
    Ústí je situováno na pozemkové parcele č. 363 v k.ú. Jemníky
    Těžař: akciová společnost Humboldt

Pelcova štola
    Připomínána ještě v roce 1880
    Ústí je situováno na pozemkové parcele č. 399 v k.ú. Jemníky
    Těžař: Heinrich Mitsch (?)

Dvě výdušné jámy k Pelcově štole
    Ústí leželo cca 250 m severozápadně a cca 280 m severně od
    ústí Pelcovy štoly na pozemkové parcele č. 399 v k.ú. Jemníky

Jáma Humboldt
    Založena po roce 1872
    Uzavřena 18.9.1898
    Hloubka dolu 517 m
    Ústí je situováno v k.ú. Jemníky
    Těžař: akciová společnost Humboldt
logo

CZECH MINING CLUB
2007
TOPlist