BÁŇSKÝ OBZOR 6/1949


ZVLÁŠTNOSTI KLADENSKÉ KAMENOUHELNÉ PÁNVE
ing. Jindřich HUMMEL


HNĚDÉ UHLÍ V NADLOŽÍ SLOJE

      V bocích, v průčelí i ve stropech nadložních překopů v kladenské kamenouhelné pánvi nalezneme vždy hojně vodorovně uspořádaných uhelných vložek, mocných od 1 mm do 10 i více milimetrů. Jsou to zbytky rostlinných částí, které se tu dochovaly v podobě pěkného, lesklého, v drobounkých kostičkách se lámajícího uhle.

      V jemných pískovcích jsou tyto uhelné vložky namnoze velmi tenké. Jsou to pozůstatky jemných rostlinných částí, jako listů, plodních orgánů atd., které slabý vodní proud do nich vplavil a které se tu v jemném svém prostředí dobře uchovaly.

      V konglomerátech a hrubozrnných pískovcích jsou tyto uhelné vložky pravidelně silnější, ježto v tomto prostředí se mohly uchovat jen zbytky robustnějších rostlinných částí, jako kmenů a větších větví, zanesených do nich prudším vodním tokem.

      Délky uhelných vložek v nadložních jemných pískovcích jsou malé. V konglomerátech různě velké, až i 4 i více metrů. Jak z obrysů vlože vidno, pocházejí z úlomků více méně dlouhých, napříč přeražených kusů kmenů a větví. Na svém povrchu jsou pokryty jemnozrnným, hnědočerným mazlavým povlakem práškového uhlí, které se prstem snadno otírá. Jsou podélně rýhovány a napříč proniknuty četnými vláskovitými trhlinkami, bez kaolínového povlaku. Uhlí má silný lesk. Uvádí je G. Měska ve 32. ročníku "Rozprav české akademie" v čísle 28 v dílku "Příspěvek k poznání povahy a vzniku kladenského uhlí".

      Ale ne všechny tyto rostlinné zbytky v hrubých pískovcích a konglomerátech kladenských uchované jsou stejně prouhelněny. Nalezneme totiž v nadloží sloje i uhelné vložky, které mají po vyschnutí hnědý vryp a podobají se hnědému uhlí s dobře patrnou strukturou dřeva. Na svém povrchu jsou pokryty povlakem žlutohnědého jemného práškového uhlí. Tam, kde leží 2 nebo i více kmenů přes sebe, nejsou prouhelněný v celku jako jedna uhelná vrstva, ale povlakem práškového uhlí jsou od sebe na styku odděleny tak, že se dají od sebe dobře oddělit. Uvádí je G. Měska ve své "Morfologii uhlí", str. 55.

      Jindy jsou v konglomerátech vložky mdlého, bezlesklého uhlí, za čerstva barvy černé, obalené mazlavým práškovým uhlím černé barvy. Po úplném vyschnutí na vzduchu se změní černá barva uhlí i povlaku v barvu tmavohnědou. Vryp uhlí je hnědý. Staří horníci soudili, že toto uhlí vzniklo nedostatečným prouhelněním, následkem menšího horského tlaku, který pro velké množství křemenných a buližníkových valounků ve slepencích nemohl na toto uhlí přímo působit, takže mu bylo jaksi odlehčeno. Podle Fr. Němejce, který toto uhlí z dolu Ronna a Barré zkoumal, nejde tu při tomto uhlí o produkt ze zuhelnatělých pravěkých kmenů, nýbrž o uhlí kaneloidní, sestávající z různých výtrusů, hlavně různých mikrospor a pak z útržků pokožek. Patrně jde o pokožky živočišné povahy. Snad hmyzí. Proto toto uhlí není černé, neboť takový materiál i v kladenské sloji fosilizuje v uhlí hnědé.

      Konečně se přicházelo na severozápadním poli dolu Bresson na hnědé uhlí, které jak svou barvou, tak i svým složením se rovnalo rašelině. V čerstvém stavu bylo skoro černé a tak měkké, že se nepatrným stiskem v ruce úplně rozpadalo. Na vzduchu vyschlé bylo barvy tmavo až světle hnědé a byly v něm patrny hojné, nestlačené (kulaté) stonky rostlin, obdobně jako v rašelině. Kousky těchto stonků se daly při opatrném jednání z hmoty úplně vyprostit, takže se získaly úlomky 4 až 5 cm dlouhé. Uhlí toto hořelo krátkým a čoudivým plamenem. Nálezy jeho nebyly nijak řídké, ba občas i hromadné. Ukázky zaslány byly svého času prof. Hoffmannovi do Příbrami.


UHLÍ POLOSVÍČKOVÉ

      Uhlí toto bylo nalezeno v důlních polích při demarkaci dolů Mayrau, Barré a v severozápadním poli dolu Ronna, a to ve svrchní části sloje, v lavicích nad velkou opukou, blíže k nadloží. Tvoří souvislou vrstvu někde 10 cm, jinde až 25 cm mocnou uhlí černého, mdlého, celistvého a jemnozrnného. Od uhlí leského ve sloji se přesně odráží svou sazově černou barvou. Hranice oproti sousednímu uhlí ve sloji je ostrá, takže se podle ní od ostatního uhlí odděluje. Trhlinky s náletem kaolínu, které jsou v uhlí lesklém, v něm chybí. Jsou-li v něm trhlinky, pak tvoří nepravidelné plošky, podle nichž se uhlí lasturnatě odlučuje na rozdíl od uhlí obyčejného, které má trhlinky přímočaré.

      Vryp je černý, lom lasturnatý. Tvrdost je malá, takže se dá dobře řezat, strouhat i soustruhovat, není-li ovšem rozpraskané. Oproti sazově černé barvě hlazeného nýřanského uhlí svíčkového je barvy tmavé s odstínem do tmavozelena. Uhlí toto chová četné, v základní hmotě nerovnoměrně rozdělené, hnědé skvrny mikrospor. Ukázky tohoto uhlí opracovaného a hlazeného jsou v technickém a národním muzeu.

      G. Měska se zmiňuje o polosvíčkovém uhlí ve své "Morfologii uhlí na straně 95. Soudí, že sedimentace tohoto uhlí se dála tam, kde nerostly lesy, tedy na stanovištích bylinných porostů a že tedy je toto uhlí v tomto případě autochtonní rašelinou bylinnou, nebo se dála místech pokrytých vodou tak, že tam nemohly lesy růst a bylo by to pak allochtonní uhlí, vzniklé ze stěhovavých lesních porostů větry a vodou sem snesených.

      Prof. Fr. Pavlíček udává pro toto uhlí obsah vody: 4,3 % a popele 8,9 %. Výhřevnost udává na 6078 kal. Obsah neprchavé hořlaviny na 46,9 %, prchavé na 53,1 %. Plamen je dlouhý, svítivý, koks je spékavý.


CIZORODÉ NEROSTY V UHLÍ

a) Valounky křemenné

      Prof. A. Hoffmann ve svém spisku: "Geschiebe in den Kohlenflötzen" uveřejněném ve "Zprávách kr. čes. spol. nauk" v roce 1909, č. 17, uvádí výskyt křemenného oblázku v kladenském uhlí a je toho mínění, že podobné nálezy jsou asi řídkým zjevem. Zdá se mi však, že při větší pozornosti nalezlo by se vrostlých cizorodých těles v uhlí více, neboť znám sám dva podobné případy z dolu Theodor v Pcherách. V nerostných sbírkách, které na dole zůstavil vrchní inspektor Kubát, nalezl jsem větší kus silně prorostlého uhlí. Uhlí toto pocházelo zřejmě z nejspodnější lávky hlavní sloje a mělo naspodu silnější vrstvu tmavošedého lupku. Pak se střídaly tenké vrstvičky lesklého uhlí s vrstvičkami uhlí matného, silně prorostlého světlešedým lupkem. V tomto prostředí ležel přímo na vrstvě tmavošedého písečnatého lupku oblázek mléčnéhé křemene tvaru ledvinitého, délky 65 mm, výšky 32 mm, vyčnívající asi 12 mm z uhlí. Ve vzdálenosti 25 mm výše od křemenného oblázku prvého, trochu do strany vysunut, byl druhý oblázek, tvaru vejčitého, zvící holubího vejce, který se dal z lože svého vyjmout. Uhlí se k němu všade těsně a hladce přimykalo, ale na oblázku samém neulpělo, takže byl na svém povrchu úplně hladký. Vrstvičky uhle i lupku podle obvodu oblázku byly sice málo, ale zřetelně protaženy směrem dolů. Z kterého dolu nález pocházel, nemohl jsem zjistit. Byl darován kladenskému muzeu.

      O něco později nalezen byl na hromadě prorostlého a odpadkového uhlí, které bylo při ručním přebírání vyházelo z nakládaných vagonů, větší kus prorostlého uhlí s 12 mm vložkou tmavošedého písečnatého lupku, v němž uložen byl o něco menší valounek křemene, než byl první popsaný. Přeražený valounek byl křemen barvy mléčně bílé. Uhlí, v němž byl nalezen, zřejmě náleželo sice spodní části sloje, ale přece jen, soudě podle vrstviček pěkného lesklého uhlí, polohám vyšším ve spodní lávce. Valounky vplaveny byly do sloje zřejmě za jejího tvoření, kdy náhlým trochu silnějším přívalem vod, spolu s hrubším materálem lupků, byl do tvořící se uhelné masy zanesen.


b) Žilky ocelku v uhlí

      V kladenském uhlí a v proplástku "opuce" se vyskytují sferosiderité konkrece, tvaru různě velkých bochníků, někdy 1 q i více těžké. Říká se jim povšechně "železnice". Někdy od takové sferosideritové konkrece vystřelují do uhle odžilky, které vyplňují vlasové trhlinky v uhlí, místo obvykle je vyplňujícího kaolínu. Jindy jsou žilky ocelku v uhlí i bez doprovodu sferosideritových konkrecí. Mocnost jejich místy obnáší i 5 mm, ba i více. Některé odžilky se brzy vytrácí. Jiné postupují uhlím na vzdálenosti kolika metrů a kříží normální trhlinky v uhlí, přičemž je zaplňují ocelkem a tvoří celou spleť žilek, obklopujících zcela jednotlivé kostičky lesklého uhlí tak, že má pak uhlí vzhled uhelné brekcie. Uhlí to je velmi tvrdé a těžko se rube. Po vypálení v mírném žáru uhlí shoří a zbudou pouze žilky ocelku, který dělá pak dojem voštiny s různě velkými komůrkami krychlového tvaru. Zjev ten vyskytoval se dosti často ve spodní uhelné lávce v severozápadním poli dolu Ronna. Dr. J. Kratochvíl v článku "Kladensko po stránce mineralogické a petrografické" v Báňském světě, roč. XI., uvádí zjev ten z Lán a praví: "Siderit tvořil v lánském uhlí jemné sítivo a nezřetelné drúzovité kůry s pyritem".


c) Žilky ankeritu v uhlí

      Ankerit je nejrozšířenější nerost v kladenské kamenouhelné pánvi. Přichází i v uhlí, kde některé trhlinky bývají vyplněny žilkami porcelánově bílého ankeritu, perleťového lesku, který se svou jasně bílou barvou výrazně odráží od černé barvy okolního uhlí. Žilky ankeritu v uhlí jsou různě mocné. Od vlasové žilky až po žilky mocné několik cm, které se táhnou uhlím na dosti velkou vzdálenost, pomalu slábnou až konečně vymizí. Od hlavních žilek vystřeluje vždy řada slabších odžilků všemi směry, které se vzájemně prolétají a kříží, tvoříce na černém podkladě uhlí tu hustší, tu řidší pletivo, jakoby bílé krajkoviny.

      Tam, kde se žíla ankeritu rozšiřuje v dutinu, bývají na dutině nasedlé, pěkně vyvinuté, mléčně bílé klence ankeritu s narostlými na nich i mezi nimi krychličkami pyritu, na povrchu povětšinou rozloženého. Jindy tu bývá plno krystalků chalkopyritu. někde povlékají drúzovité povlaky vápence stěny zrnitého ankeritu. Někde jsou drobné krystalky whewelitu nebo pěkně vyvinuté krystaly barytu, vinně žluté barvy. Baryt na ankeritových nebo deskovitých krystalech, mnohdy několik cm velkých, dobře vyvinutých a pravidelně jednou svou stranou narostlých. Nalezeny byly i velké kusy vinně žlutého kusového barytu, úplně zarostlého z ankeritu do uhlí. Vše to bylo zpracováno prof. Ježkem, dr. Slavíkem, dr. Kratochvílem, dr. Kašparem a jinými.

      Ankerit sám vytváří na dutinách shluky hroznovitého tvaru o velikosti pěstě i větší. Pěkné ukázky tohoto zjevu, dále velkých krystalů barytu i whewelitu s ankeritem z dolů kladenských má národní muzeum, vysoká škola báňská, univerzita a okolní muzea i školy.


d) Pyrit

      Pyrit je na Kladensku hojně rozšířen. Přichází tu:

1. V blízkosti sferosideritových konkrecí v brouscích v krystalech někdy dosti velkých (důl Humboldt v Jemníkách).
2. Na trhlinách bělice s milleritem a kalcitem, vykrystalizovaných v bílých klencích. Krystalky pyritu bývají tu malé a jen zřídka bez doprovodu milleritu.
3. V téměř přesně geometricky vyvinutých dvanáctistěnech pětiúhelníkových, úplně volných, na ničem nepřirostlých, v barvě jaksi zašlých, tmavožlutých nebo i černých, někdy i 5 cm velkých uložených v sněhově bílé kaolínové výplni sferosideritů na dole Jan v Otvovicích.
4. Na trhlinách brekcie dislokační nebo nadložní zpravidla již rozložený a přirostlý na klencích ankeritu. Někdy je tu změněn v zrna nebo polokuličky hnědočervené nebo hnědé barvy, až i 1 cm velké, jemně vláknitého paprsčitého slohu.
5. V drobných, tmavých až černých krychličkách, přirostlých na rudě zbarvené matečné hmotě sferosideritů nebo narostlý na krystalcích ankeritu. Tvoří tu mnohdy povlaky na rozštěpných plochách sferosideritové plochy.
6. V uhlí pravidelně vykrystalizován buď v krychle nebo dvanáctistěny, větších rozměrů, povětšině dohromady srostlých. Bývá tu pěkné žluté, kovové barvy a bývá někdy provázen i kalcitem. Jindy je tu ve shlucích s krystalickým povrchem, někdy hodně velikých. Jindy se vyskytuje v uhlí jako hustá síť pyritových žil a bývá ho tu tolik, že převažuje nad hmotou uhelnou.
7. Jako povlak zkamenělých kmenů Lepidodendronů a Calamitů, krásně kovově lesklý, žluté barvy a téměř úplně hladkého povrchu. Povlaky tu bývají i několik milimetrů silné. Nádherné ukázky tohoto druhu byly nalezeny kdysi na dole Theodor u Pcher. Bohužel se pyrit rychle na vzduchu okysličí a brzy z kmenů opadá. Z dolu Mayrau jsou známy listy Neuropteridů, pokryté pyritem.
8. Na trhlinkách v uhlí místo obvyklého kaolínu, hlavně v západním dílu pánve (u Lán).


e) Galenit

      Objevuje se v pěkně vyvinutých krychličkách, narostlých na trhlinkách sferosideritů, nezřídka se sfaleritem. Krystalky jsou jen málo mm velké, jen zřídka větší (Ronna, 1,5 cm), barvy černé. Vyskytuje se také vláskový povlak jen zlomek mm silný na uhlí sloje kounovské v okolí Slaného. Je tu barvy stříbřitě šedé.


f) Vápenec v uhlí

      Vápenec na puklinách a trhlinách uhlí sloje kounovské není vzácností. Objevuje se tu dosti hojně vedle sádrovce a leštěnce olověného. V hlavní sloji radnické je jen zřídka, a to v sousedství čedičových puklin, v trhlinách uhlí změněného na styku s vyvřelou hmotou v koks nebo polokoks.

      V koks nebo polokoks změněné uhlí vykazuje spoustu trhlinek všemi směry probíhajících, značně širších než původní vlasové trhlinky lesklého uhlí, a v nich pak místo v našem uhlí obvyklého kaolínového povlaku je vápenec. Pěkné ukázky tohoto vápence byly nalezeny při vylamování svážné v západním poli dolu Ronna v sousedství puklin, které ruznými směry se rozbíhají od hlavní pukliny vyplněné čedičem, v němž byla svážná vylamována.


ČEDIČOVÉ PRŮRVY

      Jako v jiných uhelných revírech proráží i na Kladně uhelnou sloj čedič. Čedičové průrvy ve sloji vznikly tu v okruhu Vinařické hory a možno je nalézti v dolových polích dolů Max, hlavně však dolu Mayrau a pak v západním poli dolu Ronna, které s Vinařickou horou sousedí.

      Popsány byly již mnohokráte. Naposledy L. Čepkem ve "Vysvětlivkách ke geologické mapě, list Kladno 3952". Účinkem vyvřelého čediče na okolní uhlí se zabývá G. Měska ve své "Morfologii uhlí". Není třeba tudíž o těch věcech se zmiňovat. Nás zajímá však také vliv těchto poruch na hornické práce v dole a pak některé jiné zjevy s výronem čediče související, ale v ostatních pracích neuvedené.

      Průrvy mají několikerou výplň a touto jejich výplní se řídí pak jejich vliv na hornické práce. Tak některé z nich vyplněný jsou čedičovou hmotou zplna, nebo, a to hlavně u těch širokých puklin, čedič v podobě nepravidelných žil lemuje v nich žíly tufové. Chodby v čediči hnané jsou sice velmi pracné a vyžadují hodně střeliva, ale zato po léta stojí naprosto bez výdřevy a nevyžadují naprosto žádného udržování.

      Jiné průrvy jsou vyplněny jemnou a světlou (žlutobílou nebo šedobílou) kaolinickou hmotou, která se svou barvou jasně odráží od uhlí i okolních hornin. Ve výplni jsou úlomky uhlí a okolních hornin. Výplně vedoucí mnoho vody byly dvakrát příčinou zaplavení okolních chodeb velkým množstvím bílého kalu a vody. Obrázek ukazuje následky nafárání jedné takové průrvy, kdy desítky metrů chodeb byly z poloviny vyplněny bílým kalem a kdy vyčištění chodeb a vyvezení kalu trvalo celé týdny. Při velké vodnatosti těchto průrev vytéká kal do chodeb s velkou rychlostí, přičemž nejdříve chodbami odtéká bílá zkalená voda a pak čím dále, tím více zahoustlý kal. Je jisté, že podobný výlev do chodeb ležících v úpadu, mohl by mít vzápětí nemilé následky.

      Některé chodby, které křižovaly podobnou průrvu pod ostrým úhlem, nedaly se zadřevit pro široké otevření průrvy do veliké výše vyprázdněné a hrozící nebezpečím zasutí.

      Jiné průrvy jsou vyplněny mazlavou, světle nebo tmavošedou jílovitou hmotou, zředěnou vodou. Výplň těchto průrev se vylévá do chodeb jako hustá kaše, tvořící ve stropech chodby vysoké komíny, které je pak nutno nad stropnicemi chodeb dobře zajišťovat hranicemi ze dříví, aby byla chodba chráněna proti pádu hornin z výše a proti zavalení kalem z průrvy. Jelikož tento kal má méně vody mimo to je velmi mazlavý, postupuje při výlevu do chodeb pomaleji, přičemž svrchní vrstvy přelévají se přes spodní. Jeho odstraňování z chodeb je ještě nepříjemnější než kal předešlý, protože je mazlavější a ulpívá na lopatách i na vozech.


Kuřavka
Výplň průrvy vylitá do chodeb jako hustá kaše      Konečně jsou některé průrvy vyplněny brekcií, sestávající z úlomků karbonských a křídových hornin, z kousků uhlí čerstvého i zkoksovaného, popele a strusky z uhlí. Vše to stmeleno je tmelem jílovým s velkou příměsí kaolínu, od přimíšeného popele barvy šedé až tmavošedé. I tato výplň je nasáklá vodou, ale po odčerpání vody, dobře v bocích a stropu chodby zazděná, drží se za výdřevou, ač i ona ve stropech, včas a rychle nezadřevených, vysoko vypadává. Z vodní třídy dolu Ronna šlo neméně než 6 nedokončených spojovacích chodeb k těžné třídě západní na I. patře, které, narazivše na průrvy, byly zastaveny a zasazeny, ježto proražení průrvy a udržování chodby bylo by bývalo příliš nákladným, někde i nemožným a vždy nebezpečným.

      Zajímavo jest, že ve sferosideritech, které v podobě velikých bochníků byly uloženy v podloží hlavní sloje na I. patře dolu Ronna u čedičové průrvy, kterou roku 1900 popsal Fr. Schröckenstein, byly nalezeny překrásné zaratity, kterými byly obohaceny sbírky nár. musea i vysoké školy báňské. Popsal je prof. Fr. Slavík v Čas. nár. musea roku 1925, str. 113, dr. J.V. Kašpar v Knihovně stát. ústavu geol. roku 1939 a dr. J. Kratochvíl v Báňském světě, r. XI. Jeden ze sferosideritů byl vyplněn velikým opálem, jehož velký díl je ve sbírkách národního musea.

      Jak se zdá, patří čedič, vyskytující se v západním poli na dole Ronna na I. patře a čedič na Vinařické hoře, různým magmatům i různým erupcím. Foullon roku 1885 uvádí, že čedič v průrvách náleží olivinickým živcovým čedičům. Schröckenstein v popise čediče vyvřelého na I. patře dolu Ronna praví, že čedič chová hojné živce a hlízy olivinické. Totéž potvrzují i novější výzkumy.

      Ing. Šusta v článku "Geologický profil uhelnými sloji ložiska kladenského" z roku 1924 uvádí: "Eruptivní horniny, které zde tvoří pně, žíly, mnohdy i vrstevnaté pofysy, byly vesměs velmi porušené a přeměněné, takže bylo těžko určiti horninu, kterou původně tvořily. Převládající kaolin potvrzuje, že to byly horniny převážně orthoklasové." A dále: "eruptivní horniny ... některé proměněny v bílou homogenní hmotu, kterou mi prof. Slavík určil co kaolin. Jednalo by se o žíly obsahující převážně orthoklas.".

      Naproti tomu tvrdí dr. Aug. Ondřej ve spise "Čedič z Vinařické hory" z roku 1921 o čediči z Vinařické hory, že jest nefelinickým čedičem s obsahem olivínu. Dr J. Kratochvíl v "Báňském světě" říká, že náleží nefelinickému bezživcovému basaltu.

      Vedle toho uvádí Schröckenstein, že nenašel v sousedství více jak 90 m široké průrvy zkoksovatělé uhlí, ač toto všady průrvy tyto na Kladensku provází. Když roku 1935 bylo otevřeno západní pole dolu Ronna, pátral jsem po koksu uhlí v sousedství Schröckensteinem popsané průrvy čedičové, ale nenašel jsem tu rovněž žádné. Uhlí částečně zkoksovatělé nalezeno tu pouze v oblasti průrev s výplní kaolinovou nebo s výplní brekcie, které však s uvedeným vyvřením čediče nesouvisí.

      Konečně tvrdí Schröckenstein, že čedič vyvřel tu na trhlině směřující k Vinařické hoře a od ní 1.200 m vzdálené. Čedič vyvřel v dole na I. patře v kótě -45. Západní překop na II. patře dolu v kótě -90, provedený z dolu Ronna na IV. patro dolu Barré a pak z překopu tohoto vylámané odbočky k dolu Kübeck a do západního pole dolu Ronna, a téměř pod uvedeným výronem čediče, nikde trhlinu Schröckensteinem předpokládanou nenašly, až by ji byly musely překřížiti. Je tedy předpoklad Schröckensteinův mylný.


VÝMOLY SLOJE NA KLADENSKU

      Na místech, kde vodní toky mohutným svým proudem odplavily nadloží sloje a řečištěm svým se prodraly až do sloje samotné, je sloj odplavena buď zčásti - svrchní lávky sloje - nebo i zcela. Na místě odplavených částí sloje uložily pak vodní proudy ve svém korytě jednak oblázky křemene a buližníku, pak různé valounky okolních hornin, kusy urvané sloje, kusy spadlých nadložních pískovců, hrubý i jemný písek a kal. Podle délky transportu jsou kusy hornin více či méně zaoblené a kde byly násilně rozdrceny i ostrohranné. Podle síly proudu uloženy jsou ve výmolech části hornin od nejjemnějšího kalu až do valounů přes 2 m v průměru. Dodatečně byly tyto volné valouny stmeleny špinavě žlutým nebo světle zeleným nebo i rudým hlinitým tmelem ve výmolovou brekcii.

      Kde byl proud vody slabý, usadil se z vod jemný nebo hrubší pískovec a horníci zvou tyto, z pískovce pozůstávající výmoly, "hřebeny". Z vod téměř stojatých se usadily měkké až plastické hlíny, hornicky zvané "převlaky" nebo "blátiny".

      Někde následuje za sebou ve vzdálenosti i jen několika desítek metrů několik hřebenů nebo převlaků a mezi nimi jsou zachovány jednotlivé kry sloje jako ostrovy, tu většího, jinde menšího rozsahu.

      Ohraničení výmolů, tedy břehy bývalých toků, nejsou nikdy rovné, ale křivolaké a vrstvy okolní jsou tu násilně přervány. Břeh nárazový je strmý a bývá podemlet, takže spodní lávky sloje tu chybí a hořejší lavice s nadložím - pokud se ovšem ve své poloze udržely - tvoří nad výlomem převěs. Nános u nárazového břehu sestává vždy z větším valounků a velmi hrubého písku. Na břehu opačném, který je plochý, bývá sloj odplavena klínovitě, zeslabuje se z plné mocnosti ve vzdálenějších místech od výmolu až se vytratí při samém výmolu. Zde chybí tedy lavice svrchní. Nános tvoří u spodu hrubší valounky a písek. Čím výše po sloji a čím dále od osy proudu, tím je písek jemnější, až nejhořejší vrstvy, sestávající z nejjemnějšího pískovce a nesou nahoře pravidelně obrazce vlnek (jakoby dun z písku v poušti), jichž negativ je otištěn na nejspodnější vrstvě nadloží.

      Podle udání ukazují prý opuky někde vlek podle výmolu. Sám jsem zjev ten nikde nepozoroval. Nasvědčoval by ale tomu, že zde buď tekl vodní proud příkopovou propadlinou, tektonického původu, jako řečištěm, nebo že měkké ještě masy uhelné ve stavu těstovitém ujely samy do hlubšího výmolu, když bylo jim podloží podemleto a odneseno.

      Je více než přirozené, že širší vodní toky se dělily v několik ramen a mezi nimi zůstaly státi neporušené kry sloje, někdy jen několik málo metrů velké. Dobývání těchto slojových ker, které se tak uchovaly mezi spoustou jalového kamení, činí ovšem při nepatrných rozměrech jejich a při úklonu sloje velké obtíže, o rentabilitě tohoto rubání ani nemluvě.

      Uhlí u výmolu není nijak změněno. Nemá ani větší obsah popele, ani vody, je pevné a lesklé jako uhlí v normální sloji a má stejnou výhřevnost.

      Z Kladenska známy jsou dva velké výmoly, a to:

1. Východně od dolu Theodor, mezi tímto dolem a uhelnou oblastí brandýskou. Šíře výmolu jest neznáma a byla v něm vylámána hluchá chodba v délce přes 600 m. V konci chodby nalezena byla sloj v mocnosti ani ne 1 m, úplně zhlušelá, barvy světle šedé, v níž pouze pravidelně vyvinutá opuka dala tušiti, že tu jde o representanta hlavní sloje radnické. Zdá se tedy, že zde výmolem způsobená ztráta na uhelné substanci nebyla tak veliká. Vodní proudy přitékaly od jihovýchodu z důlních polí dolu Julius a Vítek a dělily se ve dvě ramena. V západní, úzké, s vedlejšími rameny a v široké rameno východní. Odtékaly pak směrem severozápadním.


Výmol2. Druhý výmol se táhne mezi obcí Kačicí a pod stanicí Lány k dolům Laura a Anna. Ing. Mikšíček ve svém článku: "Kladenský revír kamenouhelný", který přidán je k mapě revíru vydané roku 1926 udává šíři tohoto výmolu 500 m a směr od jihozápadu k severovýchodu.

      Pískovcem vyplněné výmoly, ať už přímo ve sloji nebo nad slojí, poznají se podle toho, že pískovce tu přímo spočívají na sloji, bez obvyklé tenké vložky vrstvy lupku. Strop sám je nerovný, zvlněný a sloj je o svrchní lávky ochuzena.


ZBAHNĚNÍ SLOJE

      V západní a severozápadní části dolového pole dolu Anna úplně vyvinutá sloj o plné mocnosti, s normálně vyvinutými proplástky, náhle úplně zjaloví v úzkém jen pruhu, takže obsah popele v uhlí stoupne až přes 80 i více procent a sloj se změní v lupek. Přechod uhlí v lupek je velmi rychlý, ale bez přesných hranic, takže ohraničení zbahnění je nerovné a zasajuje mnohde klínovitě ve sloj. Vzniklo asi tím, že vodní tok, který protékal rašeliniskem, ze kterého se uhlí tvořilo, usazoval v něm jemný kal._____________________________
Pramen:
Báňský obzor 6/1949, str. 81-86, obr. 2,
Dokumentační fond CMClogo

CZECH MINING CLUB
2006
TOPlist